О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                

 755

 

                 гр.Варна, 10.11.2014г.

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,TЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на десети ноември  през две хиляди и четиринадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М*Х*

    ЧЛЕНОВЕ: В* П*

                          К* Г*

 

като разгледа  докладваното от съдия К* Г* в.т.д. № 682  по описа на съда  за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

    Производството е по повод на частни жалби от „Е* П* Девелопмънт”АД / в несъстоятелност/ , чрез синдика М.А. и от НАП срещу определение № 319/21.07.2014г. по т.д. № 730/14г. на ШОС , с което не е одобрена представена от синдика на „Е* П* Д*”АД / В несъстоятелност/ частична сметка №4 за разпределение на наличните суми,получени в следствие осребряване на имуществото от масата на несъстоятелността на длъжника и са дадени указания на синдика да изпълни задължения произтичащи от чл.717н ТЗ.

    В частната жалба на НАП са развити съображения за неправилност на обжалваното определение като частният жалбоподател счита , че сумите ,представляващи натрупани лихви върху продажната цена на ипотекирания имот не са обхванати от чл.717н ТЗ и те са имущество на длъжника. Същото следва да удовлетвори кредиторите с приети вземания , а не ипотекарните кредитори по чл.717н ТЗ. Моли за отмяна на обжалваното определение и постановяване на друга за одобряване на съставената от синдика частична сметка № 4.

    Синдикът М.А. е оттеглил подадената частна жалба от името на несъстоятелния длъжник.

    ВнАС прецени следното:

По реда на чл. 729, ал. 1 ТЗ, съдът се произнася по съставената от синдика сметка за разпределение, като може служебно или по повод на възражение да направи корекции в сметката за разпределение, при констатирана незаконосъобразност. Преценката на съда е дали съдържащите се в нея вземания на кредиторите, индивидуализирани по вид, основание и размер, съответстват на тези в одобрения от съда списък на приетите вземания; какъв е размерът на получените при осребряването на имущество от масата на несъстоятелността суми и как тези сума трябва да бъдат разпределени между отделните класове кредитори с приети вземания, като се отчетат извършените плащания преди тази сметка, тогава когато сметката за разпределение е частична. Целта е кредиторите на несъстоятелността да бъдат удовлетворени за вземанията си съобразно приетите вземания, както и да се упражни контрол върху събраните при осребряването на имуществото на несъстоятелния длъжник средства и тяхното изразходване.  Когато обаче предложената от синдика сметка за разпределение страда от пороци, които не дават възможност за извършване на горепосочената преценка по същество, съдът при упражняване на правомощията си за законосъобразност е длъжен да не я одобри. Възложената от закона компетентност на съда по несъстоятелността по чл.729, ал.1 ТЗ е израз на засиленото служебно начало на съда в производството по несъстоятелност. В случая съдът по несъстоятелността, след извършена преценка на предложената от синдика частична сметка за разпределение е установил, че тя е непълна, неясна, неточна, което съставлява пречка за нейното одобряване, а очевидно и невъзможност съдът сам да одобри или извърши корекция, при положение, че не съдържа данните посочени в мотивите на определението.

Следователно с обжалваното определение ШОС не е извършил преценка по същество . На осн. чл.729,ал.2 ТЗ на обжалване пред въззивната инстанция подлежи само определението, с което на осн. чл.729,ал.1 ТЗ съдът по несъстоятелността е достигнал до тази дейност по същество и в резултат на нея е одобрил , респ. корегирал съставената от синдика сметка за разпределение.
    Поради което подадените частни жалби са недопустими и производството по тях следва да се прекрати.

Водим от горното , съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д. № 682/14г. на ВнАС.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от съобщението.

   

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  ЧЛЕНОВЕ: