Р Е Ш Е Н И Е

 

 

          Номер 3/ 2.01.2019 г., град Варна

Варненски Апелативен съд,  Търговско отделение

В закрито заседание  в следния състав:

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН                                                                                   ЧЛЕНОВЕ:   АНЕТА БРАТАНОВА

                                                                                    МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия А.Братанова в.т.дело № 679/2018 год. по описа на АС - Варна, за да се произнесе взе предвид   следното:

 

Производството е по реда на  чл. 25 от ЗТРРЮЛНЦ.

Образувано е по постъпила въззивна жалба от Ю. С.Д., ЕГН-**********, С.С.Й., ЕГН-********** и Г.С.И., ЕГН-********** в качеството им на наследници на Д. Г. И. и тримата с адрес за призоваване – гр. Русе, ул. „Драма” №15 против Решение № 101/09.11.2018 год., постановено по т.д.№ 144/2018 год. по описа на ШОС, с което ПОТВЪРДЕН отказ с рег. №20181012111715-3/18.10.2018 г. на длъжностното лице по регистрацията при  Агенцията по вписванията, Търговски регистър, постановен по заявление с рег. №20181012111715 г., с който е отказано вписване на обстоятелство касаещо заличаване на вписването на ЕТ „Димекс – Д. И.”, ЕИК-127059515 в Търговският регистър в хипотезата на чл.60а, т.2 от ТЦ поради смъртта на физическото лице - търговец.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Основният спорен въпрос пред настоящата инстанция е сведен до това дали в хипотезата на вписване на заличаване на едноличен търговец при настъпила смърт, е необходимо представянето на удостоверение по чл. 5, ал.10 КСО.

Разпоредбата на чл.60а от Търговския закон урежда възможните хипотези на заличаване от регистъра на едноличните търговци. В точка първа на чл. 60 а от ТЗ е посочено, че едноличният търговец се заличава при прекратяване на дейността му или при установяване на местожителството му в чужбина – по негово искане. В т. 2 на чл. 60 а от ТЗ е уредено заличаване от регистъра на едноличния търговец при смъртта му – по заявление от наследниците и в т. 3 – при поставянето му под запрещение – по заявление от настойника или попечителя.

Преди изменението, обнародвано в ДВ бр. 101/2011 година, в сила от 01.01.2012 година на Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър, единствената хипотеза съгласно чл. 10 т. 2 б. „в“, при която е било необходимо към заявлението за заличаване на едноличния търговец да се представи удостоверение за уведомяване на ТД на НАП по чл. 77 ал. 1 от ДОПК, както и по чл. 5 ал. 10 от КСО, е била тази по чл. 60 а т. 1 от ТЗ – при прекратяване на дейността му или при установяване на местожителството му в чужбина.

Този режим обаче е променен с изменението на Наредба № 1 от 14.02.2007 година за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър, обнародвано в ДВ бр. 101 от 21.12.2011 година, в сила от 01.01.2012 година. При сега действащата уредба / чл. 10 т. 3 б. „в“ / след това изменение е предвидено във всички случаи на заличаване на едноличния търговец към заявлението да се прилага удостоверение по чл. 77 ал. 1 от ДОПК за уведомяване на ТД на НАП, както и удостоверение по чл. 5 ал. 10 от КСО.

Чл. 60а т. 2 от ТЗ урежда заличаването на едноличния търговец при неговата смърт, което става по заявление на наследниците му. Тъй като това е една от уредените в закона хипотези на заличаване на едноличния търговец, безспорно и за нея се прилага изискването на чл. 10 т. 3 б. „в“ от Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър. Това е така, тъй като Наредбата не сочи изрично, че изискването на чл. 10 т. 3 б. „в“ касае само някоя от хипотезите на заличаване на едноличен търговец / за разлика от предходната уредба/. Поради това, следва да се приеме, че чл. 10 т. 3 б. „в“ се прилага при всички случаи на заличаване на едноличен търговец, включително и при неговата смърт по заявление на наследниците му.

Аргументи за приложимост на чл. 5, ал.10 КСО във всички случаи на заличаване на ЕТ могат да се извлекат и от ИНСТРУКЦИЯ № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник. Разпоредбата на чл. 5, ал.7, т.3 от Инструкцията сочи изрично като задължени лица наследниците на починалия ЕТ. На основание чл.5, ал.9 предвиденият ред за издаване на удостоверение следва да бъде спазен дори и когато  осигурителят няма наети лица и не води разплащателни ведомости, или когато същите липсват. Към посочената хипотеза следва да бъдат приравнени случаите, когато за подателите е неизвестно наличието и местонахождението на осигурителни ведомости.

По изложените съображения съдът намира, решението на Шуменски окръжен съд, с което е потвърден отказа на длъжностното лице от АВ, е законосъобразно. Не са налице законовите предпоставки за извършване на исканото вписване на заличаването на едноличния търговец – наследодател на заявителите в търговския регистър, тъй като не е представено императивно изискуемото удостоверение по чл. 5, ал.10 КСО.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 101/09.11.2018 год., постановено по т.д.№ 144/2018 год. по описа на ШОС, с което ПОТВЪРДЕН отказ с рег. №20181012111715-3/18.10.2018 г. на длъжностното лице по регистрацията при  Агенцията по вписванията, Търговски регистър, постановен по заявление с рег. №20181012111715 г., с който е отказано вписване на обстоятелство касаещо заличаване на вписването на ЕТ „Димекс – Д. И.”, ЕИК-127059515 в Търговският регистър в хипотезата на чл.60а, т.2 от ТЦ поради смъртта на физическото лице - търговец.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ: