Р Е Ш Е Н И Е

8/06.01.2014 год.                           гр.Варна

                                         В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на 03.12.2013 г. в  състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:МАГДАЛЕНА НЕДЕВА     

ЧЛЕНОВЕ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ

           ПЕТЯ ХОРОЗОВА

при секретаря Д.Ч.,  като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 678 по описа за  2013  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

      Въззивникът К ЕООД гр.София обжалва решение № 31/08.07.13 г. по т.д. № 129/2012 г. по описа на ТОС, с което е обявен за нищожен договор за прехвърляне на търговско предприятие от 25.07.2012 година с нотариална заверка на подписите рег.No 2867/26.07.2012 г. на нотариус Кинка Генчева, рег. No 317 на Нотариалната камара, по силата на който К.А.З. в качеството му на пълномощник на К Н.П. е продал лично на себе си дружествените й дялове в „К“ ЕООД, представляващи 100% от капитала на дружеството (50 дяла от по сто лева всеки, на обща стойност 5000 лв.), поради липса на представителна власт и съгласие, на основание чл.42, ал.2 от ЗЗД във връзка с чл.26, ал.2 от ЗЗД, като е признато за установено по отношение на К Н.П. и „К“ ЕООД, гр.Попово, и с актуален адрес към настоящия момент - гр. София и управител - С С С, че  вписаните по партидата на „К“ ЕООД, обстоятелства, а именно - прехвърляне на 100% от дружествените дялове от К Н.П. на К.А.З., вписване заличаването на К Н.П. като едноличен собственик и  управител на дружеството и вписването на К.А.З. като едноличен собственик и управител на дружеството, СА НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ, на основание чл.29 от ЗТР във връзка с чл.124, ал.1 от ГПК. Въззивникът обжалва  решението и в частта, с която е осъден  да заплати на К Н.П. направените по делото разноски в размер на 8402.37 лева.          

Въззивникът счита обжалваното решение за неправилно, като незаконосъобразно и необосновано, поради което моли за неговата отмяна и постановяване на друго решение от въззивната инстанция, с което се  отхвърлят предявените искове, ведно с присъждане на разноски за двете инстанции.  Постъпил е писмен отговор от К Н.П., с който оспорва въззивната жалба.

В съдебно заседание въззивникът  „К” ЕООД, поддържа жалбата чрез писмено становище на процесуален представител.

          Въззиваемата страна К Н.П., чрез пълномощник, изразява становище за неоснователност на жалбата, като в подкрепа на същото е представила и писмени бележки.

          По молба на К.А.З., чрез присъединяване към жалбата е конституиран като въззивник.

След като се съобрази с доказателствата по делото и взе предвид становищата на спорещите страни, Варненският апелативен съд съобрази следното:  Предявените искове  са  правно основание чл.26 ал.2 вр. чл.42 ал.2 ЗЗД и чл.29 ал.1 ЗТР. Производството е образувано по искове от К Н.П. чрез пълномощник, против К.А.З. и „К” ЕООД гр.София, за обявяване за нищожен на договор за прехвърляне на дружествени дялове без представителна власт и иск с правно основание чл.29 ал.1 ЗТР за установяване, че вписаните на 29.08.2012год. обстоятелства по партидата на дружеството-прехвърляне на 100% от дяловете не съществуват.  Исковете се основават на твърдението, че сключеният на 25.07.2012год. между К.А.З. като пълномощник на ищцата  и К.З. договор за прехвърляне на търговско предприятие е нищожен. Излага, че договорът за продажба на 50 дружествени дяла от  „К” ЕООД, представляващи 100% от капитала на дружеството, е нищожен, тъй като е сключен без нейно съгласие и без надлежно упълномощаване на пълномощника за разпореждането. Това е така, тъй като представеното в ТР пълномощно с което ищцата „упълномощава” лицето К.А. З да се  разпорежда  с капитала на дружеството е неистиско.  Ищцата не се е явявала пред н-с Фьорстер във ФРГ и не е подписвала пълномощно с което да е предоставила на лицето З. права. Апостилът, представен с пълномощното, е поставен от окръжен съд Майнхайм и е неистински. Вписванията в ТР по партидата на дружеството, а именно-прехвърляне на дружесвените дялове от ищцата на ответника, заличаване на ищцата като собственик и управител и вписване на ответника като такъв, е извършено въз основа цитираните пълномощно и апостил. Иска от съда, на основание чл.26 от ЗЗД да обяви за нищожен представения договор за прехвърляне на търговско предприятие и признае за установено, че вписаните в ТР обстоятелства, са несъсществуващи.

Ответниците оспорват исковете като неоснователни, тъй като атакувания договор е редовен и валиден.

Съдът, след като прецени събраните в процеса писмени доказателства, поотделно и в съвкупност, прие за установено от фактическа страна следното: По заявление на ответника З., за вписване на промяна на обстоятелствата по партидата на „К”ЕООД, е вписано прехвърляне на дружествените дялове на ищцата  на ответника, същата е заличена като управител и собственик на капитала, а като такъв е вписан З..  Не е спорно, че К.З. пред длъжностно лице на ТР АП е представил договор за прехвърляне на търговско предприятие, с нотариална заверка на подписите, сключен на 25.07.2012год.  Видно от предмета на договора, К.А.З., като пълномощник на К Н П., е продал на себе си дружествените й дялове в „К”ЕООД. Не се спори, че във връзка с договора, ответникът Кедри З. е представил пълномощно от 11.01.2012год. с нот. Заверка на подписа на ищцата, извършена от нотариус Фьорстер, Нотариат І, Манхайм, Германия. Според пълномощното, ищцата упълномощава посочения ответник да извършва правни действия, включително да прехвърля дружествени дялове на „К.”ЕООД на свое име. Според направено отбелязване, представеното пълномощно е легализирано в Окръжен съд Манхайм, чрез вписване в регистъра с издаден апостил под № Е 910 а-0057/2012год. за заверка на документ.  В процеса ответинкът З., въпреки направеното оспорване от страна на ищцата, не е представил оригинала на пълномощното, който според данните по делото, следва да се намира у него. Видно от съдържанието на писмо от директора на посочения по-горе нотариат, легализирано с апостил, заверка на подпис под посочения номер на пълномощното 1 UR  0202/2012год.  не е регистрирана. А съобразно удостоверение от 23.05.2013год., издадено от Второинстанционен съд Майхахайм, в регистъра за апостили под №57 е документ, съставен от нотариус г-жа З, предназначен за Гърция, а ищцата не е подавала молба за полагане на апостил. 

         С оглед на изложеното, следва да се направят следните изводи:

         Безспорно, от представените писмени доказателства, а и от непредставения от ответника оригинал на пълномощно, чрез което се е легитимирал пред длъжностното лице и което е дало основание на същото да извърши промените по партидата на дружеството, следва да се направи извод, че ищцата не е упълномощавала ответника К.З., да извършва посочените в представеното пълномощно правни действия-продажба на дружествените й дялове. Предвид изложеното, следва да се направи извод, че ответникът е подписал процесния договор за прехвърляне на дружествени дялове, без да е валидно упълномощен за това от ищцата, т.е. без да е имал представителна власт за това. Следователно, липсва съгласие на ищцата относно сключването на договора, поради което същият следва да бъде обявен за нищожен, на основание чл.26 ал.2 ЗЗД-т.е. същият не е породил правното си действие по прехвърляне на дружествените дялове.  Този извод, води и до основателност на иска по чл.29 ал.1 ЗТР. Това е така, тъй като вписаното обстоятелство-договор за прехвърляне на търговско предприятие от 25.07.2012год. не е породил правното си действие, поради което в ТР е вписано несъществуващо обстоятелство, довело като следствие и до вписване  и на останалите несъществуващи обстоятелства .

С оглед на изложеното, предявените  искове следва да бъдат уважени. След като е постановият съдебен акт е в идентичен смисъл, обжалваното решение следва да се потвърди. На осн. чл. 272 от ГПК настоящата инстанция препраща и към мотивите на първоинстанционния съд, относно направените правни изводи, които споделя изцяло. По повод направено искане и с оглед изхода на спора, въззивниците следва да бъдат осъдени да заплатят сумата 2 248,42лв.-разходи за адвокатска защита пред настоящата инстанция.

 

 

Водим  от изложеното, съдът

                                              

                                          Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 31 от 08.07.2013 год., постановено по т. д. № 129/2012 год. по описа на Търговищки  окръжен съд.

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му при условията на чл. 280 ал. 1 от ГПК .

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ :1.                   2.