Р Е Ш Е Н И Е

 

7/Варна, 07.01.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито  съдебно заседание в състав

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН       

ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия А.Братанова в.т.д.№ 694/2018 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.25, ал.4, изр.2 ЗТРРЮЛНЦ и е образувано по жалба от  «УАФУУ» АД , представлявано от изпълнителния си директор В Д Д  против решение № 848/06.11.2018 год., постановено по т.д.№ 1593/2018 год. по описа на ВОС, с което e ПОТВЪРДЕН  отказ № 20180921141008/01.10.2018г. на длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България по заявление с вх.№ 20180921141008, с който е отказано вписване на обстоятелства по партидата на „УАФУУ“ АД ЕИК 203155883 със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул. Габрово 26, представлявано от В Д Д – изпълнителен директор, изразяващи се в промяна адреса на управление на дружеството и вписване нов мандат на членовете на съвета на директорите.

Предявената жалба е редовна и подлежи на разглеждане по същество.

Производството е по чл. 25 от ЗТРРЮЛНЦ.

Търговско дело № 1593/2018г. по описа на Варненски окръжен съд е образувано по жалба на „УАФУУ“ АД срещу отказ № 20180921141008/01.10.2018 г. на длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България по заявление с вх.№ 20180921141008, с който е отказано вписване на обстоятелства по партидата на дружеството, изразяващи се в промяна адреса на управление на дружеството и вписване нов мандат на членовете на съвета на директорите.

Отказът на ДЛР е мотивиран с обстоятелството, че  в приложения списък на присъстващите акционери имената на секретаря и преброителя на събранието не съответстват на тези, посочени като избрани такива според протокола от заседанието на общото събрание, проведено на 29.08.2018г. Отделно, липсва решение на едноличния собственик на капитала за претендираните промени, с оглед съдържащите се в документите данни за придобиване на на всички акции от едно лице.

Жалбоподателят не оспорва фактическите констатации на ДЛР, но счита, че допуснатата техническа грешка в изписването на имената под преброител и секратар в списъка на присъстващите акционери, по начин различен с конкретните дейности на същите лица, изпълнявани в хода на проведеното събрание, не компрометира документа и неговата правна стойност. Счита се, че приложеният към заявлението протокол от ОСА удостоверява по безспорен начин волята на 100 % от записания и представен на събранието дружествен капитал за настъпване на заявените промени относно адреса на управление на дружеството и продължаване мандата на СД.

          Жалбоподателят е депозирал в Агенцията по вписванията заявление образец А 5 от Наредба №1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър с вх.№ 20180921141008 за вписване на промяна в обстоятелствата по електронната партида на дружеството относно адреса на управление на дружеството и вписване нов мандат на СД.

          Към необходимите по ЗТР доказателства за вписване, придружаващи заявлението за вписване по образец, съгласно приложение № А5 на Наредба №1 за водене, съхраняване и достъп до ТР е приложен – протокол на СД от 17.07.2018г. за свикване на ОСА с посочен дневен ред и проект за решения относно избор на членове на СД и определяне продължителността на мандата, както и за промяна на адреса на управление на дружеството и изменение на устава в съответната част. Прието е свикването на събранието да се извърши по реда на чл.223, ал.3, предл.второ от ТЗ във вр.чл.47, ал.7 от Устава на дружеството. Представени със заявлението пред АВп ТР са и протокол от ОСА от 29.08.2018г., списък на акционерите, присъствали на общото събрание, протокол от заседание на СД от 29.08.2018 г., устав с промени, пълномощно,  декларация по чл.13, ал.4 от ЗТРЮЛНЦ.

Представените доказателства удостоверяват, че релевантните решения са приети единствено с гласовете на Радостин Божидаров Петров, чиито глас е отчетен като такъв, съответстващ на еднолично притежание на целия записан капитал. Промяната в обстоятелствата досежно едноличната собственост на АД не е заявена в ТР – чл. 174, ал.2 ТЗ.

Така установената фактическа обстановка обуславя следните правни изводи:

На първо място, придобиването на акциите на дружеството от едно лице след неговото учредяване изисква вписване на това обстоятелство в ТР в 7-дневен срок от настъпването /чл.174, ал.2 от ТЗ във вр.чл.6, ал.2 от ЗТРЮЛНЦ/, като с оглед настъпилата промяна в правната форма /ЕАД/ следва да бъде извършена и съответното изменение в устава. Вписване на подобна промяна не е заявено в ТР и същата има обуславящо значение за последващите вписвания, основани на актове, изходящи от едноличния собственик на капитала.

При извършване на дължимата проверка по чл.21 ЗТР, длъжностното лице по регистрация съобразява единствено вписаните в ТР заварени данни, евентуално – заявените данни по висящото заявление, намиращи се в преюдициална връзка с другите претендирани промени. Регистриращият орган не съобразява факти и обстоятелства, които не са оповестени в ТР по надлежен ред. Противното би означавало недопустимо разширяване на обхвата на проверката от длъжностното лице при условие, че същата е лимитирана от нормата на чл.21 ЗТР. За длъжностното лице в производството по ЗТР, правното състояние на дружеството е такова, каквото е отразяването му в ТР. Смисълът на правният институт на ТР се състои в това да е носител на актуална и времево вярна информация за определени параметри от правния статус на търговеца. Противната теза би довела до редица неприемливи резултати и несигурност, вкл. вписване на производни обстоятелства при липса на яснота за осъществените предходни обуславящи действия и  тяхното съответствие със закона.

Отделно от изложеното, при ЕАД решенията на ОС се заместват от решения на едноличния собственик на капитала – чл. 232а ТЗ. Решението на едноличния собственик е писмен и диспозитивен акт, който обективира волеизявление на едноличния собственик и следва да бъде подписано от него, в това му качество.  Към заявлението не е представено решение по чл.232а ТЗ като нарочен, диспозитивен документ. Представено е решение на ОС, в което е удостоверено волеизявление на Р. Петров. Свидетелстващият документ е подписан от председател, секретар и преброител. Подписът на едноличния притежател е в качеството на  „преброител“, а не в качеството на автор на волеизявлението.

При съвкупната преценка на гореизложеното, решението на ВОС следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

                                                           Р Е Ш И:

          ПОТВЪРЖДАВА решение № 848/06.11.2018 год., постановено по т.д.№ 1593/2018 год. по описа на ВОС.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: