ОПРЕДЕЛЕНИЕ№767

 

Гр.Варна, …14.12. 2018г.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на десети декември през двехиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА

 

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова ч.в.търг.дело № 688 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 от ГПК образувано по частна жалба на Д.Н.Л. срещу разпореждане № 364 от 26.06.2018г. по преписка вх.№ 2875 по описа за 2018г. по описа на Окръжен съд – Шумен, гражданско отделение, с което е върната подадената от жалбоподателката частна жалба с вх.№ 2875 от 31.05.2018г. приложена към възражение по чл.423 от ГПК срещу заповед за изпълнение на парично задължение № 109, издадена по ч.гр.дело № 234/14г. по описа на РС – Велики Преслав.

В частната жалба се твърди, че обжалваното разпореждане е незаконосъобразно и неправилно. Твърди че при подаване на възражение по чл.423 от ГПК се дължи само държавна такса в размер на 25лв., тъй като към момента на подаването му не е сигурно че същото ще бъде уважено, което е предпоставка за разглеждане на частната жалба. Твърди че при подаване на възражението по чл.423 от ГПК не са налице основания за заплащане на дължимата за разглеждането на частната жалба държавна такса в размер на 15лв. Моли съда да отмени обжалваното разпореждане.

Насрещната страна по жалбата – “Обединена Българска Банка“ АД със седалище гр.София в срока по чл.276 ал.1 от ГПК не е депозирала отговор.

Частната жалба е подадена от надлежна в срока по чл.275 от ГПК и е допустима.

По жалбата, съдът намира следното:

Преписка вх.№ 2875 от 31.05.2018г. по описа на Шуменски окръжен съд е образувана по подадено от Д.Н.Л. възражение по реда на чл.423 от ГПК срещу заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК по ч.гр.дело № 234/2014г. по описа на РС – Велики Преслав. Към възражението е приложена частна жалба  срещу разпореждане за незабавно изпълнение. С разпореждане № 306 от 01.06.2018г. производството по възражението по чл.423 от ГПК и по частната жалба по чл.419 от ГПК е оставено без движение и на молителя е указано да внесе и да представи доказателства за внесени дължими държавни такси – 25лв. за възражението и 15лв. за частната жалба. В указания от съда срок е внесена дължимата за производството по възражението държавна такса в размер на 25лв., а държавна такса за частната жалба не е внесена. С обжалваното разпореждане № 364 от 26.06.2018г. частната жалба вх.№ 2875 от 31.05.2018г. срещу разпореждане № 508 от 10.05.2014г. за незабавно изпълнение по ч.гр.дело № 234/14г. по описа на РС – Велики Преслав е върната обратно.

ШОС като въззивен съд е сезиран с възражение от длъжника по издадена срещу него заповед за изпълнение по реда на чл.423 от ГПК. Съобразно чл.423 ал.1 изр.последно от ГПК едновременно с възражението длъжникът може да упражни правата си по чл.413 ал.1 и чл.419 ал.1 от ГПК, а именно да подаде с възражението и частна жалба срещу заповедта за изпълнение в частта и за разноските и частна жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение. Срокът за подаването на двете частни жалби в хипотезата на чл.423 от ГПК е едновременно с подаване на възражението. Условието за разглеждането им обаче е приемане на възражението за основателно. Едва ако съдът установи че са налице предпоставките по чл.423 ал.1 от ГПК съдът приема възражението и разглежда частните жалби. Предвид така установената в чл.423 ал.3 от ГПК поредност на разглеждането и обусловеност на производството по частната жалба от основателността на възражението, едновременното отстраняване на нередовностите на възражението и на частната жалба, съставът на апелативния съд намира за преждевременно. В случай че възражението и частната жалба са нередовни следва да бъдат отстранени нередовностите на възражението и проведено производството по него. Едва след приемане на възражението следва да бъдат предприети действия от съда по отстраняване на нередовностите и на частната жалба.

С оглед на така изложеното, съставът на апелативния съд намира, че обжалваното разпореждане за връщане на частна жалба срещу разпореждане за незабавно изпълнение, подадена едновременно с възражение по чл.423 от ГПК следва да бъде отменено, а частната жалба върната за прилагане към производството по възражение по чл.423 от ГПК. В зависимост от изхода на спора по възражението при евентуална основателност на възражението, съдът следва да предприема действия по отстраняване на констатираните нередовности на частната жалба.

 Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 364 от 26.06.2018г. по преписка вх.№ 2875 от 31.05.2018г., с което е върната подадена от Д.Н.Л. частна жалба с вх.№ 2875 от 31.05.2018г. приложена към възражение по чл.423 от ГПК срещу заповед за изпълнение на парично задължение № 109, издадена по ч.гр.дело № 234/14г. по описа на РС – Велики Преслав.

 ВРЪЩА делото на ШОС за прилагане на частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение към образуваното в съда производство по подаденото от Д.Н.Л. възражение по чл.423 от ГПК срещу заповед за изпълнение № 109, издадена по ч.гр.дело № 234/14г. по описа на РС – Велики Преслав и разглеждането и, включително и проверка за редовност, след евентуална основателност на подаденото възражение.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: