О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№__807____________

гр.Варна, 21..11.2019г.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание, в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

                                                                            МАРИЯ ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Христова

ч.т.д №677 по описа за 2019 г. на ВнАС,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 от ГПК.

Образувано е по частна жалба от Ж.И.Й., чрез адв.Д., срещу определение №232/21.08.2019г.по т.д.№11/2019г. на ОС – Шумен, с което производството по делото е спряно, на основание чл.229, ал.1, т.5 от ГПК.

В жалбата се твърди, че определението е неправилно и незаконосъобразно. Излага се, че наличието на досъдебно производство само по себе си не е основание за спиране на делото. Не са налице предпоставките по чл.229, ал.1, т.5 от ГПК, а именно съдът лично и непосредствено да е разкрил престъпни обстоятелства, както и изходът на гражданския спор да зависи от тези обстоятелства. По делото са направени искания за назначаване на няколко експертизи, поискано е допускане на свидетели, а същ и са отправени доказателствени искания, посредством които всички елементи на фактическия състав на непозволеното увреждане ще бъдат доказани в условия на пълно и главно доказване.

В конкретния случай съдът не е констатирал, че е невъзможно тези обстоятелства да се установят в настоящото производство.

По същество се претендира отмяна на определението и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Ответникът ЗД „БУЛ ИНС“ ад, гр.София, редовно уведомен, не е депозирал писмен отговор и не изразява становище по жалбата.

Частната жалба е подадена в срока по чл.274 от ГПК и е допустима.

Съдът, след преценка на изложените в жалбата съображения и материалите в преписката от т.дело №11/2019г. на ОС – Шумен, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството пред ОС – Шумен е образувано по предявени искове от Ж.И.Й. ***“ АД, с правно основание чл.432 от КЗ за заплащане на сумата от 98 400лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди и за сумата от 1 600лв. – обезщетение за имуществени вреди.

С определение №232/21.08.2019г., след проведена размяна на книжата по делото, съдът е спрял производството по т.д.№11/2019г., на основание чл.229, ал.1, т.5 от ГПК до приключване с влязла в сила присъда или постановление за прекратяване на наказателното производство водено по ДП №1114/2018г. по описа на РУ – Шумен.

С определение №749/30.10.2019г., по настоящото дело, е изискана справка от РУП – Шумен за хода и движението на ДП №1114/2018г.

С писмо вх.№6421/18.11.2019г. РУП – Шумен е посочило, че ДП №1114/2018г. е образувано на 05.09.2018г. във връзка с причинената средна телесна повреда на лицето Ж.И.Й., - престъпление по чл.343, ал.1, б.“б“ от НК. След доклад на наблюдаващия прокурор, на 08.10.2019г., е предявено обвинение на лицето К. Б. К., за извършено престъпление, а именно, че при управление на л.а.“Ауди А3“, с рег.№Н0311ВТ е нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливост е причинил средна телесна повреда на повече от едно лица, между които и Ж.И.Й..

Разгледана по същество частната жалба е неоснователна.

Съгласно константната практика на ВКС, за да бъде спряно производството по гражданско дело поради наличие на престъпни обстоятелства, е необходимо съдът, който разглежда гражданско правния спор да констатира, че са налице престъпни обстоятелства, които имат значение за правилното решаване на спора и че не е възможно тези обстоятелства да се установят в самото гражданско производство, без значение дали за тях е образувано досъдебно или наказателно производство.

Във всички случаи престъпните обстоятелства трябва да са от значение за делото, т.е от осъществяването им да зависи резултата по спора. Последното ще е налице, когато има тъждество между деянието, предмет на наказателното производство и деянието, предмет на доказване в исковия процес, както и когато престъпните обстоятелства са от значение за делото, а именно от осъществяването им да зависи резултата по спора. /определения по г.д.№175/2011г. на ВКС, 4-то г.о; ч.т.д.№1307/2016г. на ВКС 1-во т.о. и по ч.г.д.№504/2011г. на ВКС, 1-во г.о./.

В настоящия случай, предявените искове с правно основание чл.432 от КЗ за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди са основани на твърдения за виновно и противоправно поведение на лицето К. Б. К., довело до претърпените от ищцата Ж.Й. средни телесни повреди, поради което фактическият състав, обуславящ отговорността на ответника, включва вредата да е настъпила в резултат на престъпление. Установяването на престъплението по надлежния ред, води до извод, че изходът на гражданския спор е в зависимост от изхода по наказателното разследване. (решение по гр.д. №745/2012г., IV г. о., ГК).

Влязлата в сила осъдителна присъда ще има задължителна сила за гражданския съд, разглеждащ последиците от деянието, по отношение дееца, деянието и неговата противоправност, като в рамките на гражданското съдопроизводство не може да се установява дали дадено деяние съставлява престъпление. Фактът на престъпното обстоятелство може да се установява самостоятелно само в случаите, когато не може да бъде установено престъплението по редовния наказателно процесуален път и е осуетено постановяване на съответна присъда, което не е налице в настоящия случай.

С оглед на изложеното, съдът намира, че са налице предпоставките за спиране на производството по т.д.№11/2019г. на ОС – Шумен, на основание чл.229, ал.1, т.5 от ГПК, което обстоятелство процесуална пречка за упражняване на правото на иск и разглеждане на спора по същество /в този смисъл е и определение №476/12.07.2019г. по ч.т.д.№1443/2019г. на ВКС, ІІ т.о./.

Предвид съвпадане правните изводи на двете инстанции, обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

            Воден от горното, съдът             

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №232/21.08.2019г. по т.д.№11/2019г. на ОС – Шумен, с което производството по делото е спряно до приключване с влязла в сила присъда или постановление за прекратяване на наказателното производство водено по ДП №1114/2018г. по описа на РУ – Шумен, на основание чл.229, ал.1 т.5 от ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението до страните пред ВКС на РБългария при условията на чл. 280 ГПК.

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: