О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№    118/23.02.                                              2018 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на двадесет и втори  февруари                                           година 2018

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:А.Братанова

                             М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 68  по описа  на Варненския апелативен съд за 2018г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ал.1 т.2 ГПК вр.чл.220 пр.2 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от „Пътно строителство“ АД, ЕИК 124000579, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул.“Полковник Дрангов“ № 9, представлявано от изп.директор В*В* З* срещу определение № 589/04.12.2017г. по т.д. № 134/2017г. на Добричкия окръжен съд, с което е отхвърлено искането на дружеството, в качеството му на ответник по иска, за привличане на „Еко Аква Системс“ ООД, гр.София, „Диц“ ООД, гр.София, „Клиър Системс“ ЕООД, гр.София и „Витковице Енви“, гр.Острава, Чешка република като трети лица – негови помагачи. По съображения, подробно изложени в жалбата, моли съда да отмени обжалваното определение като неправилно.

          В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от ответната по жалбата страна, в който се релевират доводи за нейната неоснователност и се иска от съда да я остави без уважение.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява частично основателна, по следните съображения :

          Производството по делото е образувано по подадена искова молба от „В и Д Инвестмънт“ ООД, ЕИК 104603790, гр.София против „Пътно строителство“ АД, ЕИК 124000579, гр.Добрич за заплащане на сумата от 82 050,88лв, представляваща обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва, съгласно чл.86 ЗЗД и чл.327 ТЗ върху дължимото възнаграждение за извършени доставки на стоки и услуги по фактура 113/24.01.2014г. в размер на 268 726,32лв. Правопораждащият вземането за обезщетение  факт произтича от сключения между страните Договор за доставка на материали и машини и монтаж на оборудване,     услуга с механизация и транспорт от 22.08.2012г.

          В отговора на исковата молба ответникът признава факта на издаване на процесната фактура, нейното осчетоводяване и частично заплащане, като оспорва останалите относими към предмета на спора факти. Твърди, че като е възложило на ищеца изпълнението на работата по сключения договор, „Пътно строителство“ АД е действало като представител на всички участници в гражданското дружество „Обединение Строй Еко Ябланица“, поради което не следва да носи единствено отговорност за неизпълнено задължение. Отговорността следва да се подели между всички участници в дружеството, а искът – да бъде предявен срещу всички тях.

          От представените по делото доказателства и твърденията на страните се установява, че на  31.01.2011г. по реда на чл.357 ЗЗД е учредено дружество с наименование „Обединение Строй Еко Ябланица“ от учредителите : „Пътно строителство“ АД, „Еко Аква Системс“ ООД, „Диц“ ЕООД, „зип Сайд“ ЕООД и „Витковице Пауър Инженеринг“ АД. В подписаното Споразумение за обединение е посочена общата стопанска цел    - участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Инженеринг – работно проектиране, съгласуване, строителство, доставка и монтаж на технологично оборудване и пуск на пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ с довеждащ колектор на гр.Ябланица“ и изпълнение на договора в случай на възлагане на поръчката. „Пътно строителство“ АД е определено да отговаря за подписването на офертата към възложителя, за представяне на банкова гаранция за участие в процедурата, както и да поема задължения и сключва договори от името на съдружниците до стойността на офертата по поръчката, необходими във връзка с нейното изпълнение.

          На 11.11.2011г. е сключен договора за обществена поръчка между Община Ябланица и изпълнителя „Обединение Строй Еко Ябланица“, представлявано от изп.директор на „Пътно строителство“ АД инж.В* З*. На 05.01.2012г. съдружниците са подписали Споразумение за разпределение на дейности по договора с общината, с което са възложили на „Пътно строителство“ АД  цялостното изпълнение на проекта. Подписан е и договор между обединението и „Пътно строителство“ АД, по силата на който изпълнителят се е задължил на свой риск и срещу възнаграждение да изпълни целия предмет на договора с Община Ябланица. Така изпълнителят на обществената поръчка се явява именно ответникът „Пътно строителство“ АД и като такъв има право да сключва договори за всички подобекти на изпълнение с проектанти, доставчици и изпълнители. Така се стига до сключването на 22.08.2012г. на договора с ищеца.

Правният си интерес от направеното искане по чл.219 ал.1 ГПК за привличане на трети лица – помагачи на ответника – останалите участници в „Обединение Строй Еко Ябланица“ частният жалбоподател обосновава с това, че при неблагоприятно за него решение ще има право на иск срещу останалите участници в обединението за възстановяване на съответната част от сумата, платена по осъдителното решение. Ето защо тези лица според  него следва да участват в процеса, за да бъдат обвързани със силата на мотивите на решението.

След преценка на искането и доказателствата по делото, съдът намери следното :

В разпоредбата на чл.219, ал.1 от ГПК е предвидена правна възможност за ответника по предявен иск да поиска в срока за отговор на исковата молба привличане на трето лице – помагач в процеса. Привличането и конституирането на трето лице – помагач е допустимо, когато за това лице съществува интерес от постановяване на решение в полза на привляклата го страна, респ. когато привличащата главна страна има право да предяви обратен иск срещу третото лице или да го обвърже с мотивите към решението за целите на бъдещ съдебен процес. Интересът от привличане и участие на трето лице – помагач е абсолютна процесуална предпоставка за основателност на искането по чл.219, ал.1 от ГПК и обосноваването на този интерес е в тежест на страната, която иска привличането.

В процесния случай частният жалбоподател – ответник по иска е упражнил правото си по чл.219, ал.1 от ГПК и в предвидения за това срок е направил искане за привличане на всеки един от участниците в обединението в качеството им на трети лица – помагачи. Правният интерес от привличането частният жалбоподател мотивира с това, че по силата на постигната договореност между него и обединението, той е станал изпълнител на целия предмет на обществената поръчка, поради което и всички негови действия, вкл. и договорът му с ищеца представляват действия в полза на общия интерес и стопанска цел на обединението. Ето защо при осъдително решение той ще следва да плати на ищеца сума, която вече е получена от всички участници в дружеството и поради това е дължима от всички тях. Като правно основание на евентуалното си вземане срещу останалите участници в обединението сочи чл.361 ЗЗД, който предвижда всички загуби да се разпределят между съдружниците съразмерно на техния дял.

Преди всичко съдът съобразява, че отношенията между участниците в обединението са уредени от нормите на чл.357 и сл.ЗЗД, както и детайлно -  от постигнатите между ответника по иска и другите участници в него договорености, визуализирани в приети по делото доказателства – Споразумение за обединение от 31.01.2011г., договор за инженеринг от 11.11.2011г., споразумение за разпределение на дейности по договора за инженеринг от 05.01.2012г. и договор от 16.05.2012г. между  ДЗЗД „Строй Еко Ябланица“, гр.Добрич и „Пътно строителство“ АД, гр.Добрич. Възстановяването на заплатената от „Пътно строителство“ АД сума по евентуално осъдително решение не е реализиране на регресна отговорност на участниците в обединението.

Жалбоподателят има правен интерес да привлече като трети лица – помагачи участниците в гражданското дружество, тъй като тяхната правна сфера ще бъде засегната от постановеното по делото решение. Освен това ответникът цели да ги обвърже със силата на мотивите на решението и да елиминира евентуално тяхно възражение за зле воден процес.

Чуждестранното ЮЛ не може да бъде конституирано като трето лице- помагач въз основа на изричната забрана на чл.219 ал.2 ГПК.

Водим от горното, съдът

 

О    П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

ОТМЕНЯ  определение № 589/04.12.2017г. по т.д. № 134/2017г. на Добричкия окръжен съд, с което е отхвърлено искането на „Пътно строителство“ АД, ЕИК 124000579, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул.“Полковник Дрангов“ № 9, представлявано от изп.директор В* В* З*, в качеството му на ответник по иска, за привличане на „Еко Аква Системс“ ООД, гр.София, „Диц“ ООД, гр.София, „Клиър Системс“ ЕООД, гр.София като трети лица – негови помагачи и вместо него ПОСТАНОВЯВА :

КОНСТИТУИРА като трети лица – помагачи на ответника „Пътно строителство“ АД : „Еко Аква Системс“ ООД с ЕИК 201226157, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Григор Пърличев“ № 5, ет.1, представлявано от управителя К* Х* Н*: „Диц“ ООД с ЕИК 147133396, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Росица“ № 12, представлявано от управителя Ц*П* П* и „Клиър Системс“ ЕООД / до 15.08.2011г. с фирма „Зип Сайд“ ЕООД/ с ЕИК 175310102, със седалище и адрес на управление гр.София, бул. „Св.Наум“ № 9, ет.1, ап.1, представлявано от управителя Р*Г* М*на осн.чл.219 ал.1 ГПК.

ПОТВЪРЖДАВА определението в частта, в която е отказано привличането на трето лице – помагач на ответника на „Витковице Енви“, гр.Острава, Чешка република.

Определението е окончателно.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :