Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е№31

 

Гр.Варна, 16.02.2017г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в публичното съдебно заседание на седемнадесети януари през двехиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

                                                                                           ДАРИНА МАРКОВА     

 

          При участието на секретаря Е.Т.   

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова в.търг.дело № 679 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е въззивно, образувано по жалба на В.Й.М. *** срещу решение № 681 от 29.09.2016г. по търг.дело № 515/16г. по описа на Варненски окръжен съд, с което са отхвърлени предявените от него срещу „Пазари” ЕАД със седалище гр.Варна искове с правно основание чл.29 от ЗТР за установяване че извършено под № 20160312104901 по партидата на „Пазари” ЕАД вписване – заличаване на прокура е недопустимо тъй като заявлението за вписване е подадено от нелегитимирано лице и иск за установяване че със същото вписване е вписано несъществуващо обстоятелство, както и е осъден да заплати направените по делото разноски.

Твърди че решението е неправилно и незаконосъобразно, постановено при съществени нарушения на съдопроизводствените правила, необосновано и в нарушение на материалния закон.

Твърди че от първоинстанционния съд е допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила изразяващо се в неизпълнение на задължението на съда да изготви надлежен доклад. Сочи че съдът не му е възложил доказателствена тежест и същевременно е приел предявения от него иск за недоказан. Твърди че в доклада първоинстанционният съд не го е напътил надлежно с указание за кои обстоятелства носи доказателствена тежест и непълнотата на доклада е рефлектирала върху правото му на защита, като го е лишила от възможността да предприеме съответните процесуални действия по установяване на исковата му претенция.

Твърди че от първоинстанционния съд е допуснато процесуално нарушение и при събиране на доказателствата, като неоснователно и в нарушение на процесуалния закон е отхвърлено своевременно направено от него искане за събиране на допустими и относими доказателства  - преписката и материалите по дневния ред на събранието на ОС – Варна във връзка с взетите решения по т.146-12 и т.147-12 от 27.01.2016г. Излага че същите са необходими за установяване на действителната воля на общинските съветници, досежно лицата, които са избрани за членове на Съвета на директорите на „Пазари” ЕАД. Оспорва извода на съда, че се касае очевидна фактическа грешка в изписването на имената на лицето А. В. /грешно В./, както и че няма данни да е избрано различно от А. В. лице в състава на Съвета на директорите. Твърди че исканата преписка е необходима с оглед правомощието на съда да осъществи на основание чл.17 ал.2 от ГПК инцидентен  контрол върху валидността и законосъобразността на взетото решение № 147-12 от 27.01.2016г. на ОС – Варна.

Твърди че събраните по делото доказателства установяват по категоричен начин, че решение на Съвета на директорите от 07.03.2016г. за оттегляне на прокурата е взето от нелегитимно сформиран орган и не е произвело действие, като той изобщо не е бил уведомен за посоченото решение. Твърди че е установено че заявление вх.№ 20160308141103 не е подадено от легитимирано лице, а заявените с него обстоятелства не съществуват. Сочи че вписаният състав на Съвета на директорите с акт на длъжностното лице от 11.02.2016г. е нелегитимен тъй като не е била налице воля на ОС – Варна за избор на А. В. за член на Съвета на директорите, а същата е участвала в първото заседание на СД от 01.02.2016г. Сочи че с декларация на председателя на ОС – Варна е извършена подмяна на вота. Твърди че не е налице валидно избран и вписан състав на Съвета на директорите, поради което и решението от 07.03.2016г. за оттегляне на дадената прокура взето от незаконосъобразно сформиран състав на този орган, поради което и не е произвело правно действие. По същите съображения твърди че незаконосъобразно е и взетото решение, с което е избран изпълнителен директор да представлява дружеството, поради  и подалият заявлението Н. Р. не е бил надлежно упълномощен и не е притежавал валидна представителна власт да подаде заявлението за заличаване на прокура.

Твърди че е налице несъществуващо обстоятелство, тъй като в случая липсва валидно оттегляне на неговото упълномощаване. Твърди че няма доказателства упълномощаването му да е прекратено валидно, както и че същото е извършено в противоречие с нормативните изисквания. Изразява несъгласие с приетото от първоинстанционния съд че чл.25 ал.1 от ТЗ не предвижда форма за оттегляне на упълномощаването. Твърди че оттеглянето на упълномощаването като едностранна правна сделка трябва да бъде извършено с нотариално заверени подписи с оглед нормата на чл.293 ал.6 от ТЗ. Сочи че с оглед предвидената форма на упълномощаването, надлежното оттегляне на същото изисква нотариална заверка на подписа на оттеглянето, както и изрично уведомяване на довереника за оттегляне на пълномощното, за да има същото действие спрямо него. Поради което и твърди, че дружеството не е предприело действия за надлежно оттегляне на упълномощаването на прокуриста.

Моли съда да отмени решението на първоинстанционния съд и да постанови друго, с което да уважи предявения от него иск. Претендира направените по делото разноски за двете инстанции. В съдебно заседание, чрез процесуален представител, поддържа жалбата и моли съда да я уважи.

Въззиваемата страна „Пазари“ ЕАД със седалище гр.Варна, в депозиран в срока по чл.263 ал.1 от ГПК отговор, изразява становище за неоснователност на подадената жалба и моли въззивния съд да потвърди обжалваното решение. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, поддържа подадения отговор и моли съда да потвърди обжалваното решение.

Въззивният съд, след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, заедно и поотделно, и съобразно предметните предели на въззивното производство, приема за установено следното:

Производството по търг.дело № 515/16г. по описа на ВОС е образувано по предявени искове с правно основание чл.29 от ЗТР от В.Й.М. *** срещу „Пазари” ЕАД със седалище гр.Варна за установяване че вписване № 20160312104901 по партидата на „Пазари“ ЕАД – заличаване на прокура е недопустимо поради подаване на заявлението от нелегитимирано лице и установяване че вписаното под № 20160312104901 обстоятелство – заличаване на прокура е несъществуващо. И по двата иска твърденията на ищеца се свеждат до това че не е налице валидно избран и вписан състав на Съвета на директорите на „Пазари“ ЕАД, поради което и решенията на СД за избор на изпълнителен член на СД, който да представлява дружеството и решението за оттегляне на прокура не са произвели действие. Твърди че с решение на едноличния собственик на капитала от 27.01.2016г. за нови членове на СД са избрани А. В. В. и Н. Н. Р., а в състава на СД е вписана и участва при вземането на решения А. В. В..

По партидата на въззиваемото дружество „Пазари“ ЕАД по заявление вх.№ 20160205170505 на 11.02.2016г. е извършено вписване като са заличени досегашни членове на СД и са вписани нови членове на СД на дружеството А. В. В. и Н. Н. Р., както и е вписана промяна в представляващия дружеството изпълнителен член на СД като е вписан нов представляващ Н. Н. Р..

По партидата на дружеството по заявление вх.№ 20160308141103 от Н. Н. Р. в качеството му на представляващ дружеството с вписване № 20160312104901 е заличен въззивникът В.Й.М. като прокурист на дружеството. Към заявлението за вписване на промяна е представен протокол от СД на дружеството от 07.03.2016г. с взето решение за оттегляне на упълномощаването дадено на прокуриста  М. и за прекратяването на основание чл.25 ал.1.от ТЗ.

Недопустимо е вписване, което е постановено по искане на нелегитимирано лице. Вписано несъществуващо обстоятелство е такова, което не е възникнало валидно.

В настоящия случай заявление вх.№ 20160308141103 е подадено от вписания по партидата на дружеството с вписване от 11.02.2016г. представляващ дружеството Н. Н. Р., който на основание чл.15 ал.1 т.1 от ЗТР е легитимиран да заяви пред ТР за вписване промени в обстоятелства. Към заявлението за вписване на заличаване на прокура е представено решение на компетентния орган – СД на АД за оттегляне на упълномощаването на прокуриста М..

Въззивният съд намира за неоснователно твърдението в исковата молба, поддържано и във въззивната жалба, че съставът на СД, взел решение на 01.02.2016г. за избиране на Н. Н. Р. за изпълнителен директор и овластяването му да представлява дружеството и взел решение на 07.02.2016г. за оттегляне на упълномощаване на прокуриста М. е нелегитимен, тъй като не е налице воля на едноличния собственик на капитала в състава на съвета да влезе лицето А. В. и не това лице е участвало в първото проведено заседание на 01.02.2016г.

На първо място към 07.03.2016г. – датата на вземане на решението от СД за оттегляне на упълномощаването на прокуриста и към датата на подаване на заявление вх.№ 20160308141103 за вписване в търговския регистър на оттеглянето по партидата на въззиваемото дружество по предходно заявление А. В. В. е вписана като член на СД, и Н. Н. Р. е вписан като член на СД и представляващ дружеството. Вписването е извършено въз основа на взети решения от едноличния собственик на капитала – решения №№ 146-12 и 147-12 от 27.01.2016г. на Общински съвет – Варна. Поради което и въззвният съд намира, че решението на СД за оттегляне на упълномощаването на прокуриста е взето на 07.03.2016г. от СД с персонален състав, съобразно вписания персонален състав в търговския регистър. Заявлението за вписване на промяната е подадено от представляващия дружеството изпълнителен директор, вписан в търговския регистър.   

На следващо място, независимо от вече направения извод, въззивният съд споделя извода на първоинстанционния съд, че в решението на Общинския съвет от 27.01.2016г. и при първоначално подадените документи за вписване на нови членове на СД, е допусната очевидна фактическа грешка във фамилното име на избраната за член на СД А. В..

Обстоятелствата по провеждането на общото събрание и на взетите от него решения биват материализирани чрез съставянето на писмен протокол, представляващ частен документ, който в различните си части може да има правната характеристика на частен свидетелстващ или на частен диспозитивен. В настоящия случай ищецът – въззивник не оспорва протокола - нито съдържанието му, нито автентичността му. Протоколът от заседанието на Общински съвет – Варна от 27.01.2016г., в частта му, с която са взети решения за освобождаване и избор на управителни и контролни органи в търговски дружества, чийто едноличен собственик на капитала е Община Варна, представен по делото, е подписан на председателя на Общинския съвет. Съдът намира, че удостоверяването на допусната в съставения протокол очевидна фактическа грешка може да бъде извършено от лицето, подписало протокола и удостоверило с него взетите решения. Поради което и представената пред търговския регистър и приложена като доказателство по делото нарочна декларация от председателя на Общинския съвет за допусната техническа грешка във фамилното име на избран член на СД – вписано в протокола „В.“, а правилно „В.“ и с оглед вида на документа съдът намира за достатъчно да удостовери допусната техническа грешка и нейното отстраняване.

Въззивният съд намира възражението че оттеглянето на упълномощаването не е извършено в изискуема форма – с нотариална заверка на подписите за неоснователно. Чл.21 ал.1 от ТЗ поставя изискване за форма само за упълномощаването на прокуриста – писмена с нотариална заверка на подписите. Изискване за същата форма при оттегляне на упълномощаването  ТЗ не поставя. Оттеглянето се извършва с едностранно волеизявление и довеждането му до знанието на пълномощника не е предпоставка за пораждане на действието му. На основание чл.25 ал.1 от ТЗ упълномощаването се прекратява с оттеглянето му от търговеца и вписването на оттеглянето в търговския регистър. Сочената норма на чл.293 ал.6 от ТЗ в случая е неприложима.

С оглед на така изложеното, въззивният съд намира, предявените искове за установяване на недопустимост на вписване № 20160312104901 по партидата на „Пазари“ ЕАД – заличаване на прокура и за установяване че вписаното обстоятелство – заличаване на прокура е несъществуващо са неоснователни. Заявлението за вписване е подадено от легитимирано лице – вписания в търговския регистър представляващ дружеството изпълнителен директор, както и е налице решение на СД за оттегляне на упълномощаването на прокуриста М..

С оглед на така изложеното предявените искове следва да бъдат отхвърлени и обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

На основание чл.78 ал.3 от ГПК и направеното искане в полза на въззиваемата страна следва да бъдат присъдени направените по делото пред въззивна инстанция разноски в размер на сумата 360лв., представляваща адвокатско възнаграждение.

Водим от горното, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 681 от 29.09.2016г. на Варненски ОС по търг.дело № 515/16г.

ОСЪЖДА В.Й.М. ***, ЕГН **********, да заплати на „Пазари“ ЕАД със седалище гр.Варна, ЕИК 148089508, сумата 360лв. /триста и шестдесет лева/, представляваща направени пред въззивна инстанция разноски.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС на РБ при условията на чл.280 ал.1 от ГПК в едномесечен срок от връчването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: