О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

130                                                 2018 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на  първи март                                                                година 2018

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         А.Братанова

ЧЛЕНОВЕ:М.Недева

                             Д.Маркова

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 69 по описа  на Варненския апелативен съд за 2018г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ал.1 т.1 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от С* Н*Т* в качеството му на прокурист на „Пол Аграр Кампани“ АД, с ЕИК 202630576, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.“Лоза“ № 16, ет.5, ап.21, чрез адв.В.С.Л. против определение № 572/22.11.2017г. на Добричкия окръжен съд, постановено по т.д. № 260/2017г., с което е върната  като нередовна исковата  молба на дружеството, ведно с приложенията към нея и производството по делото е прекратено. По съображения, изложени в жалбата, моли съда да отмени обжалваното определение като неправилно и необосновано, постановено при нарушение на материалния и процесуалния закон.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Чатната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, по следните съображения :

          Производството по т.д. № 260/2017г. на Добричкия окръжен съд е образувано по подадена искова молба от  „Пол Аграр Кампани“ АД, с ЕИК 202630576, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.“Лоза“ № 16, ет.5, ап.21 против „Био Милк България“ ЕООД, ЕИК 201878825, с.Пленимир, община Генерал Тошево, област Добрич с правно основание чл.422 от ГПК.

          С разпореждане № 1189/02.10.2017г. молбата е оставена без движение, като ищецът е задължен да изправи  посочени от съда нередовности. Съобщението за така постановеното разпореждане е връчено на ищеца на адреса му на управление, вписан в Търговския регистър и посочен в исковата молба при условията на чл.50 ал.2 ГПК. В призовката изрично е отбелязано, че на посочения адрес липсва обозначение на фирма или офис, както и че няма упълномощено лице, което да получи съобщението.

          Доколкото изявлението на длъжностното лице по призоваването не е изрично оспорено, с посочване на съответните доказателства, съдът намира същото за съответстващо на действителното фактическо положение. Ето защо досежно извършеното връчване  приложение следва да намери хипотезата на чл.50 ал.2 ГПК и връчването да се счита за редовно извършено на 14.11.2017г. Видно от доказателства по делото в законоустановения едноседмичен срок нередовностите на исковата молба не са отстранени, поради което на осн.чл.129 ал.3 от ГПК вр.чл.377 ГПК същата подлежи на връщане.

          По изложените съображения обжалваното определение е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

          Водим от горното, съдът

 

О    П   Р    Е   Д    Е   Л    И    :

 

          ПОТВЪРЖДАВА определение № 572/22.11.2017г. на Добричкия окръжен съд, постановено по т.д. № 260/2017г., с което е върната  като нередовна исковата молба на „Пол Аграр Кампани“ АД, с ЕИК 202630576, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.“Лоза“ № 16, ет.5, ап.21 , ведно с приложенията към нея и производството по делото е прекратено.

          Определението може да се обжалва пред ВКС на РБ  в едноседмичен срок от съобщаването му по реда на чл.274 ал.3 ал.1 ГПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :