О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№_____799

гр. ВАРНА, _15.11.2019г.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание, в състав:

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ : РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

                                                                       МАРИЯ ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Христова

ч.т.д.№695 по описа за 2019г. на ВОС,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

 Производството е образувано по частна жалба от „АТАНАСОВ ГРУП“ ЕООД, гр.Добрич, чрез адв.М., срещу разпореждане №958/27.08.2019г. по т.д.№197/2017г. на ОС – Добрич, с което е върната като нередовна въззивна жалба вх.№4635/08.07.2019г. от жалбоподателя срещу решение №93/18.06.2019г. по т.д.№197/2017г. на ОС – Добрич.

В жалбата се твърди, че разпореждането е неправилно. Задължението за заплащане на дължимата за производството пред въззивната инстанция държавна такса от 722,20лв. е надлежно изпълнено, в определения от съда срок – 05.08.2019г., съобразно указанията на съда. Поради незнание на деловодителя и отсъствие на процесуалния представител, платежното нареждане не е представено в деловодството, но не може да се заключи, че указанията не са изпълнени. Към жалбата е приложен и препис от платежното нареждане.

По същество се претендира отмяна на обжалваното разпореждане и връщане на делото за администриране на въззивната жалба.

Ответникът „БИОРГЕСТ ЕНЕРГИ УНД ВАСЕРТЕХНИК“ ГМБХ ООД, регистриран в Република Австрия, редовно призован, не е депозирал писмен отговор и не изразява становище по жалбата.

Частната жалба е подадена в срока по чл. 275 от ГПК /депозирана по пощата на 13.09.2019г., съобразно клеймото на пощенския плик/ и е допустима.

Съдът след преценка на изложените в жалбата съображения и материалите по т.д.№197/2017г. на ОС - Добрич, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството пред ОС-Добрич е образувано по предявени осъдителни искове от „БИОРГЕСТ ЕНЕРГИ УНД ВАСЕРТЕХНИК“ ГМБХ ООД, рег. в Република Австрия срещу „АТАНАСОВ ГРУП“ ЕООД, гр.Добрич.

Същото е приключило с постановено решение №93/18.06.2019г.

Срещу решението е постъпила въззивна жалба вх.№4635/08.07.2019г. от „АТАНАСОВ ГРУП“ ЕООД, гр.Добрич.

С разпореждане № 770/09.07.2019г. жалбата е оставена без движение до внасяне на държавна такса в размер на 722,20лв. по сметка на ВнАС гр.Варна в 7-дневен срок и представяне на банково бордеро.

Съобщението за същото е връчено на адв.Гаврилова, със задължение за предаването му на адв.М. на 18.07.2019г.

С молба вх.№5008/25.07.2019г. жалбоподателят, чрез управителя си Атанас Атанасов е представил платежно нареждане за заплатена държавна такса от 722,20лв. по сметка на АС Варна.

С разпореждане №844/26.07.2019г. съдът е указал на страната да внесе правилно държавната такса по сметка на Апелативен съд Варна в 7 дневен срок, тъй като от платежното нареждане е видно, че таксата е внесена по сметка на Административен съд Варна.

Съобщението е връчено на 29.07.2019г. на адв.Гаврилова, със задължение на предаването му на адв.М..

С обжалваното разпореждане №958/27.08.2019г. жалбата е върната поради невнасяне на държавна такса по сметка на Варненски апелативен съд.

            Разгледана по същество жалбата е основателна.

            Паричното задължение за внасяне на дължимата по жалбата държавна такса е носимо, а не търсимо, поради което жалбоподателите са длъжни в дадения им срок да представят доказателства за точното му изпълнение.

От друга страна, за да е налице не отстраняване нередовностите по жалбата, което е основание за нейното връщане, е необходимо на страната да са дадени ясни указания за задълженията ѝ, които да не са изпълнени своевременно.

            В  конкретния случай, указанията на съда в разпореждане №844/26.07.2019г. са жалбоподателят да внесе правилно държавната такса по сметка на Апелативен съд Варна в 7 дневен срок. В разпореждането не са дадени указания за задължението на страната да представи по делото доказателства за внасянето в същия срок, нито са указани последиците от неизпълнението.

            От приложеното към частната жалба платежно нареждане от 05.08.2019г. се установява, че в определения едноседмичен срок от получаване на съобщението - 29.07.2019г., изтекъл на 05.08.2019г., въззивникът е внесъл дължимата за производството пред Апелативен съд Варна държавна такса, но не е представил доказателства по делото за това.

            Ненадлежните указания до страната не могат да доведат до извод за наличие на основание за връщане на жалбата по реда на чл.262, ал.2, т.2 от ГПК, поради което обжалваното разпореждане следва да бъде отменено, а делото върнато за администриране на въззивната жалба.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОТМЕНЯ разпореждане №958/27.08.2019г. по т.д.№197/2017г. на ОС – Добрич, с което е върната като нередовна въззивна жалба вх.№4635/08.07.2019г. от жалбоподателя срещу решение №93/18.06.2019г. по т.д.№197/2017г. на ОС – Добрич.

ВРЪЩА делото на ОС – Добрич за администриране на подадената въззивна жалба.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ :                          ЧЛЕНОВЕ: