ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

645               09.10.2013

Апелативен съд  гр. Варна                     търговско отделение

В   закрито  заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  В* П*

                                                               ЧЛЕНОВЕ:  З* З*

                                                                                   П* Х*

Сложи за разглеждане докладваното от З* възз.т. дело номер 680 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл. 274 ал. 1 т. 1 ГПК вр. с чл. 262 ал. 3 ГПК.

Образувано е по частна жалба на Е.Н.Н. срещу разпореждане 7600/11.07.2013 г. с което е върната въззивна жалба вх. № 12479/17.04.2013 г. срещу решението по т.д.2355/2011 г. на ВОС.

В частната жалба са релевирани оплаквания за незаконосъобразност и допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, поради което се иска отмяна на обжалвания акт.

Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна при наличието на правен интерес и е допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

След извършена проверка на подадената въззивна жалба първоинстанционният съд е констатирал, че няма доказателства за внесена държавна такса, поради което я е оставил без движение. В срока за изпълнение на задължението страната е подала молба за освобождаване от държавна такса и е представила доказателства за наложени възбрани и образувани изпълнителни производства, без да сочи доказателства за доходите на семейството си, имущественото състояние удостоверено с декларация, семейно положение, трудова заетост и др. Съдът е изискал документите доказващи обстоятелствата по чл. 83 ал. 2 ГПК и след като страната не ги е представила е приел, че не е отстранена нередовността на въззивната жалба и са налице предпоставките за връщането и.

Съдът споделя изводите на първата инстанция, че представянето на изискваните по чл. 83 ал. 2 ГПК доказателства е условие за преценката разполага ли страната с достатъчно средства. Затова непредставянето им при дадени изрични указания е основание да се приеме, че не са изпълнени указанията на съда за отстраняване на нередовностите на въззивната жалба и да се приложи чл. 262 ал. 2 т. 2 ГПК.

Доводите за допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила поради произнасяне за връщане на въззивната жалба преди приключване на производството по освобождаване от държавна такса са несъстоятелни. В случая съдът не е отказал освобождаване от държавна такса, а е приел, че бездействието на страната /да представи изрично посочените доказателства за освобождаване или да внесе държавна такса/ е основание за връщане на жалбата поради неостраняване на нередовностите.

Водим от изложеното съставът на съда  

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане 7600/11.07.2013 г. с което е върната въззивна жалба вх. № 12479/17.04.2013 г. срещу решението по т.д.2355/2011 г. на ВОС.

Определението може да се обжалва с касационна частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

Председател:                                    Членове: