ОПРЕДЕЛЕНИЕ

637

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на  08.10.2013 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В* П*

          ЧЛЕНОВЕ: З* З*

                     П* Х*

 

като разгледа докладваното от съдия В.П* ч.т.д.№ 685 по описа за 2013 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от А.Г.К. - синдик на „Х* и с*” ООД /в несъстоятелност/ гр. Търговище и от О* М* А* от гр. Търговище - наддавач срещу определение № 163 от 12.08.13 г. на Окръжен съд - Търговище по  т.д.№58/2010 г., с което е отказано възлагането на последния на недвижим имот – производствено търговски обект „А*”.

Частните жалби са недопустими. Същите са насочени срещу неподлежащ на обжалване съдебен акт – определение на съда, с което се оставя без уважение искането на синдика за издаване на постановление за възлагане по чл.717з, ал.1 - ТЗ. Съгласно ал.3 на същия текст само постановлението за възлагане, издадено от съда, може да се обжалва пред апелативния съд от участвалите в търга и от длъжника. Ако съдът намери проданта за нередовна или наддаването ненадлежно удостоворено, той може да откаже да издаде постановление за възлагане и да укаже на синдика какви последващи действия да предприеме във връзка с проданта. В случая съдът правилно е преценил, че оценката въз основа на която е извършена проданта е неактуална, като същата е  извършена към 11.04.2012 г. от когато са изминали към датата на търга – 10.07.2013 г. година и три месеца. Отказът и свързаните с него указания на съда за актуализиране на оценката, която да послужи за стартова цена при проданта, не подлежат на обжалване, предвид което производството по двете жалби следва да се прекрати като недопустимо.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д. № 685/2013 г. по описа на Апелативен съд Варна.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВКС на РБ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ:1.                              2.