О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ …781

 

гр. Варна, 11.11. 2019 год.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение, в закрито заседание на горепосочената дата, през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН П.

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

 

като разгледа докладваното от съдия Г. ЙОВЧЕВ в.т.д. № 698 по описа за 2019 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.258 и сл. ГПК.

Образувано е по постъпила въззивна жалба от "УП България 1" ЕООД-гр. София, чрез адв. Т., срещу решение № 637/08.07.2019г., постановено по т.д.№ 1895/2018г. по описа на ОС – Варна, с което съдът е отхвърлил предявените от „УП България 1“ ЕООД срещу „Енерго-Про Продажби“ АД искове за заплащане на дължимата, но незаплатена преференциална цена за изкупуване на електрическа енергия от възобновяем източник – ВяЕЦ „Камен Бряг Север-1“ произведена през м. ноември и м. декември 2015г., на основание Договор за изкупуване на електрическа енергия № 104 от 26.08.2009г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба до окончателното плащане на съответните суми, както и обезщетение за забава в плащането на главниците за периода от 29.01.2016г. до 30.11.2018г.

След като извърши проверка по редовността на въззивната жалба, съдът установи, че същата е депозирана в срок, чрез надлежно упълномощен адвокат-пълномощник и същата отговаря на законовите изисквания.

В законоустановения срок е депозиран писмен отговор, с който ответникът изразява становище за неоснователност на въззивната жалба с подробно изложени съображения за това, както и за правилността на обжалваното решение, поради което моли съда да потвърди същото като правилно и законосъобразно.

След запознаване с обжалвания съдебен акт, съдът констатира наличието в същия на погрешното посочени неотносими към спора „фактура № 1000000090/30.11.2015 г. на стойност 150 028.57 лв. с ДДС – лист 38 от делото“ и фирма „УП България 19", (при действително съществуващо дружество с посоченото наименование), грешки съдържащи се в мотивите и в диспозитива на обжалвания съдебен акт. Констатираното съставлява допусната явна фактическа грешка по см. на чл. 247 ГПК, компетентен да отстрани която е съдът, постановил обжалвания съдебен акт.

На посоченото основание, съставът на АС – Варна намира, че настоящото производство следва да бъде прекратено и делото върнато за отстраняване на констатираната явна фактическа грешка. След приключване на сочената процедура, делото следва да бъде незабавно изпратено на АС – Варна за произнасяне по постъпилата въззивна жалба.

Водим от изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.№ 698/2019 г. по описа на АС – Варна и ВРЪЩА делото на ОС-Варна за провеждане на производство по чл. 247 ГПК.

След изпълнение на горното делото да се върне на ВАпС за произнасяне по въззивната жалба.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: