Р Е Ш Е Н И Е

№   1/  02.01.2014 год.                           гр.Варна

        В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на 03.12.2013 г. в  състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:МАГДАЛЕНА НЕДЕВА     

ЧЛЕНОВЕ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ

           ПЕТЯ ХОРОЗОВА

при секретаря Д.Ч.,  като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 681 по описа за  2013  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Производството е с правно основание чл. 258 и следв. ГПК и е  образувано по повод на  въззивна жалба на адв. М.З. ***, като пълномощник на Д.П.Г., срещу постановеното решение от 10.07.2013год. по гр.д. № 462/2012год. по описа на Добрички окръжен съд, с което са отхвърлени предявените от въззивника искове срещу ЗД”Евроинс”АД гр.София за заплащане на сумата от 33 122,53лв., съставляваща част от застрахователно обезщетение по договор за застраховка „Каско на МПС”, дължимо за вреди, причинени при пожар на 04.08.2008год. на лек автомобил „Рено Меган” и сумата от 14 000лв., съставляваща обезщетение за забавено изпълнение на паричното задължение от 04.08.2008год. до предявяване на иска. В жалбата се изразява се становище за неправилност на обжалваното решение, поради противоречие с материалния закон и процесуалния закон, при съществено нарушение на съдопроизводствеите правила и е необосновано. Основният изложен довод в жалбата е, че съдът неправилно е приел, че вземането е погасено по давност. Счита, че с предявяването на частичния иск се прекъсва давностния срок за цялото вземане, поради което вземанията не са погасени по давност. С жалбата се иска да бъде отменено обжалваното решение и постановено ново, с което исковете  бъдат уважени.  Насрещната страна чрез писмен отговор на процесуален представител оспорва въззивната жалба, като счита същата за неоснователна, по изложени съображения. Основното е, че предявеният иск срещу застрахователното дружество не е бил частичен, освен това, дори и да се приеме като частичен, същият не прекъсва давността за разликата до пълния размер. С молба поддържа писмения отговор.

В съдебно заседание въззивната страна чрез процесуален представител, както и чрез писмено становище на същия, поддържа подадената жалба.   След като се съобрази с доказателствата по делото и взе предвид становищата на спорещите страни, Варненският апелативен съд съобрази следното:  Предявените искове  са  правно основание чл.208 КЗ и чл.86 ЗЗД, чл.208 КЗ. Производството е образувано по искове от Д.П.Г. против „ЗД Евроинс”АД гр.София, за заплащане на сумата от 33 122,53лв.-част от дължимо застрахователно обезщетение, по договор за застраховка „Каско на МПС” №500133542/02.11.2007год., дължимо за вреди, причинени при пожар на 04.08.2008год. на лек автомобил „Рено Меган” и сумата от 14 000лв., съставляваща обезщетение за забавено изпълнение на паричното задължение от 04.08.2008год. до предявяване на иска.  В исковата молба се излага, че на 04.08.2008год. застрахованият автомобил изгорял. Ответникът отказал плащане на застрахователно обезщетение, което според общите условия възлизало на 36 122,53лв. Част от него-3000 лв., му била присъдена с влязло в сила решение по гр.д. № 3397/2009год. по описа на ДРС. Поради което претендира на основание чл.208 КЗ разликата от 33 122,53лв., както и обезщетение за забава от момента на увреждането, до предявяване на иска в размер на 14 000лв.

Ответникът оспорва исковете като неоснователни. Илага, че искът, по който е образувано производството пред ДРС не е бил частичен, поради което е недопустимо да се претендира обезщетение над присъдения размер.   Направил е възражение за погасяване на исковете по давност.

Съдът, след като прецени събраните в процеса писмени доказателства, поотделно и в съвкупност, прие за установено от фактическа страна следното:  Представен е договор за застраховка „Каско на МПС” №500133542/02.11.2007год., за л.а. „Рено” м.Меган с ДК№ В63 89 ВХ, със страни:-ищецът и ответника. На 04.08.2008год. при пожар, лек автомобил „Рено Меган” е бил увреден. По повод на отказ на ответника да заплати обезщетение, на 27.08.2009год. ищецът предявил иск срещу ответника за заплащане на сумата от 3000лв., представляваща част от застрахователно обезщетение, по който било  образувано гр.д. № 3397/2009год. на ДРС. Искът е окончателно уважен с решение по т.д.№ 81/2001год. на ВКС.

Относно възражението за изтекла давност: Същото се явява основателно.  Правото да предяви иск  на ищеца срещу ответника,  е датата на застрахователното събитие-04.08.2008год. Правата на ищеца по застрахователния договор се погасяват с изтичането на тригодишен срок-чл.197 от КЗ. Следователно, правата е следвало да се упражнят до 04.08.2011год., а видно от исковата молба, същата е депозирана на 13.06.2012год. Предвид изложеното, претенцията по  главния иск, и по акцесорния и с оглед на направеното възражение за изтекла погасителна давност, се явява неоснователна, като погасена по давност.  Относно изложеното в жалбата следва да се отбележи, че частичния иск не разпростира действието си върху цялото вземане, а само до предявения размер, по който се формира сила на присъдено нещо. Поради което, върху останалата част от претенцията, с предявяване на частичен иск, давността не се счита за прекъсната. С оглед на изложеното, предявените  искове-главен и акцесорен следва да бъдат оставени без уважение. След като е постановият съдебен акт е в идентичен смисъл, обжалваното решение следва да се потвърди. На осн. чл. 272 от ГПК настоящата инстанция препраща и към мотивите на първоинстанционния съд, които споделя изцяло. По повод направено искане и с оглед изхода на спора, въззивното дружество следва да бъде осъдено да заплати сумата 1392лв.-юристконсултско възнаграждение за защита пред настоящата инстанция.

 

Водим  от изложеното, съдът

                                              

                                          Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 326 от 10.07.2013 год., постановено по  г.д. № 462/2012 год. по описа на Добрички окръжен съд.

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му при условията на чл. 280 ал. 1 от ГПК .

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ :1.                   2.