ОПРЕДЕЛЕНИЕ

756

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на  01.12.2016 г. в състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                   ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                      НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

                                                       

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 683 по описа за 2016 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „Виалинтекс груп инк.” – гр.Виктория, Република Сейшели чрез клона си в гр.Пловдив срещу определението на Окръжен съд Добрич – ТО в с.з. от 27.09.2016 г. по т.д.№58/2015 г., с  което е отхвърлено възражението му за родова неподсъдност на делото.

Частната жалба е подадена в срок срещу подлежащо на обжалване определение във връзка с подсъдността – чл.121 - ГПК, но е недопустима.

Ответникът по иска и настоящ частен жалбоподател е направил с възражение от 20.09.2016 г. отвод за родова неподсъдност на делото на Окръжен съд Добрич и е поискал същото да бъде изпратено по компетентност на Районен съд – гр.Балчик, тъй като предмет на спора била собствеността върху 86 бр. жилищни недвижими имоти, всеки един с данъчна оценка под 50000 лв, на основание чл.104, т.3 във вр. с чл.103 – ГПК.

Възражението е разгледано от ОС Добрич в последното с.з. по делото от 27.09.2016 г., като е било отхвърлено, след което предвид неуважаване на направено от друга страна искане за издаване на съдебно удостоверение и попълване на делото с необходимия доказателствен материал съдът е дал ход на делото по същество и го е обявил за решаване. Съдът е постановил решение по спора №121/20.10.2016 г., срокът за въззивно обжалване на което е изтекъл.

При положение че съдът след отказа си по възражението за родова неподсъдност на делото, в същото с.з. е обявил делото за решаване, а по-късно е и постановил решение по спора, подадената частна жалба се явява без правен интерес. Произнасянето на въззивния съд по нея не би могло да доведе  в конкретния случай до промяна относно компетентността на съда, разглеждащ делото, доколкото разглеждането е вече приключено и по делото е постановено съдебно решение. Ако страната счита, че неуважаването на това й възражение води до някакъв порок на самото решение, следва да направи такова оплакване с въззивна жалба срещу решението, а не с частна жалба срещу определението относно подсъдността на делото. Ето защо, настоящото производство е недопустимо и следва да се прекрати.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д. №683/2016 г. по описа на  Варненския апелативен съд - ТО.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВКС на РБ.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ:1.                      2.