Р Е Ш Е Н И Е   № 308

 

29.12.2016г., гр. Варна.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на двадесет и осми декември две хиляди и шестнадесета година, проведено в състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                       НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА в. т. д. № 696

по описа на ВнАпС за 2016г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 25, ал. 4, изр. 2 ЗТР, образувано по жалба вх. 7279/28.11.2016г. на ИЛЕЙН ТАН СУИ ЛАН ТОРФ, британски поданик, в качеството й на ликвидатор и представляващ „ ФИНИКС ТЕХНИКЪЛ СЪРВИСИС“ ООД - гр. Добрич, ЕИК 124688136, чрез адв. С.Н., срещу решение № 139/21.11.2016г., постановено по т. д. № 250/2016 г. по описа на Добрички окръжен съд, с което е потвърден отказ № ХХХХХХХХХХХХХХ-Х/31.10.2016 г. на длъжностно лице по регистрацията в ТР при АВп, по заявление № 20161020164357/20.10.2016 г. за вписване по партидата на търговско дружество на подлежащо на регистрация обстоятелство: ликвидация по § 5а, ал. 1 от ПЗР на ЗТР.

В жалбата са инвокирани оплаквания за неправилност на атакуваното решение поради противоречие с материалния закон, респ. с разпоредбите на § 5 от ПЗР на ЗТР, които според жалбоподателя са тълкувани и приложени неправилно. Поддържа се, че в настоящата хипотеза не се касае за разширително тълкуване на разпоредбата на § 5 г, ал. 5 от ПЗР на ЗТР, а за разкриване на заложената в нея истинска воля на законодателя – да предвиди изключение, което да позволи при налично имущество на непререгистриран търговец да бъде осъществена процедура по ликвидация, която да позволи на кредиторите на дружеството да бъдат удовлетворени. Искането е за отмяна на решението и на постановения отказ и даване на задължителни указания на АВп, ТР, по реда на чл. 25, ал. 5 ЗТР, за вписване на заявеното обстоятелство.

Жалбата е подадена в срок, от легитимирано лице, чрез надлежно упълномощен процесуален представител, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт по чл. 25, ал. 4 от ЗТР, при наличие на правен интерес от обжалването, и е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата се преценява като основателна по следните съображения:

Разпоредбата на § 5 а, ал. 1 от ПЗР на ЗТР предвижда, че заявление за ликвидация на търговец по § 5, ал. 2, може да се подава в търговския регистър в срок до 31 януари 2015г., като в заявлението следва да се посочат ликвидатор и срок за ликвидация. Безспорно, в настоящия случай, заявлението за ликвидация на търговец по § 5, ал.2 е подадено след изтичане на срока по § 5а, ал. 1 от ПЗР на ЗТР – 31.01.2015г.

Съобразно § 5г, ал. 4 от ПЗР на ЗТР, търговските дружества с прекратена дейност, които към 31.01.2017 г. не са пререгистрирани, се смятат за заличени. По смисъла на § 5г, ал. 5, ако по отношение на заличен търговец бъде открито имущество, лицата по § 5а, ал. 2 могат да подадат заявление за ликвидация и след този срок, но не по-късно от 31.12.2022 г. Действително законодателят не е уредил изрично възможността за подаване на заявление за ликвидация на търговец по § 5, ал.2 в периода от 31 януари 2015 г. до 31.01.2017 г.

По аргумент на по - силното основание ( per argumentum a fortiori) обаче, логическо следствие от изрично формулираната в § 5г, ал. 5 от ПЗР на ЗТР възможност, ликвидация да бъде открита и по отношение на вече заличен търговец, то в случай, че бъде открито имущество на търговеца и преди той да се счита за заличен - 31.01.2017 г., производство по ликвидация следва да бъде открито, тъй като който има право на по - голямото има право и на по - малкото.

Заявителят ИЛЕЙН ТАН СУИ ЛАН ТОРФ има качеството на съдружник и представляващ „ ФИНИКС ТЕХНИКЪЛ СЪРВИСИС“ ООД - гр. Добрич, ЕИК 124688136, т. е. същата е легитимирана да подаде заявление за ликвидация. При подаване на заявлението са представени доказателства, че дружеството притежава недвижим имот, което подлежи на осребряване в производство по ликвидация и разпределение на получените суми за удовлетворяване на кредиторите.

По изложените съображения въззивният съд намира, че постановеният отказ на длъжностно лице по регистрацията е незаконосъобразен, което налага неговата отмяна, както и отмяна на решението на ДОС. На основание чл. 25, ал. 5 ЗТР на Агенцията по вписванията следва да бъдат дадени задължителни указания да впише в търговския регистър заявените обстоятелства по ликвидацията.

 

Воден от горното съставът на Варненски апелативен съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОТМЕНЯ решение № 139/21.11.2016г., постановено по т. д. № 250/2016 г. по описа на Добрички окръжен съд, с което е потвърден отказ № ХХХХХХХХХХХХХХ-Х/31.10.2016 г. на длъжностно лице по регистрацията в ТР при АВп, по заявление № 20161020164357/20.10.2016 г. за вписване по партидата на „ ФИНИКС ТЕХНИКЪЛ СЪРВИСИС“ ООД - гр. Добрич, ЕИК 124688136, на подлежащи на регистрация обстоятелства по ликвидация по § 5а, ал. 1 от ПЗР на ЗТР, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ отказ № ХХХХХХХХХХХХХХ-Х/31.10.2016 г. на длъжностно лице по регистрацията в ТР при АВп, по заявление № 20161020164357/20.10.2016 г.

Указва на Агенция по вписванията да впише в Търговския регистър, по партидата на дружеството, заявените обстоятелства по ликвидацията на „ФИНИКС ТЕХНИКЪЛ СЪРВИСИС“ ООД - гр. Добрич, ЕИК 124688136.

 

Препис от решението ДА СЕ ИЗПРАТИ на Агенцията по вписванията.

 

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   ЧЛЕНОВЕ:  1.                    2.