Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№  15/25.01. 2017г.                             гр.Варна

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

Апелативен съд   -  Варна                   търговско   отделение

на    двадесет и трети  януари                                          Година 2017

в  закрито   заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:А.Братанова  

                                                                             М.Недева

 

като разгледа докладваното от съдия Недева в.т.дело № 682   по описа за 2016 година, за да се произнесе, съобрази следното:

          Производството по делото е по реда на чл.25 ал.4 от ЗТР.

          Образувано е по подадена жалба от „Морско казино” ЕАД, ЕИК 103780072,със седалище и адрес на управление гр.Варна, район Одесос, ул.“Братя Миладинови“ № 22 А, представлявано от изпълнителния директор П С Т – заявител по заявление с № 20140219185901/19.02.2014г. срещу решението на Варненския окръжен съд, търговско отделение от 03.10.2016г., постановено по т.д. № 561/2014г., с което е отхвърлена  жалбата му  с вх.№20140317154724/18.03.2014г, срещу Отказ на длъжностно лице по регистрация при Агенция по вписванията № 20140219185901-3/25.02.2014г. за вписване на промени по партидата на дружеството, а именно : промяна в представителството, промяна на всички членове на Съвета на директорите му, както и промяна на едноличния собственик на капитала му, заявени със Заявление вх.№ 20140219185901/19.02.2014г., като неоснователна. Счита решението за изцяло незаконосъобразно и необосновано и моли съда да го отмени, като вместо него постанови друго, с което да даде задължителни указания на Агенцията по вписванията да впише по партидата на „Морско казино“ ЕАД заявените промени. Неправилно първоинстанционният съд се е позовал на неизпълнение на задължителните указания на ДЛР от 24.02.2014г. за представяне на протокол от заседание на Съвета на директорите на „Морско казино“ ЕАД от 22.01.2014г. в състав „Петрол Холдинг“ АД, О П и А К., съгласно изискването на чл.24 ал.3 т.9 от НВСДТР, тъй като тази разпоредба е приложима при продажба на акции на приносител, а дружеството притежава поименни акции. Досежно неизпълнението на указанията за представяне на решение на „Поморие – Туринвест“ ЕООД за представителство в Съвета на директорите на „Морско казино“ ЕАД в срока по чл.19 ал.2 от ЗТР счита, че тези указания са дадени след изтичане на законоустановения за това срок, тъй като заявлението образец А5 е подадено на 19.02.2014г., а съгласно чл.22 ал.5 пр. 2 от ЗТР указанията е следвало да бъдат дадени не по-късно от следващия работен ден от постъпването му, т.е. – на 20.02.2014г. Указанията са дадени на 24.02.2014г. Жалбоподателят е разполагал с крайно недостатъчните 6 астрономически часа за тяхното изпълнение. И най-накрая съдът е мотивирал решението си с невъзможност за изпълнение на искането за заличаване на обстоятелства по партидата на дружеството, които към момента на постановяването му не са актуални. Счита този извод за неправилен, тъй като и към настоящия момент за едноличен собственик на капитала е посочен „Петрол Холдинг“ АД, а действителният едноличен собственик на капитала според направеното искане и представените към него доказателства е „Поморие – Туринвест“ ЕАД в качеството си на универсален правоприемник на „Поморие – Туринвест“ ЕООД, гр.Бургас.

          Жалбата е подадена в срока по чл.25 ал.4 от ЗТР от легитимирано за това лице,  поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, по следните съображения :

          Със Заявление вх.№ 20140219185901/19.02.2014г. АВп – ТР е сезиран с искане за вписване на следните промени по партидата на „Морско казино” ЕАД, ЕИК 103780072, гр.Варна:

1.               Промяна в представителството на дружеството - като представители на дружеството да бъдат заличени А С К и О И П, като на тяхно място бъдат вписани нови представители, действащи заедно и поотделно - „Поморие-Туринвест" ЕООД, ЕИК 2020908716, представлявано от Е Д Г с ЕГН ********** и П С Т, ЕГН **********;

2.               Промяна в членовете на Съвета на директорите - като членове на Съвета на директорите на дружеството да бъдат заличени „Петрол Холдинг" АД, представлявано от Ц Д, А С К и О И П, като на тяхно място да бъдат вписани нови членове на Съвета на директорите на дружеството - „Поморие-Туринвест“ ЕООД, ЕИК 2020908716, представлявано от Е Д Г с ЕГН **********, П С Т, ЕГН ********** и С С Й, ЕГН ********** и

3.               Промяна на едноличния собственик на капитала - „Петрол Холдинг" АД да бъде заличено като едноличен собственик на капитала на дружеството, като на негово място бъде вписан нов едноличен собственик на капитала - „ПОМОРИЕ-ТУРИНВЕСТ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Каблешково 8210, обл. Бургас, община Поморие, ул. Васил Левски №21, регистрирано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 202908716.

Към заявлението е приложено Решение на едноличния собственик на капитала на „Поморие – Туринвест“ ЕООД от 07.02.2014г.  за освобождаване като членове на Съвета на директорите на „Морско казино“ ЕАД лицата „Петрол Холдинг“ АД, О И П и А С К и за избиране нов Съвет на директорите в състав : „Поморие – Туринвест“ ЕООД, П С Т и С С Й, както и протокол от заседание на новоизбрания Съвет на директорите от същата дата, с отразени решения за избор на Изпълнителен директор на „Морско казино“ ЕАД П С Т  и за избор на Председател на Съвета на директорите – „Поморие – Туринвест“ ЕООД, представлявано от Е Д Г. На осн.чл.235 ал.2 от ТЗ Съветът на директорите е овластил  Изпълнителния директор П С Т  и   „Поморие – Туринвест“ ЕООД, представлявано от Евгений Димитров да представляват заедно и поотделно дружеството пред трети лица. На  31.03.2008г. в Търговския регистър като едноличен собственик на капитала на „Морско казино“ ЕАД е вписан „Петрол Холдинг“ АД, като промяна в това обстоятелство до настоящия момент не е извършвана.

 Искането за вписване на промяна в посочените в заявлението обстоятелства на „Морско казино“ ЕАД се обосновава със следните  представени по делото писмени доказателства, установяващи твърдяната от жалбоподателя фактическа хронология  :

На 12.11.2013г. между „Петрол Холдинг“ АД , в качеството му на залогодател и „Еврокапитал България“ ЕАД, в качеството му на кредитор, е сключен Договор за реален залог върху налични акции, по силата на който „Петрол Холдинг“ АД  учредява залог върху притежаваните от него  1 049 налични обикновени поименни акции, с номинална стойност 1 000лв всяка от капитала на „Морско казино” ЕАД в полза на кредитора „Еврокапитал България“ АД за обезпечаване на всички свои задължения / главница, лихви и разноски/, възникнали по Договор за депозит от 08.06.2004г. и всички анекси към него, на стойност 40 543 317,90лв. Съгласно чл.9 от договора в случай, че залогодателят не изпълни задълженията си, произтичащи от договора за депозит от 08.06.2004г., кредиторът има право да се удовлетвори до размера на вземанията си, вкл. лихви и разноски, като продаде без съдебна намеса заложените акции съгласно чл.311 ал.1 от ТЗ. На същата дата – 12.11.2013г., нотариално удостоверена, Изпълнителният директор на „Петрол холдинг” АД  със  заложно джиро  е джиросал Временно удостоверение № 1 за 1049 налични обикновени поименни акции, с номинал 1 000лв всяка, от капитала на „Морско казино” ЕАД, гр.Варна в полза на „Еврокапитал България“ ЕАД, гр.София. Пак на 12.11.2013г. „Морско казино” ЕАД е уведомено за извършения залог на акции и заложното джиро с молба да впише в книгата на акционерите на дружеството извършения залог – л.124.

На 17.12.2013г. на адв.И К, със задължение да я предаде на „Петрол холдинг” АД, е връчена нотариална покана от „Еврокапитал България“ ЕАД, гр.София на „Петрол холдинг” АД   за заплащане на дължимата от последното дружество сума от 40 522 242,07лв в полза на депозанта „Еврокапитал България“ ЕАД в срок от 7 дни от получаването й. Поради неизпълнение на задължението на длъжника, с Договор за покупко-продажба на акции от 22.01.2014г. „Еврокапитал България“ ЕАД се задължил да продаде на ИП „Бета Корп“ АД, гр.София  всички 1 049 акции – л.129, да подпише съответното джиро и предаде на купувача Временно удостоверение № 1. На същата дата „Морско казино” ЕАД е уведомено за джиросването на Временно удостоверение № 1 за 1 049 поименни акции от капитала му – л.132, с молба съответната промяна да бъде отразена в книгата на акционерите.

 С Договор за покупко-продажба на акции от 05.02.2014г. – л.92 Инвестиционният посредник „Бета Корп“ АД се задължил да  продаде на „Поморие – Туринвест“ ЕООД, гр.Каблешково същите акции.

На 06.02.2014г. „Еврокапитал България“ ЕАД уведомява „Петрол холдинг” ЕАД за удовлетворяване на вземанията си по реда на чл.311 от ТЗ и извършените продажби на акции – л.125. От представената  книга на акционерите на дружеството, в заверено копие, са видни  отбелязванията на  продажбата на акциите, в т.ч. – и по старото наименование на дружеството „Нафтекс Фаст Фуд” АД. Представени са и джирата към Временно удостоверение № 1 за 1 049 акции от капитала на „Морско казино“ ЕАД, гр.Варна, последното от които в полза на „Поморие – Туринвест” ЕООД. Залогът и прехвърлянето на поименните акции са надлежно вписани в книгата на акционерите, съгласно изискването на чл.185 от ТЗ.

Ето защо на свое заседание от 07.02.2014г. Съветът на директорите на „Морско казино“ ЕАД е констатирал, че считано от 05.02.2014г. едноличен собственик на капитала на дружеството е „Поморие – Туринвест“ ЕООД, гр.Каблешково, община Поморие, обл.Бургас – л.165.

С оглед на така представените доказателства съдът намира за осъществен  фактическият състав на продажбата на заложеното имущество по реда на чл.311 ал.1 ТЗ, включващ три елемента : 1. Договорът за залог да е сключен в писмена форма и да има достоверна дата /нотариално удостоверена/; 2. Наличието на изрична уговорка между страните по договора, че удовлетворяването от заложеното имущество може да стане извън съдебно и 3. Ценната книга да има пазарна или борсова цена. Представени са доказателства за извършени уведомления до длъжника  и съответните вписвания в книгата на акционерите, като съобразно последното вписване едноличен собственик на капитала на „Морско казино” ЕАД е „Поморие – Туринвест” ЕООД – л.72.

Тази промяна в едноличния собственик на капитала подлежи на вписване в Търговския регистър:

Съгласно изричната разпоредба на чл.174 ал.2 от ТЗ когато след учредяването на дружеството акциите бъдат придобити от едно лице, в търговския регистър се вписва името, съответно фирмата и единният идентификационен код на акционера. А съгласно чл.24 ал.3 т.9 от Наредба № 1/ 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър когато  едноличният собственик на капитала прехвърли акции на други лица към заявлението за вписване на съответната промяна се представят и документи, установяващи придобиването, съответно прехвърлянето на акциите, заверено актуално извлечение от книгата на акционерите за притежателите на поименни акции. Когато акциите са на приносител към заявлението се представя и  констативен протокол от органа на управление, установяващ факта на придобиване, съответно прехвърлянето им. В тази връзка със задължителни указания от 24.02.2014г. ДЛР е изискало от заявителя представяне на протокол от заседание на СД на «Морско казино» ЕАД в състав «Петрол холдинг» АД, О П и Александър Коиков за констатиране на новия едноличен собственик на капитала на дружеството  ИП «Бета Корп»  АД и вземане на съответните решения, с оглед вписания нов състав на съвета на директорите по заявление 20140123091736. Тъй като «Морско казино» ЕАД притежава единствено поименни акции, основателно е оплакването в жалбата, че ДЛР към ТР и първоинстанционният съд неправилно са посочили като основание за отказ от вписване непредставянето на  констативен протокол от заседание на СД на «Морско казино» ЕАД от 22.01.2014г.  в посочения състав.

 Изискването за представяне на протокол на органа на управление, установяващ факта на придобиване, съответно прехвърляне на акции на приносител е неотносимо към процесното искане за вписване на промени.

Промяната в собствеността на капитала е от обстоятелствата, които подлежат на вписване по реда на чл.231 ал.4 ТЗ и като такива – имат действие от  вписването им в регистъра, т.е. – до момента на вписване пораждат действие  вътре в дружеството, а след вписването – и  по отношение на третите лица. Т.е. – вписването в случая има декларативно действие : С факта на осъществената промяна в собствеността на капитала новият едноличен собственик може да взема решения за промяна на членовете на Съвета на  директорите. Тъй като обаче към момента на произнасяне на настоящото решение по партидата на дружеството са вписани последващи промени в представителството и членовете на Съвета на директорите на «Морско казино» ЕАД, заявената промяна на тези обстоятелства не може да бъде вписана. В този смисъл отказът от вписване на заявените промени по т.1 и 2 от заявлението следва да бъде потвърден.

С потвърждаването на този отказ и с оглед на последващите заявление № 20140219185901/19.02.2014г. вписани промени  по партидата на дружеството заявителят  П С Т  в качеството му на новоизбран изпълнителен директор на «Морско казино» ЕАД не разполага със самостоятелна легитимация да сезира Агенцията по вписванията с искане за вписване на промени по партидата на дружеството, вкл.  за вписване на заявената промяна в едноличния собственик на капитала. Предвид на това постановеният от ДЛР отказ следва да бъде потвърден.

За пълнота на изложението следва да бъде казано и това, че съдът намира за основателно оплакването в жалбата, че указанията, дадени на 24.02.2014г. от ДЛР при ТР за представяне на решение на „Поморие – Туринвест” ЕООД  за представителство в състава на Съвета на директорите на „Морско казино” ЕАД при подадено Заявление образец А5 от 19.02.2014г.  са дадени в нарушение на чл.22 ал.5 от ЗТР. Освен това с жалбата срещу Отказ № 20140219185901-3/25.02.2014г. това решение е представено, с което указанието се счита за изпълнено.

По изложените съображения, съдът

 

Р       Е       Ш      И       :

 

ПОТВЪРЖДАВА  решението на Варненския окръжен съд, търговско отделение от 03.10.2016г., постановено по т.д. №

 

 

561/2014г.,  с което е отхвърлена  жалбата на „Морско казино“ ЕАД  с вх.№20140317154724/18.03.2014г, срещу Отказ на длъжностно лице по регистрация при Агенция по вписванията № 20140219185901-3/25.02.2014г. за вписване на промени по партидата на дружеството, а именно : промяна в представителството, промяна на всички членове на Съвета на директорите му, както и промяна на едноличния собственик на капитала му, заявени със Заявление вх.№ 20140219185901/19.02.2014г.

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :