ОПРЕДЕЛЕНИЕ

792

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на  27.12.2016 г. в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

              НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 694 по описа за 2016 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „Дилов инвест” ЕООД – гр.Варна срещу определението на Окръжен съд Варна - ТО по т.д.№1145/2016 г., с  което е му е върната като нередовна насрещна искова молба по същото дело.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е основателна.

Съдът неправилно е върнал исковата молба на ответника, която същият е депозирал на 03.10.2016 г. заедно с отговора си на исковата молба, постъпил на същата дата. Не е имало основание за оставянето й без движение за уточняване дали страната предявява самостоятелна искова молба или тя се предявява ведно с отговора като насрещен иск. След като искът е подаден именно по т.д. №1145/2016 г. и това е изрично отразено в титулната му част, както и предвид подаването му едновременно с отговора на исковата молба, не може да има съмнение, че той е предявен в раките на производството по делото. Ответникът е и потвърдил това с молба от 27.10.2016 г., в която изрично е посочил и основанието за това – чл.367, ал.4 – ГПК. Доколкото предявеният с исковата молба на ответника иск е обуславящ спрямо иска по чл.422 - ГПК, тъй като от изхода му зависи изхода по главния иск, в случая се касае за инцидентен установителен иск по чл.212 – ГПК, а не за насрещен иск, но тази квалификация може да направи и сам съдът.

Ето защо, обжалваното определение следва да се отмени,  като делото се върне на ОС Варна за евентуално приемане за съвместно разглеждане с главния иск на предявения с исковата молба на ответника от 03.10.2016 г. инцидентен установителен иск за прогласяване за нищожен на договора от 01.03.2012 г. за поддръжка и управление на общите части на ЕС на апартаментен хотел „Ялта” след събиране на държавна такса по него.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ОТМЕНЯ определение №3581/04.11.2016 г. на Окръжен съд Варна - ТО по т.д.№1145/2016 г., с което е върната на ответника като нередовна насрещна искова молба по същото дело.

ВРЪЩА делото на Окръжен съд Варна - ТО за евентуално приемане за съвместно разглеждане с главния иск на предявения с исковата молба на ответника от 03.10.2016 г. инцидентен установителен иск за прогласяване за нищожен на договора от 01.03.2012 г. за поддръжка и управление на общите части на ЕС на апартаментен хотел „Ялта” след събиране на държавна такса по него.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ:1.                        2.