О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№…772………/Варна, 19.11.2015…………………

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито съдебно заседание в състав

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

                    ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

АНЕТА БРАТАНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия А.Братанова ч.т.д.№ 678/2015 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл. 274 и следв. ГПК и е образувано по частна жалба от НАП против определение № 167/17.06.2015 год., постановено по т.д. № 60/1999 год. по описа на ОС – Разград, с което е оставено без разглеждане подаденото от НАП възражение срещу изготвена частична сметка за разпределение на наличните суми между кредиторите на „ИЗКУСТВО” ЕООД в несъстоятелност.

Претендира се отмяна на постановения съдебен акт, респ. задължаване на съда по несъстоятелност да администрира и разгледа подаденото от НАП  възражение с правно основание чл. 727 ТЗ срещу частичната сметка за разпределение.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

На основание чл. 728 ТЗ всеки кредитор има право на писмено възражение срещу сметката за разпределение в срока по чл. 727 ТЗ. Подаденото възражение поражда процесуалното задължение за съда да провери допустимостта му, евентуално – да го разгледа по същество в нарочно производство по одобряване на сметката за разпределение – чл. 729 ТЗ. Актовете на съда по несъстоятелност до постановяване на определение за одобряване на сметката за разпределение не подлежат на самостоятелна инстанционна ревизия. Единствено актът по одобряване на сметката за разпределение подлежи на самостоятелен инстанционен контрол – чл. 729, ал.3 ТЗ. На посоченото основание, определението на съда, с което е оставено без разглеждане възражение по чл. 727 ТЗ на участник в производството, не подлежи на самостоятелно обжалване. Правото на защита може да бъде упражнено единствено чрез жалба на подалия възражението кредитор срещу окончателния акт на съда по несъстоятелност за одобряване на сметката за разпределение.

Въззивният съд съобрази още, че кредиторът НАП е упражнил допустима процесуална защита чрез депозирането на частна жалба срещу актът на съда по одобряване на сметката за разпределение – така жалба вх. 2527/19.06.2015 год. С Определение № 461/09.07.2015 год., постановено по в.ч.т.д.№ 432/2015 год. АС – Варна е отменил Определение № 154/10.06.2015 год. на РОС, постановено по гр.д.№ 69/1999 год.  за одобряване на частична сметка за разпределение на наличните в масата на несъстоятелността на „Изкуство” ЕООД – Исперих /в несъстоятелност/. Със същото определение съдът е върнал делото на РОС за администриране и произнасяне по постъпилото от НАП възражание вх.№ 2460/16.06.2015 год.  срещу частичната сметка за разпределение. 

С последващ акт – Определение № 221/31.07.2015 год. съдът по несъстоятелността е разгледал възражението на НАП и е одобрил частичната сметка за разпределение  със съответните корекции.  Последващият акт не е обжалван и подлежи на изпълнение съобразно чл.729, ал.4 ТЗ.

Изложеното в своята съвкупност обуславя недопустимост на предявената частна жалба. Актът на съда, с който е оставено без разглеждане депозирано възражение по чл. 727 ТЗ не подлежи на самостоятелно обжалване. Страната е упражнила правото си на защита по реда на чл. 729, ал.3 ТЗ, чрез който целеният правен резултат е постигнат.  Възраженията на кредитора са разгледани по същество, респ. сметката за разпределение е одобрена с последващ акт със съответните корекции.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба от НАП против определение № 167/17.06.2015 год., постановено по т.д. № 60/1999 год. по описа на ОС – Разград, с което е оставено без разглеждане подаденото от НАП възражение срещу изготвена частична сметка за разпределение на наличните суми между кредиторите на „ИЗКУСТВО” ЕООД в несъстоятелност.

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д.№ 678/2015 год. по описа на АС – Варна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на частния жалбоподател пред ВКС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ: