О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

704………/Варна, 23.10.2015...............

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито съдебно заседание  в състав

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

                      ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

АНЕТА БРАТАНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия А.Братанова в.ч.т.д.№ 687/2015 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.657, ал.4, т.1 ТЗ вр. чл.274 и следв. ГПК.

Образувано е по частни жалби от А.Н., Х.С., М.К. и «Марина Съпорт БВ» , представлявани от адв. А.Д. против определение  № 1694/13.05.2015 год. , постановено по т.д.№ 865/2009 год. по описа на ОС – Варна, с което е отказано освобождаването на  Т.П.Н. како постоянен синдик  на «МАРИНА БЛЕК СИЙ РИВИЕРА» ООД –  в несъстоятелност, на основание чл. 657, ал.2 ТЗ, допълнено с определение № 2528/13.07.2015 год. на съда по несъстоятелността.

Въззивният съд, в изпълнение на правомощията си за служебна проверка на  допустимостта на предприетото обжалване, констатира, че жалбите са предявени в срок, от легитимирана страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. На посоченото основание, същите са допустими.

Препис от частните жалби е надлежно връчен на синдика, който е депозирал писмени отговори.

За да се произнесе по съществото на спора, съдът съобрази следното:

Обжалваните съдебни актове са  с правно основание чл. 657, ал.1 и ал.2 ТЗ и са постановени по молба на кредитори, обоснована с конкретно посочени виновни и безвиновни основания за прекратяване на мандатните правоотношения със синдика.

По твърдяните основания за освобождаване на синдика по чл. 657, ал.1, т.3 ТЗ вр. чл. 655, ал.2 ТЗ:

В молбата за освобождаване на синдика  се навеждат твърдения за наличие на обстоятелства, пораждащи основателно съмнение в неговото безпристрастие – чл.655, ал.2, т.5 ТЗ.  Поддържа се, че синдикът е действащ адвокат и партнъор в АД „Йонев, Вълков, Н.”, чиито клиент е „Банка Пиреос България” АД.

Соченото основание за освобождаване на синдика е било предмет на обсъждане в постановеното Определение по в.ч.т.д.№ 119/2015 год. по описа на ВапС. Разглеждащата инстанция е приела, че по делото не са представени доказателства за възложени и престирани услуги по смисъла на  чл. 24 ЗА от АД в полза на кредитора „Банка Пиреос България” АД. Такива доказателства липсват и в настоящото производство.

С оглед на изложеното, твърдяното безвиновно основание за прекратяване на правоотношението не е налице.

По наведените виновни основания за освобождаване на синдика:

На първо място, не следва да бъдат разглеждани по същество оплакванията, свързани с целесъобразността на предприетите от синдика действия във връзка с провеждане на административната процедура по нанасяне на настъпили промени в КК, определяне и запазване на идентификатор за сградите в груб строеж, съставляващи част от масата на несъстоятелността.

Сочените действия са предприети от синдика в изпълнение на нарочни актове на съда по несъстоятелността, обективирани в Определение № 1742/07.05.2014 год. и  № 4960/19.12.2014 год.  Синдикът осъществява правомощията си съобразно постановеното от съда по несъстоятелността –  чл. 658, ал.2 ТЗ. Изпълнението на актовете на съда съставлява задължение на синдика, упражняването на което не може да бъде санкционирано по реда на чл. 657, ал.2 ТЗ.  Същевременно, в производството по чл. 657, ал.2 ТЗ въззивният съд не е компетентен да ревизира актове на съда по несъстоятелността извън акта, касаещ освобождаването на синдика. 

Синдикът е задължено лице за деклариране на нанесените в КК сгради по смисъла на чл. 14 ЗМДТ. Законовото задължение има публичен, императивен характер. На посоченото основание, изпълнението му не може да съставлява основание за освобождаване в хипотезата на чл. 657, ал.2 ТЗ.

Не е налице и твърдяното забавяне при провеждане на осребряване на недвижими активи, включени в масата. По делото са представени многобройни доказателства, сочещи на обективни причини за твърдяното бездействие, които сащо са били предмет на обсъждане в Определение по в.ч.т.д.№ 119/2015 год. по описа на ВапС.  На първо място, обективна причина е необходимостта от изготвяне на актуална оценка на обекта за осребряване, метода и условията за която са определени на събрание на кредиторите от 05.01.2015 год.  Решенията на СК са били предмет на отменителна претенция с правно основание чл. 679 ТЗ, производството по която е било прекратено на 20.02.2015 год. /така определение по т.д.№ 89/2015 год. по описа на ВОС/. Договорът за възлагане на оценката е сключен на 30.03.2015 год., респ. актуалната оценка е изготвена от оценителя пред м.април 2015 год.. Разрешението на съда по несъстоятелност по чл. 717, ал.2 ТЗ датира от 27.04.2015 год.

 Обективна причина е и необходимостта от провеждане на административната процедура по нанасяне на настъпили промени в КК, определяне и запазване на идентификатор, във връзка с която е сключен договор от 25.11.2014 год. за геодезическо заснемане, последван от депозиране на заявление в СГКК- Варна с вх.№ 01-304745-08.12.2014 год. Административното производство по попълване на КК е приключило на 18.03.2015 год.

Освобождаването на синдика се претендира и поради твърдения за вредоносно процесуално поведение, изразяващо се в признание на предявената претенция от „БАНКА ПИРЕОС” АД против „МАРИНА БЛЕК СИЙ РИВИЕРА» ООД –  в несъстоятелност с правно основание чл. 637, ал.6, т.3 ТЗ /т.д.№ 1945/2014 год. по описа на ВОС/. Исковата претенция има за предмет парично вземане, произтичащо то Договор за банков кредит № 1546/2007 год. обезпечено с имущество на трети лица. Страните не спорят, че спорното вземане е включено в одобрен от съда списък на приетите вземания. В частната жалба не се твърди, че вземането е предмет на предявен отрицателен установителен иск по реда на чл. 694 ТЗ, поради което настоящата инстанция инстанция приема, че вземането има характеристиките на прието такова по смисъла на чл. 693 ТЗ.

В настоящото производство се оспорва легитимацията на синдика да участва в производството по чл. 637, ал.6, т.3 ТЗ както лично, така и в качеството на процесуален представител на длъжника.  Поставените въпроси имат процесуалноправен характер и са от изключителната компетентност на съда, сезиран със спора по    чл. 637, ал.6, т.3 ТЗ.  Конституирането на страните и надлежното им представителство в образувания паралелен съдебен процес не може да бъде предмет на ревизия от съда по несъстоятелността, респ. от настоящия съд.

Фактът на изразеното становище за основателност на предявения иск от страна на синдика сам по себе си не презумира извод за вредоносно поведение. Отделно от изложеното, изразената процесуална позиция на синдика кореспондира с  изготвения от синдика и одобрен от съда списък на предявени и приети вземания, който има обвързващо действие спрямо участниците в ПН. 

С оглед на изложеното, осъществените от синдика действия не могат да бъдат квалифицирани като неизпълнение на вменените му задължения и нямат вредоносен характер по отношение на длъжника или неговите кредитори. 

Така мотивиран, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение  № 1694/13.05.2015 год. , постановено по т.д.№ 865/2009 год. по описа на ОС – Варна, с което е отказано освобождаването на  Т.П.Н. како постоянен синдик  на «МАРИНА БЛЕК СИЙ РИВИЕРА» ООД –  в несъстоятелност, на основание чл. 657, ал.2 ТЗ, допълнено с определение № 2528/13.07.2015 год. на съда по несъстоятелността.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ: