О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 762

 

                                             гр.Варна, 12.12.2018 г.

 

                                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на дванадесети декември през две хиляди и осемнадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

         ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                   НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия Георги Йовчев в.ч.т.д. №677 по описа на съда  за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 407, ал. 1 от ГПК.

С разпореждане N 941/17.10.2018 г., постановено по ч.т.д.№103/2018 г. на ОС - Разград е отхвърлена молбата на „ЕС ДЖИ ФИНАНС“ ЕООД, със седалище гр.Пловдив за издаване на изпълнителен лист въз основа на арбитражно решение.

Разпореждането е обжалвано с частна жалба от „ЕС ДЖИ ФИНАНС“ ЕООД с оплаквания за неправилност и с искане да бъде отменено и бъде уважена молбата за издаване на изпълнителен лист.

Частната жалба е допустима - подадена е в законоустановения срок, от страна в производството, имаща право и интерес на обжалване и срещу подлежащ на въззивно обжалване съдебен акт.

Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна.

ОС - Разград е сезиран с молба подадена от „ЕС ДЖИ ФИНАНС“ ЕООД, със седалище гр.Пловдив с искане за издаване на изпълнителен лист, на основание чл.406, във вр. с чл.404, т.1 от ГПК, въз основа на постановено на 28.09.2018 г. арбитражно решение по арб.дело N11/2018 г. на Арбитражен съд при Асоциация Български арбитражен съд. За да отхвърли молбата, съдът е приел, че не са представени доказателства, че решението е връчено на длъжника по изпълнението.

С молбата за издаване на изпълнителен лист е представено фотокопие от съобщение за изпращане на решението до електронен адрес на ответника.

Съобразно разпоредбата на чл.51, ал.1 от ЗМТА, окръжният съд, в района на който е постоянният адрес или седалището на длъжника, издава по молба на заинтересованата страна изпълнителен лист въз основа на влязлото в сила арбитражно решение. Към молбата се прилагат арбитражното решение и доказателството, че то е връчено на длъжника по изпълнението. Според чл.41, ал.3 от ЗМТА, арбитражното решение влиза в сила с връчването му на страните, като от този момент, то става задължително за тях и подлежи на принудително изпълнение.

В нормите на чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от ЗМТА са регламентирани хипотези на фингирано връчване на уведомленията в арбитражното производство, когато те са изпратени до последното известно седалище, местожителство, обикновено пребиваване или адрес на получателя с препоръчано писмо или с каквото и да е друго средство, което удостоверява опита то да бъде предадено, както и когато получателят е отказал или не се е явил в пощенската станция да го получи, ако тя удостовери това. Доказателства за въчване по предвидения в чл.32 от ЗМТА ред, не са представени.

Жалбоподателят се позовава на разпоредбата на чл.11, ал.1 от Правилника на Арбитражен съд при Асоциация Български арбитражен съд, съобразно която секретариатът на съда изпраща на страните всички отнасящи се до тях книжа, съобщения и призовки – на посочения от тях електронен адрес.

Съдът намира, че посочения в чл.11, ал.1 от Правилника ред, не е приложим спрямо арбитражните решения, дококото редът за тяхното връчване е изрично уреден в чл.11, ал.5 от Правилника, а именно лично на страната срещу подпис или с куриер с обратна разписка, доказателств за което не са представени.

По тези съображения, съдът намира, че не е налице предпоставката по чл. 51, ал. 1 in fine от ЗМТА за издаване на изпълнителният лист въз основа на арбитражното решение - същото да е било връчено на длъжника по изпълнението.

Така мотивиран съдът намира, че постановеното разпореждане на РОС е правилно и законосъобразно, поради което частната жалба, следва да бъде оставена без уважение.

Воден от гореизложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба на „ЕС ДЖИ ФИНАНС“ ЕООД, със седалище гр.Пловдив против разпореждане N 941/17.10.2018 г., постановено по ч.т.д.№103/2018 г. на ОС – Разград, с което е  отхвърлена молбата на жалбоподателя за издаване на изпълнителен лист въз основа на арбитражно решение.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: