ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                         №    682           28.10.2013 град Варна

Апелативен съд                                                         търговско отделение

в   закрито  заседание в следния състав:

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ* П*

                                                          ЧЛЕНОВЕ* З*

                                                                       П* Х*

Сложи за разглеждане докладваното от З* ч.възз.т. дело № 690 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл. 274 ал. 1 т. 1 ГПК.

Образувано е по частна жалба на Агенция за приватизация и следприватизационен контрол срещу определение № 493 от 19.08.2013 г. постановено по т.д. 382/2011 г. по описа на ДОС, с което е върната исковата молба и прекратено производството по делото.

Частният жалбоподател поддържа оплаквания за неправилност на определението поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, поради което иска отмявана му и продължаване на процесуалните действия.

Частната жалба а е подадена в срок от надлежна страна при наличие на правен интрес и е допустима.

Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

За да постанови обжалваното определение, първоинстанционният съд е приел, че указанията му ищецът да поиска пререгистрация и ликвидация на ответното дружество не са изпълнени след постановения от съда срок, поради което е прекратил производството по делото.

Доводите на частния жалбоподател, че първоинстанционният съд не се е съобразил с изменението на §5в от ПР на ЗТР с бр. 99/14.12.2012, с което отпада възможността за спиране на съдебните производства до пререгистрация на длъжника, каквото е и полученото становище от Агенцията по вписванията с вх. № на АПСК №12.00-7/14.01.2013 г. са неоснователни.

Производството по делото е спряно на осн. § 5в от ПР към ЗТР с определение от 12.01.2012 г. с указания до ищеца да поиска пререгистрация и ликвидация, като срокът е удължен до 27.01.2013 г. и повторно удължен по молба от 11.01.2013 г. с още 6 месеца. Междувременно с промяната на ЗТР обнародвана в Д.в.бр. 34/2011 г.в сила от 1.01.2012 г и последваща промяна обнародвана в Д.в. бр. 29.12.2012 г. от текста на § 5в от ПР на ЗТР е отпаднало задължението на съда за спиране на съдебното производство, но от това не може да се направи извод, че съдът може да разглежда дела срещу непреригистрирани търговски дружества, които са прекратени по силата на закона. Съгл. §5 ал. 2 и 3 от ПЗ на ЗТР / изм. /Д.в.25/2012 и Д.в.99/2012 г/, законните представители на търг.дружества с прекратена дейност имат възможност само да приемат волеизявления и да подават молби за несъстоятелност. За всички останали действия, вкл. и процесуално представителство по дела на осн. чл. 269 ал. 1 от ТЗ към който препраща §5д от ТЗ представителството се осъществява от ликвидатор, който се назначава в процедурата по §5а от ПР към ЗТР, инициирана от заинтересуваното лице в случая кредитор. /В този смисъл са и указанията на Агенцията по вписванията до частния жалбоподател.

След поредното удължаване на срока до 31.07.2013 г. и разясненията на Агенцията по вписванията за новата процедура ищецът е разполагал с достатъчно дълъг срок в който да изпълни указанията на съда, като по реда на §5а ал. 2 от ПР към ЗТР със заявление поиска ликвидация на прекратеното ответно дружество.

Водим от изложеното Варненският апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 493 от 19.08.2013 г. постановено по т.д. 382/2011 г. по описа на ДОС, с което е върната исковата молба и прекратено производството по делото.

Определението може да се обжалва с касационна частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.

 

Председател:                                    Членове: