О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

750./гр.Варна, 30.10.2019  год.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито съдебно  заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията А.Братанова ч.гр.д.№  679/2019  год. по описа на ВАпС , за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.274, ал.2 ГПК вр. чл. 286, ал.2 ГПК и е образувано по частна жалба от  Дамян Георгиев Иванов от гр.Силистра против разпореждане № 392/17.09.2019 год., постановено по в.гр.д.№ 78/2019 год. по описа на ОС – Силистра, с което  е  върната касационна жалба на страната.  

В частната жалба се навеждат твърдения за незаконосъобразност на постановения съдебен акт. Поддържа се, че делото има гражданскоправен характер и постановеният акт на въззивната инстанция подлежи на касационен контрол съобразно критериите на чл. 280, ал.2, т.1 ГПК.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред СОС е с правно основание чл. 258 и следв. ГПК и е приключило с постановяване на Решение № 57/29.05.2019 год., с което е потвърдено Решение № 22/31.01.2019 год. по гр.д.№ 627/2018 год. на РС – Силистра, с което Дамян Георгиев Иванов е осъден да заплати на „Архитектурно студио Варя Целова“ ЕООД  - гр.Силистра сумата от 11 850 лева, представляваща неплатена част от възнаграждение по договор за проектиране от 03.10.2016 год., обезщетение за забава в размер на 1448, 34 лева, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното погасяване на задължението.

С разпоредбата на чл.280, ал.3, т.1 ГПК са изключени от обхвата на касационния контрол решенията по въззивни дела с цена на иска до 5 000 лв. - за граждански дела, и до 20 000 лв. - за търговски дела. Нормата на чл. 280, ал.2, т.1 ГПК има императивен характер, респ. за приложението й съдът следи служебно.

От значение за преценката по чл.280, ал.3, т.1 ГПК дали едно дело е гражданско или търговско са страните и предметът на делото, а не процесуалният ред, по който то е разглеждано от инстанциите по същество. Трайна и последователна е съдебната практика по въпроса, че ограничителните критерии за достъп до касационно обжалване по търговски дела са  приложими за всички дела, които с оглед на страните и на предмета могат да се квалифицират като търговски, а не само за делата, които отговарят на изискванията на чл.365 ГПК за разглеждане по реда на уреденото в Глава 32 ГПК специално производство за търговски спорове /Определение № 35 от 30.01.2015 г. на ВКС по ч. т. д. № 246/2015 г., II т. о., ТК/.

Предявеният спор има за предмет осъдителна парична претенции за заплащане на възнаграждение по договор за проектиране с изпълнител  ЮЛ – търговец по смисъла на чл.1, ал.2, т.1 ТЗ. Презумпцията на чл. 286, ал.3 ТЗ, че предоставяните услуги са във връзка с упражняваното от търговеца – изпълнител занятие, не е оборена.  Следователно сделката е търговска по смисъла на чл. 286, ал.1 ТЗ.  Производството във връзка с последиците от неизпълнението й чрез релевиране на претенции по чл.79 ЗЗД вр. чл. 86 ЗЗД има характер на търговски спор – чл. 365, т.1 ТЗ.

      Цената на осъдителната претенция, определена по правилото на чл.69, ал.1, т.1 ГПК - от търсената сума е 11 850 лв, от което следва, че въззивното решение е изключено от обхвата на подлежащите на касационен контрол съдебни решения по търговски дела по силата на чл.280, ал.3, т.1 ГПК. В този смисъл са и изричните указания на ВКС, обективирани в Разпореждане № 166/12.09.2019 год. на Председателя на  II ТО на ВКС, постановено по настоящото дело.

        Доводите за наличие на висящо тълкувателно дело № 3/2019 год. на ОСГТК на ВКС са ирелевантни.  По тълкувателното дело не е постановено решение, което да има задължителен и обвързващ характер за съдилищата.

  ГПК     С оглед на изложеното, съдът приема, че обжалваният съдебен акт следва да бъде потвърден като правилен и законосъобразен.

                               Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ

 

      ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 392/17.09.2019 год., постановено по в.гр.д.№ 78/2019 год. по описа на ОС – Силистра.

       ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ                                      ЧЛЕНОВЕ:

     

ПОТПОТ