О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 706

 

                 гр.Варна, 05.11.2013г.

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,TЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на пети ноември  през две хиляди и тринадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*

    ЧЛЕНОВЕ:  Р* С*

                          К* Г*

 

като разгледа  докладваното от съдия К* Г* ч.т.д. № 697 по описа на съда  за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

    Производството е по повод на частна жалба от „И* п* к* р* С.А.С. ди Касетта Джузепе е Р* А*” ОКД, чрез адв.С.Ж. против определение № 3602/09.09.2013г. по т.д. № 1367/13г. на ВОС, с което е прекратено производството по делото.

    В частната жалба се съдържат оплаквания за неправилност на обжалваното определение. Твърди се , че пълномощникът на страната е ползвал годишен отпуск за  периода 29.07.2013г. до 09.09.2013г., за което е поставил надлежно съобщение на входа на офиса си възприето и от длъжностното лице по призоваването. Въпреки това съдът е задължил призовкаря да залепи уведомление, което пълномощникът обективно не е могъл да възприеме преди датата 09.09.2013г. Моли за отмяна на атакуваното определение.

    ВнАС прецени следното:

    Исковата молба по т.д. № 1367/13г. на ВОС е подадена от  „И* п* к* р* С.А.С. ди К* Д* е Р* А*” ОКД, чрез адв.С.Ж. с посочен адрес на кантората – гр.Варна , ул. Драгоман 17.

    С разпореждане № 3071/29.07.2013г. ВОС е оставил без движение производството по делото с указания до ищеца за отстраняване нередовности по исковата молба. На 05.08.2013г. длъжностното лице по призоваването е посетило кантората на адв.Ж. и поради ненамирането му е върнало в цялост съобщението до него за разпореждането за без движение, като е удостоверило , че е узнало , че адвокатът е в отпуск. С разпореждане от 07.08.2013г. ВОС е указал на призовкаря да извърши ново призоваване с прилагане на чл.51, ал.2 ГПК.

    На 12.08.2013г. длъжностното лице по призоваването е посетило отново кантората на адв.Ж. за връчване на разпореждане за без движение и е удостоверило , че в кантората няма лице, което да получи съобщението. Както и че на входната врата е залепена бележка , че адвокатът е в отпуск до 05.09.2013г. Поради което призовкарят е залепил уведомление. В двуседмичният срок от уведомлението – до 26.08.2013г. вкл. не се е явило лице да получи съобщението. С обжалваното определение на 09.09.2013г. ВОС е прекратил производството по делото.

    Видно от служебна бележка, издадена от АК-Варна адв.С.Ж. ползва отпуск от 29.07.2013г. до 09.09.2013г.

    Предвид гореизложеното съдът прави следните правни изводи:

    Тълкуването на нормите на чл.51, ал.1 и 2 вр. чл.41 , ал.1 и 2 ГПК налага извод , че адвокатът в качеството си на пълномощник на страна по делото и като лице упражняващо по занятие специфична дейност– за правно съдействие и защита на свободите, правата и законните интереси на физическите и юридическите лица, следва да полага дължима с оглед на това грижа и с поведението си да не препятства процеса. В конкретния случай адвокатът на ищеца / чуждестранно ЮЛ/ чрез поставяне на уведомление на видно място , възприето и от призовкаря , е информирал , че за период по-малко от месец /отнесено като начало от датата на първото връчване на съобщението за без движение – 12.08.2013г./ и съвпадащо по време с законово определената съдебна ваканция по чл.329, ал.1 ЗСВ, е в отпуск. Следователно с поведението си не е създал пречки за развитие на процеса.

    Следва обжалваното определение да се отмени и делото да се върне на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

    Водим от което , съдът

 

                 О П Р Е Д Е Л И :

 

    ОТМЕНЯ определение № 3602/09.09.2013г. по т.д. № 1367/13г. на ВОС.

    ВРЪЩА делото на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:              ЧЛЕНОВЕ: