О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№…775/Варна,18.12.2018

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито съдебно заседание  в състав

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

                            ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия А.Братанова в.ч.т.д.№ 695/2018 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.274 и следв. ГПК.

Образувано е по постъпила частна жалба от «ХИЛ СИТИ» АД  - в несъстоятелност против Определение № 527/12.10.2018 год., постановено по т.д.№ 123/2018 год. по описа на ДОС, с което съдът е освободил Г.Я.К. като синдик в производството по несъстоятелност на «ХИЛ СИТИ» АД  и е НАЗНАЧИЛ за синдик  Георги Димитров Чокоев.

Определението е постановено по постъпили както следва: молба на синдика Г.К. за освобождаването й по реда на чл. 657, ал.1, ал.1 ТЗ; молба на кредитора «Инова инвест» АД, притежаващ повече от половината от приетите вземания по реда на чл. 657, ал.1, т.4 вр. ал.9 ТЗ.

В жалбата се излага, че постановеният съдебен акт е недопустим, евентуално – неправилен.  Кредиторът «Инова инвест» АД не е предявил молба за освобождаване на действащия синдик според изискванията на чл. 657, ал.1, т.4 ТЗ. Изявлението, че кредиторът «подкрепя» депозираната от синдика молба за освобождаване, не е равнозначно на искане за промяна в органа.   При това положение, новият синдик може да бъде назначен единствено след надлежно проведено събрание на кредиторите. Съдът по несъстоятелността не може да изземва правомощията на СК като постоянно действащ орган.

Кредиторът «Инова инвест» АД не е активно легитимиран да сезира съда с искане по чл. 657, ал.1, т.4 ТЗ, тъй като не притежава повече от половината от приетите вземания.

Поддържа се още, че в условията на внесено предложение за отстраняване на синдика по реда на чл. 657, ал.2 ТЗ, съдът по несъстоятелността е длъжен да разгледа първо искането за виновно прекратяване на мандатното правоотношение. 

Предявената частна жалба е недопустима по следните съображения:

Обжалването на определението, с което съдът по несъстоятелност се произнася по освобождаването на синдик в производството по несъстоятелност, е предмет на специална правна уредба в чл. 657, ал. 2 - ал. 6 ТЗ. Съгласно чл. 657, ал. 4 ТЗ, на обжалване пред апелативния съд подлежат само две категории определения - определението, с което съдът по несъстоятелност уважава искане за освобождаване на синдика на основание чл. 657, ал. 2 ТЗ /ако той не изпълнява задълженията си или с действията си застрашава интересите на кредитора или длъжника/, и определението, с което съдът по несъстоятелност оставя без уважение искане за освобождаване на синдика в случаите по ал. 1, т. 1 - т. 6 на чл. 657 ТЗ. Във всички други случаи, извън изчерпателно уредените в чл. 657, ал. 4 и ал. 5 ТЗ, определението за освобождаване или за отказ да се освободи синдика, не подлежи на обжалване и не може да бъде предмет на инстанционен контрол /Определение № 155 от 2.03.2018 г. на ВКС по ч. т. д. № 514/2018 г., II т. о., ТК/.

С подадената пред Апелативен съд частна жалба е обжалвано определение на Окръжен съд - Добрич, действащ като съд по несъстоятелността, с което синдикът на дружеството е освободен по негово искане, вкл. по искане на кредитор в хипотезата на чл. 657, ал.1, т.4 ТЗ. Определението не попада сред изчерпателно изброените в чл. 657, ал. 4 ТЗ определения, за които законодателят е предвидил възможност за обжалване пред съответния апелативен съд. Необжалваемостта на определението обуславя недопустимост на частната жалба в разглежданата част.

В разглеждания казус, не могат да се черпят доводи за допустимост на обжалването, свързани с наличието на паралелна молба за освобождаване на синдика в хипотезата на чл. 657, ал.2 ГПК. След постановяване на обжалвания съдебен акт, ДОС се е произнесъл с Определение № 568/26.10.2018 год., с което е оставил искането на кредитора „Банка Пиреос България“ АД с правно основание чл. 657, ал.2 ТЗ без уважение.  Определението е влязло в законна сила. Соченият нововъзникнал ЮФ следва да се съобрази от настоящата инстанция, на основание чл. 235, ал.3 ГПК.

Предявената частна жалба е недопустима и в частта, в която се претендира отмяна на обжалваното определение касателно назначаването на нов синдик, посочен от кредитор, при условията на чл. 657, ал.9 ТЗ. Обжалваемостта на съдебните актове винаги е предмет на изрична регламентация с императивни процесуални норми. Такава регламентация по отношение на актовете на окръжните съдилища, постановени в производството по несъстоятелност, се съдържа в разпоредбите на чл. 613а, ал. 1 и ал. 3 ТЗ. В чл. 613а, ал. 1 ТЗ са изброени изчерпателно актовете (решения и определения), които подлежат на обжалване по общия ред на ГПК. За всички останали актове в ал. 3 е предвидено, че подлежат на обжалване само пред съответния апелативен съд по съответния ред на ГПК. Доколкото други отклонения от общия ред за обжалване на определенията не са предвидени, обжалваемостта им е обусловена от наличието на общите предпоставки, установени в чл. 274, ал. 1 ГПК –преграждащ характер на определението или изрично предвидена в закона възможност за обжалването му / в този смисъл и ТР 1/2017 год. на ОС на ТК на ВКС, т.6/. Обжалваемият акт няма преграждащ характер спрямо производството по несъстоятелност в разглежданата част. Актът на съда за назначаването на синдик не е изрично предвиден като обжалваем. 

При съвкупната преценка на гореизложеното,  предявената частна жалба следва да бъде оставена без разглеждане, респ. производството пред АС – Варна – прекратено.

 

За недопустимостта на производството е  ирелевантен характера на твърдения порок в частната жалба /недопустимост или неправилност/ на обжалвания съдебен акт.

 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявената частна жалба.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването на частния жалбоподател пред ВКС на Рбългария.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ: