ОПРЕДЕЛЕНИЕ№770/17.12.18

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на четиринадесети декември през двехиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                                ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА 

МАРИЯ ХРИСТОВА                                                                                 

 

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова ч.в.търг.дело № 692 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 от ГПК, образувано по частна жалба на „Хил Сити“ АД в несъстоятелност със седалище гр.Търговище срещу определение № 528 от 12.10.2018г. на Добрички окръжен съд по търг.дело № 123/18г., с което съдът по несъстоятелността е отменил свое определение № 452 от 17.09.2018г., с което е свикано общо събрание на кредиторите на „Хил Сити“ АД в несъстоятелност, насрочено за 17.10.2018г.

Въззивният съд намира че определението на съда по несъстоятелността, с което е отменено определение за насрочване на общо събрание на кредиторите не подлежи на въззивно обжалване.

Съобразно разрешението дадено в т.8 на тълкувателно решение 1/2017г. от 03.12.2018г. на ОСТК по тълк.дело № 1/2017г. определението по чл.674 от ТЗ, с което съдът по несъстоятелността отказва свикване на събрание на кредиторите не подлежи на обжалване. Определението на съда по несъстоятелността, с което се отменява определението по чл.674 от ТЗ за свикване на събрание на кредиторите се приравнява като хипотеза на отказа на съда по несъстоятелността да свика събрание на кредиторите, поради което и в настоящия случай следва да намери приложение даденото в тълкувателното решение разрешение за необжалваемост на определението на съда по несъстоятелността.

С оглед на така изложеното съдът намира, че въззивното производство, образувано по частна жалба срещу определение, с което е отменено определение за свикване на събрание на кредиторите следва да бъде прекратено.

Водим от горното, съдът

   

                                                 О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

   

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.в.т.дело № 692/18г. по описа на Варненски апелативен съд, търговско отделение.

Определението за прекратяване подлежи на обжалване пред Върховен касационен съд на Република България в едноседмичен срок от връчване на препис от определението на длъжника - частен жалбоподател, представляван от изпълнителния директор.

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ