Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №154

 

Гр.Варна, 06.07.2017г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на пети юли през двехиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА                                                                                   

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова в.търг.дело № 697 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.247 от ГПК по молба на „Д К Х Г“ ООД със седалище с.Самоводене, община Велико Търново за постановяване на съдебен акт, с който да се обезсилят издадените в производството по ч.гр.дело № 3838/12г. по описа на РС –Плевен заповед за незабавно изпълнение от 28.06.2012г. и изпълнителен лист. Позовава се на разрешенията, дадени в т.13 от тълкувателно решение № 4/14г.

В срока по чл.247 ал.2 от ГПК насрещните страни „Е  П“ ЕООД, „Корпоративна търговска банка“ АД в несъстоятелност и „У Б“ АД, не е депозирали отговор, не изразяват становище по молбата.

Въззивният съд намира молбата за основателна.

С решение № 70 от 19.03.2015г по в.търг.дело № 697/14г. въззивният съд е обезсилил решение № 124 от 07.07.2014г. по търг.дело № 288/12г. по описа на ОС – Добрич, с което е признато за установено съществуване на вземане на „Е  П“ ЕООД срещу „Д К Х Г“ ООД в размер на 1 873 382.60 евро, от които 994 528.27 евро главница, 878 854.33 евро договорна лихва и 75 374.08лв. - разноски за ч.гр.дело № 3838/12г. по описа на РС – Плевен, по което вземане „Е  П“ ЕООД е кредитор по договор за цесия от 31.07.2012г. с „Корпоративна Търговска Банка“ АД, на когото е прехвърлено с договор за цесия от 10.07.2012г. от „Уникредит Булбнк“ АД вземането по договор за банков инвестиционен кредит от 12.10.2007г. с кредитополучател „Р“ АД и поръчител „Д К Х Г“ ООД и е прекратено производството по предявения установителен иск след заповедно производство. За да прекрати производството по делото съдът е приел, че когато заповедта за изпълнение е издадена на основание чл.417 т.2 от ГПК, при частно правоприемство на заявителя, основано на договор за цесия, настъпило след издаване на заповедта за изпълнение, цесионерът, който няма качество банка, не е легитимиран да предяви иска за установяване на вземането по реда на чл.422 от ГПК. Решението е влязло в сила.

Съобразно разрешението, дадено в т.13 на тълкувателно решение № 4/2013г. от 18.06.2014г. при прекратяване на производството по делото по предявения установителен иск по чл.422 от ГПК /с изключение на хипотези на постигната съдебна спогодба или прекратяване на производството при влязла в сила заповед за изпълнение/, издадената заповед за изпълнение и изпълнителният лист подлежат на обезсилване. Компетентен да обезсили заповедта за изпълнение и издадения въз основа на нея изпълнителен лист, е  съдът в исковото производство, който е постановил определението за прекратяване. Обезсилването на заповедта за изпълнение и изпълнителният лист следва да се постановят едновременно с определението за прекратяване на производството по иска.

С оглед на така изложеното, въззивният съд намира, че в постановеното решение № 70 от 19.03.2015г. въззивният съд е пропуснал да постанови задължителен диспозитив, последица от прекратяване на производството по предявения установителен иск след заповедно производство, поради което и по реда на чл.247 от ГПК грешката следва да бъде поправена. Заповедта за изпълнение и изпълнителният лист следва да бъдат обезсилени само срещу длъжника „Д К Х Г“ ООД, подал възражение срещу заповедта за изпълнение.

Водим от горното, съдът

   

                                                 Р   Е   Ш   И :

 

ДОПЪЛВА решение № 70 от 19.03.2015г. със следния нов диспозитив:

ОБЕЗСИЛВА заповед № 2719 от 28.06.2012г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК, издадена по ч.гр.дело № 3838/12г. по описа на РС – Плевен, в частта и с която „Д К Х Г“ ООД със седалище гр.София, ЕИК 831671674, е осъдено за заплати на „У Б“ АД със седалище гр.София сумата от 994 528.27 евро представляваща главница и сумата 878 854.33 евро, представляваща договорна лихва за периода 10.12.2011г. – 26.06.2012г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 27.06.2012г. до изплащане на вземането, както и сумата 75 374.08лв. разноски по делото, както и издадения въз основа на нея изпълнителен лист срещу длъжника „Д К Х Г“ ООД.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС на РБ при условията на чл.280 ал.1 от ГПК в едномесечен срок от връчването му на страните.

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: