О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  798

 

                                         гр.Варна, 14.11.2019 г.

 

                                            В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на четиринадесети ноември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

                                                           ЧЛЕНОВЕ:  Г. ЙОВЧЕВ

                                                                                    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия Г. Йовчев в.ч.т.д. №699 по описа на съда за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274 от ГПК.

Образувано е по частна жалба от Х.И.М., в качеството  на родител и законен представител на М.Х.М., ЕГН **********,*** срещу определение N 229/19.08.2019 г. по т.д.№30/2019 г. на ШОС, с което е спряно производството по делото до приключване с влязла в сила присъда или постановление за прекратяване на разследването на престъпни обстоятелства, на производството водено по ДП № 837/2018 г. по описа на РУП – Търговище по пр. пр. № 1346/2018 г. по описа на РП - Търговище, на осн. чл.229, ал.1, т.5 от ГПК.

В жалбата се твърди, че определението е незаконосъобразно и постановено в противоречие с процесуалните правила. Твърди, че не са налице предпоставките по чл.229, т.5 от ГПК, поради което моли съда да отмени обжалваното определение и върне делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Насрещната страна Застрахователна компания „Лев инс” АД, ЕИК 121130788 със седалище гр.София, не е подала писмен отговор.

Частната жалба е допустима, депозирана срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Производството по т.д.30/2019 година по описа на ОС - Шумен е образувано по предявен от Х.И.М., в качеството си на родител и законен представител на М.Х.М.,*** срещу Застрахователна компания „Лев инс” АД, ЕИК 121130788 със седалище гр.София, иск за заплащане на обезщетение по застраховка „гражданска отговорност“, за неимуществени вреди, в размер на 30 000 лв., предявен като частичен иск от 80 000 лв., ведно със законната лихва, считано от 06.12.2018 г. (датата следваща изтичането на срока по чл. 496 от КЗ) до окончателното й изплащане.

Първоинстанционният съд е спрял производството, на осн. чл.229, ал.1, т.5 от ГПК, като е приел, че твърденията на ищеца сочат наличие на  престъпни обстоятелства, за които се съдържат данни в представени като доказателство материали от образувано досъдебно производство по ДП № 837/2018 г. по описа на РУП – Търговище.

За да е налице преюдициалност по чл.229, ал.1, т.5 ГПК е необходимо да са налице престъпни обстоятелства, от установяването, на които зависи изходът по гражданският спор, за да може да се вземе пред вид наказателната присъда относно тези факти.

Доколкото в гражданския процес само по изключение в посочените в чл.124, ал.5 от ГПК случаи, може да се установява дали дадено деяние съставлява престъпление и кой е извършителят, а такива (прекратяване или спиране на наказателното преследване) в случая не са налице, то при наличие на данни, че вредоносното деяние, вероятно осъществява състав на престъпление (чл.343, ал.1, б.“б“ от НК), като  разследването вече е започнало, то едва след приключване на наказателното производство, било то с постановление за прекратяване или с внасяне на обвинителен акт в съда и постановяване на присъда, въведеният с исковата молба спор ще може да бъде разрешен.

Преюдициалното престъпно обстоятелство е временна пречка за надлежното упражняване правото на иск, поради което производството по делото следва да бъде спряно по реда на чл.229, ал.1, т.5 ГПК, до приключване на разследването във връзка с настъпилото ПТП.

От всичко гореизложено следва, че са налице основанията на чл.229, ал.1, т.5 от ГПК за спиране на производството пред ВОС, поради което частната жалба, следва да се остави без уважение.

Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на Х.И.М., в качеството  на родител и законен представител на М.Х.М., ЕГН **********,*** срещу определение N 229/19.08.2019 г. по т.д.№30/2019 г. на ШОС, с което е спряно производството по делото до приключване с влязла в сила присъда или постановление за прекратяване на разследването на престъпни обстоятелства, на производството водено по ДП № 837/2018 г. по описа на РУП – Търговище по пр. пр. № 1346/2018 г. по описа на РП - Търговище, на осн. чл.229, ал.1, т.5 от ГПК.

 

           ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК, в едноседмичен срок от връчването му на страните.

                   

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                        ЧЛЕНОВЕ: