ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

гр. Варна, №793…./…12.11.2019 година

 

Варненският апелативен съд – търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия В. Аракелян в. т. дело № 697/2019 г. по описа на Апелативен съд – Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 267 от ГПК.

Подадена е въззивна жалба от Г.Я.С.-П., Я.А.П. и Т.Я.П., чрез адв. М.Ц. против решение № 764 от 06.08.2019 г., постановено по т. д. 194/2019 г. по описа на Варненския окръжен съд, в частта, с която жалбоподателите са осъдени да заплатят на „Юробанк България“ АД сумата от 29 197.25 швейцарски франка /с левова равностойност от 50 000 лева/ като част от общо дължима главница от 277 854.72 швейцарски франка по договор за потребителски кредит № HL 33562 от 28.02.2008 г., ведно със законна лихва за забава от подаване на исковата молба до окончателното изплащане, на основание чл. 430 от ТЗ.

В законоустановения срок е постъпил отговори от „Юробанк България“ АД, чрез адв. И.С..

След проверка съдът установи, че депозираната въззивна жалба от името на Г.Я.С.-П., чрез адв. Ц. е нередовна, доколкото в кориците на делото отсъства представено пълномощно от същата към адв. Ц.. В производството са представени единствено пълномощни от Я.А.П. /л. 132 и л. 134/ и от Т.Я.П. /л. 133/ към адв. Ц.. Предвид горното, на страната следва да се дадат указания за представяне на пълномощно от Г.Я.С.-П. към адв. Ц., за потвърждаване на извършените от същата процесуални действия в първоинстанционното производство, както и тези, свързани с подаване на въззивната жалба.

С оглед на гореизложените съображения, производството по в. т. д. № 697/2019 г. по описа на Варненския апелативен съд следва да бъде прекратено, а делото – върнато на Варненския окръжен съд за администриране на депозираната въззивна жалба от страна на Г.Я.С.-П., чрез адв. Ц., след което делото да се изпрати на Варненския апелативен съд по компетентност.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в. т. д. № 697/2019 г. и ВРЪЩА делото на Варненския окръжен съд за изпълнение на горните указания, след което делото да се изпрати на Варненския апелативен съд за разглеждане по компетентност.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.                           2.