ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№   768                                               17.11.2015 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                                  Търговско отделение

На  17-и ноември                                                                  Година 2015год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ    

                                      ЧЛЕНОВЕ:  ЖЕНЯ ДИМИТРОВА   

                                                          ДАРИНА МАРКОВА  

 

Като разгледа докладваното от Р.Славов ч. т. дело № 698 по описа за 2015 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.

Производството по делото е образувано по подадена частна жалба от „Юробанк България”АД,  против определение № 2639 от  22.07.2015 год. по ч.т.д. № 1031/2015 год. на Варненски окръжен съд, с което се отменя Разпореждане, включено в заповед № 1366/25.02.2014год., с което е постановено незаебавно изпълнение на същата и издаването на изп. Лист по ч.гр.д. № 2449/14год. на ВРС: Отказал исканото допускане на незабавно изпълнеие и е обезсилил издадения изпълнителен лист.

В частната жалба се излагат доводи за неправилност на постановения съдебен акт, поради незаконосъобразност, по изложени съображения.

Насрещните страни чрез писмен отговор на процесуален представители, изразяват становище за недопустимост, в евентуалност за неоснователност на частанта жалба.

Частната жалба е подадена в срок. При разглеждането й, съдът съобрази следното:

Обжалваното определение, е постановено от въззивен съд в производство по чл.419  ал.1 ГПК, поради което частната жалба, въпреки че е подадена от надлежна страна-ответник по уважена с обжалвания акт частна жалба, се явява недопустима и следва да се остави без разглеждане, по следните съображения.

Разпоредбата на чл.419 ГПК урежда двуинстанционен контрол, като критерият за обжалване е предвидения ред в ГПК.

Редът и предпоставките за касационно обжалване на определенията са посочени в чл.274 ГПК.

Съобразно чл.413 ГПК, заповедта за изпълнение не подлежи на обжалване, освен в частта за разноските, а съобразно чл.419 ал.1 ГПК, Разпореждането, с което се уважава молбата за незабавно изпълнение, може да се обжалва с частна жалба. 

Следователно, не е предвидено обжалване на основният акт в заповедното производство-издаването на заповед за изпълнение, освен в посочените части-относно разноските и относно разпореждането за незабавно изпълнение. 

Съобразно чл.274 ал.4 ГПК не подлежат на касационно обжалване определенията по дела, решенията на които не подлежат на касационно обжалване.  Предвид изложеното, обжалваното определение, което е постановено от ВОС като въззивна инстанция, не подлежи на обжалване пред ВКС, поради което частната жалба се явява недопустима и следва да се остави без разглеждане. Този извод е съобразен и с т.8 ТР № 4 от 18.06.2014год. по т.д. № 4/13г. на ОСГТК.

Този извод води до недопустимост на частната жалба, с която настоящата инстанция е сезирана, поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното производство по нея, следва да бъде прекратено. 

          По изложените съображения Варненският апелативен съд

 

                                              О П Р Е Д Е Л И :

 

 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като  недопустима подадената частна жалба от „Юробанк България”АД,  против определение № 2639 от  22.07.2015 год. по ч.т.д. № 1031/2015 год. на Варненски окръжен съд, с което:- се отменя Разпореждане, включено в заповед № 1366/25.02.2014год., с което е постановено незаебавно изпълнение на същата и издаването на изп. Лист по ч.р.д. № 2449/14год. на ВРС: се отказва исканото допускане на незабавно изпълнеие и е обезсилен издадения изпълнителен лист.

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д. № 698/2015год. по описа на ВАпС.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването.

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ: 1.                    2.