О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№129

                                                   гр. Варна,   18  .02.2015 г.

 

Варненски Апелативен съд  -  Търговско отделение в закрито заседание

на  горепосочената дата в състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: В* А*

        ЧЛЕНОВЕ: М* Н*

А* Б*

 

Като разгледа докладваното от съдия М. Н* в.т.д.№ 68/2015 година по описа на АС - Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 258 и сл. ГПК.

Образувано е по въззивна жалба на НСП-АТ ЕООД гр. Шумен подадена от адв. Я., срещу решение № 145/27.11.2014г., постановено по т.д. № 27/2013год. по описа на ОС – гр. Шумен.

След проверка редовността на въззивната жалба съдът установи, че липсва цялостна проверка на редовността на същата от администриращия съд. С оглед изявлението на адв. Я. досежно представителната ѝ власт ШОС е следвало да пристъпи към съответните действия по администриране на въззивната жалба и проверка на редовността на същата, в т.ч. и по смисъла на чл. 101 ГПК. Към въззивната жалба липсват доказателства за това НСП-АТ ЕООД гр. Шумен да е внесъл дължимата държавна такса за въззивно обжалване по сметка на ВАпС съобразно обжалваемия интерес. Отделно от това не е изпълнена и процедурата по размяна на книжата по въззивната жалба на НСП-АТ ЕООД гр. Шумен.

Предвид гореизложеното, съдът намира, че към настоящия момент не са извършени всички процесуални действия по администриране на въззивната жалба от първоинстанционния съд, поради което образуваното по нея въззивно производство следва да бъде прекратено и жалбата върната на първостепенния съд за извършване на всички законоустановени действия по администрирането ѝ, след което същата да се изпрати на ВАпС за произнасяне.

Воден от горното, съставът на ВАпС, търговско отделение

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.№ 68/2015 год. по описа на ВАпС.

ВРЪЩА делото на ОС – гр. Шумен за предприемане на необходимите действия по администриране на въззивната жалба.

След изпълнение на горните указания делото да се изпрати обратно на ВАпС за разглеждане на въззивната жалба.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                               2.