Р Е Ш Е Н И Е

 

304/23.12.2016 г. гр.Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито  съдебно заседание в състав:

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

         ЧЛЕНОВЕ: ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

ДАРИНА МАРКОВА

като разгледа докладваното от съдия Ж.Димитрова в.т.д.№ 691/2016 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

   Производството е с правно основание чл.25, ал.4, изр.2 ЗТР и е образувано по жалба от «КУИКС – БЪЛГАРИЯ» ООД срещу решение № 835/10.11.2016 год..,  постановено по ч.т.д.№ 1500/2016 год. по описа на ОС – Варна, с което е потвърден отказ на Агенция по вписванията  №  №20161018151137/18.10.2016 г. за вписване промени по партидата на дружеството «КУИКС - БЪЛГАРИЯ» ООД, заявени със заявление вх.№ 20161018151137 за заличаване на А Д М като съдружник в дружеството.

Твърди се в жалбата, че извода на съда не кореспондира със закона, който предвижда, че прекратяването на членството в дружество с ограничена отговорност може да стане чрез едностранно волеизявление на съдружника в хипотезата на чл. 125, ал.2 ТЗ. Прекратяването на членственото правоотношение не може да бъде поставяно в зависимост от допълнителни условия, каквито законодателят не е предвидил и обуславя правния интерес за подаване на заявление за вписване на това обстоятелство.   Не е налице хипотезата на прехвърляне на дружествени дялове, поради което решението е неправилно. Ако длъжностното лице е преценило, че е необходимо да се представят нови доказателства е следвало да даде предписания, а не да постановява отказ.

Предявената жалба е депозирана в преклузивния срок по чл.25, ал.4 ЗТР, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

При преценка законосъобразността на отказа по заявлението от ДЛР, съдът изхожда от вменените му със Закона за търговския регистър и Наредба №1/2007г. за водене, съхранение и достъп до ТР правомощия. Съгласно чл.21 от ЗТР длъжностното лице следва да прецени дали подаденото заявление отговаря външно на предвидената форма и ред, дали заявеното за вписване обстоятелство е от кръга на тези, за които се предвижда вписване в ТР (респ. акта подлежи на обявяване); дали изхожда от оправомощено лице и дали към заявлението са приложени всички документи, съществуването на заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона; да са представени изискуемите декларации по чл.13 от ЗТР; да е заплатена следващата се държавна такса (когато такава се дължи).

С подаденото заявление е заявено за вписване в ТР по партидата на „КУИКС БЪЛГАРИЯ” ООД гр.Варна заличаване на Ахмад Мехрабади като съдружник поради прекратяване на участието му в дружеството, на осн. чл.125 ал.2 ТЗ, като са представени и съответни доказателства за изпълнена процедура по отправяне на предизвестието за прекратяване на членственото му правоотношение и изтичането на предвидения тримесечен срок.

При извършена служебна справка в ТР по партидата на дружеството се установи, че е налице вписване на запор върху притежаваните от съдружника дружествени дялове, както следва в полза на ОББ АД и в полза на ТД НАП Варна.

Вписването на запора в полза на ТД на НАП Варна е извършено с основание изп.д. 20127110400826 за размер от 49 919 лева, като вписването е с дата 08.09.2016 година.

Отправеното изявление е с дата 30.06.2016 година, поради което предвиденият в чл.125, ал.2 ТЗ срок изтича на 30.09.2016 година, след датата на вписване на запора.

            С оглед охраняване на публичния интерес е нормата на чл.206, ал.3 ДОПК, в сила от 15.02.2011 година, който създава за Агенция по вписванията императивна забрана за вписването на промени, произтичащи от прехвърлянето на дружествени дялове след запора.

Да се приеме, че само договорното прехвърляне на дружествени дялове е обхванато от тази разпоредба противоречи на смисъла, който законодателят е вложил в забраната, а именно да се даде възможност на взискателя, вписал запор на дружествен дял да се удовлетвори от стойността на ликвидационния дял.

Гореизложеното обосновава извода, че с оглед вписването на запора, в полза на взискателя ТД на НАП Варна преди настъпването на прекратяването на членственото правоотношение и наличието на чл.206, ал.3 ДОПК е налице забрана за вписването на обстоятелството заличаване на съдружник и отказът на Агенция по вписванията следва да бъде потвърден.

            Поради съвпадане на правните изводи на двете инстанции обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

Воден от горното, съдът

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА решение № 835/10.11.2016 год..,  постановено по ч.т.д.№ 1500/2016 год. по описа на ОС – Варна.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: