О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№   18 / 14.01.                                               2019 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на четиринадесети януари                                                    година 2019

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:В.Аракелян      

ЧЛЕНОВЕ:А.Братанова

                             М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 686 по описа  на Варненския апелативен съд за 2018г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.729 ал.3 ТЗ вр.чл.274 ал.1 т.2 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от „Първа инвестиционна банка“ АД, ЕИК 831094393, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 37, чрез юриск. С.Н. против определение № 3664/17.10.2018г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1524/2009г., с което е съдът  по несъстоятелността е одобрил частична сметка за разпределение на налични суми в масата на несъстоятелността на „Симба“ ООД, ЕИК 102698590, /в несъстоятелност/, за съставянето на която е публикувано обявление от синдика в ТР под № 20180831163516. По съображения за недопустимост, респ. – за неправилност на обжалваното определение се иска от съда същото да бъде отменено и да бъдат дадени задължителни указания на синдика  във връзка с разпределяне на сумата, припадаща са на банката. Според жалбоподателя обжалваното определение е недопустимо, тъй като решаващият състав не се е произнесъл по нито едно от изложените във възражението оплаквания срещу ЧСР. Неправилността на ЧСР се състои в това, че не е ясно какъв е размерът на получената при осребряването на недвижимия имот, предоставен като обезпечение на банката,  сума, както и в непосочването на другите кредитори  на несъстоятелността. Подробно са изложени и правни аргументи против възстановяването на предплатените разноски по производството от продажната цена, тъй като според разбирането на жалбоподателя тази сума не се включва в масата на несъстоятелността, а следва да бъде заделена единствено за кредитора с права по чл.717н от ТЗ, какъвто се явява банката.

          В законоустановения срок не е постъпил писмен отговор от ответната по частната жалба страна.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса – кредитор, подал възражение по чл.728 ТЗ, оставено без уважение от съда по несъстоятелността и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява основателна, по следните съображения :

          Безспорно установено от фактическа страна е, че „Първа инвестиционна банка“ АД е кредитор с права по чл.717н от ТЗ. Разпределената сума е получена след продажбата  на недвижим имот: Терен с площ 939 кв.м., заедно с построената в него Бензиностанция, заедно с 1/2 ид.част от вътрешен път по плана на стопански двор в землището на с.Старо село, Община Тутракан, Област Силистра,  който е предоставен на банката за обезпечаване на дълг към "МКБ Юнионбанк"АД (понастоящем преминала към "ПИБ"АД) на трето лице -  "ВАН-КО СТРОЙ" ЕООД -гр.Варна с ЕИК: 148020921. Сметката за разпределение е изготвена по реда на чл.717н ал.2 от ТЗ, като в нея са посочени сумите, дължими на обезпечения кредитор, както и припадащата му се част от цената, получена от продажбата на имота. От становището на синдика Г.С., депозирано пред съда по несъстоятелността по повод подаденото от банката възражение по чл.728 ТЗ срещу ЧСР, става ясно, че от сумата, получена при осребряването на имота и на осн.чл.632а от ТЗ  са били възстановени предплатени от кредитора „Инвестбанк“ АД  на осн.чл.629б от ТЗ разноски за издръжка на производството по несъстоятелност в размер на 12 000лв.

          По пренесения пред настоящата инстанция правен въпрос за основателността на извършеното възстановяване на предплатени  разноски съдът намира, че следва да се произнесе съобразно постановеното на 03.12.2018г. Тълкувателно решение № 1/2017г. по тълк.дело № 1/2017г. на ОСТК на ВКС. В т.9 на посочения тълкувателен акт касационната инстанция приема, че при липса на специална разпоредба, която да създава привилегия за удовлетворяване на кредиторите, предплатили разноски, или за възнаграждението на синдика, тези вземания попадат в ред 3-ти  на чл. 722 ТЗ и не могат да бъдат удовлетворени от сумите, получени от реализацията на обезпечението, учредено в полза на определен кредитор, след като същото е недостатъчно да покрие обезпеченото вземане. Противното би означавало предплатените разноски да бъдат за сметка на обезпечения кредитор, без той да е изразил съгласие за това. Разноските по несъстоятелността, независимо от тяхното естество, се покриват от сумите от реализацията на обезпечението само ако такива суми са останали след пълното удовлетворяване на вземанията по чл. 722, ал. 1, т. 1 и т. 2 ТЗ – извод, който следва от разпоредбите на чл. 724, ал. 2 и 3 ТЗ.

          Даденото разрешение следва да намери приложение и в процесния случай, поради което обжалваното определение следва да бъде отменено, а делото – върнато на съда по несъстоятелността с предоставяне на възможност на синдика на дружеството да изготви нова сметка за разпределение, в която да включи цялата получена от осребряването на имота сума за удовлетворяване вземането на банката по реда на чл.717н от ТЗ. Едва след пълното удовлетворяване на кредитора с права  по чл.717н от ТЗ биха могли да бъдат възстановявани предплатените от други кредитори разноски за производството по несъстоятелност.

          Водим от горното, съдът

 

О   П   Р   Е    Д    Е    Л   И    :

 

          ОТМЕНЯ определение № 3664/17.10.2018г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1524/2009г., с което е съдът  по несъстоятелността е одобрил частична сметка за разпределение на налични суми в масата на несъстоятелността на „Симба“ ООД, ЕИК 102698590, /в несъстоятелност/, за съставянето на която е публикувано обявление от синдика в ТР под № 20180831163516.

          ВРЪЩА делото на Варненския окръжен съд, търговско отделение за предоставяне на възможност на синдика на дружеството да изготви нова сметка за разпределение, в която да включи цялата получена от осребряването на имота сума за удовлетворяване вземането на банката по реда на чл.717н от ТЗ.

Определението да се обяви в Търговския регистър.

Определението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :