ОПРЕДЕЛЕНИЕ

756/04.11.2019

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 04.11.2019 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№684 по описа за 2019 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „Топлофикация Шумен“ ЕАД в несъстоятелност- гр.Шумен чрез управителя Д.Д. с прекратени правомощия и от „Енергоснабдяване“ ООД- гр.Шумен чрез управителите Д.Д. и В* М* срещу определение №333/22.07.2019 г. на Окръжен съд Добрич по т.д. №99/2019 г., с което е прекратено производството по иска им по чл.29, ал.1 - ЗТРРЮЛНЦ.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

Указаните на ищците недостатъци на исковата молба с разпореждане №648/06.06.2019 г. на Окръжен съд Добрич-ТО по т.д. №99/2019 г., съобщено им съответно на 11.06.2019 г. и на 10.06.2019 г., не са изпълнени. С молба от 17.06.2019 г. ищците са посочили, че по казуса „спиране на процедурата по несъстоятелност и задължително прилагане на оздравително производство след приватизация на ТЕЦ-Шумен от Община Шумен“ представят приложения към молбата документ – уточнителна молба до ШРС. Искането за спиране не е предмет на настоящото дело и е било разгледано и оставено без уважение с определение №1548/19.04.2019 г. на Окръжен съд Варна-ТО по делото за несъстоятелност на „Топлофикация Шумен“ ЕАД – гр.Шумен – т.д. №443/2019 г. на същия съд. Представеният документ пък няма отношение към настоящия иск, а представлява молба-уточнение на другия отделен с определение №1548/19.04.2019 г. на Окръжен съд Варна-ТО иск на ищците за нищожност на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Топлофикация Шумен“ ЕАД – гр.Шумен – предмет на гр.д. №1219/2019 г. на Районен съд Шумен.

И сега с частната жалба ищците не сочат никакви конкретни оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт на ДОС, като пак представят във връзка с разгледаното вече от ВОС искане за спиране на процедурата по несъстоятелност доказателства по гр.д. №1219/2019 г. на ШРС – определение от 11.07.2019 г. за извършен доклад по делото, както и писмен отговор на синдика Е.Т., които са несъотносими, и не представляват отстраняване на указаните им недостатъци на исковата молба с предмет настоящия иск по чл. 29, ал.1 - ЗТРРЮЛНЦ.

При това положение исковата молба правилно е счетена от ДОС за нередовна и производството по нея е прекратено на основание 129, ал.4 във връзка с ал.3 – ГПК. Ето защо определението е правилно и следва да се потвърди.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА определение №333/22.07.2019 г. на Окръжен съд Добрич по т.д. №99/2019 г., с което е прекратено производството по иска на „Топлофикация Шумен“ ЕАД в несъстоятелност - гр.Шумен чрез управителя Д.Д. с прекратени правомощия и „Енергоснабдяване“ ООД - гр.Шумен чрез управителите Д.Д. и В* М*по чл.29, ал.1 - ЗТРРЮЛНЦ.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението с частна касационна жалба пред ВКС на РБ при предпоставките по чл.280, ал.1 и 2 - ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.