РЕШЕНИЕ

 

№    58/   4.03.2014 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Апелативен съд - Варна                                                            търговско отделение

На четвърти февруари                                                                                         2014 година

В публично заседание в следния състав:

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златка Златилова

                                         ЧЛЕНОВЕ: Анета Братанова

 :                                                             Кристияна Генковска

при участието на секретаря Д.Ч. сложи на разглеждане въз.т.д. № 7 по описа за 2014 г. докладвано        от З.Златилова     за да се произнесе взе предвид:

Производството по делото е по реда на чл. 268 от ГПК.

Образувано е по въззивната жалба на „Каварна СОД” ООД срещу решение № 195/31.10.2013 г. постановено по т.д.73/2013 г.по описа на Добричкия окръжен съд, с което е признато за установено, че И.М.А. притежава 25 дружествени дяла в „Каварна СОД” ООД и е осъден управителя на дружеството да впише промяната в обстоятелствата  по партидата в търговския регистър.

Въззивникът „Каварна СОД” ООД претендира отмяна на решението поради неправилно приложение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила  и необоснованост и отхвърляне на иска.

Ответната страна оспорва основателността на въззивната жалба по изложени в писмен отговор съображения.

Въззивната жалба е подадена в срок от надлежна страна и при наличието на правен интерес и е допустима.

След служебна проверка съдът констатира валидността на обжалваното решение.

Предявен е иск с правно основание чл. 71 от ТЗ.

Ищецът И.М.А. съдружник с дялово участие 20 дяла от капитала на ответното дружество „Каварна СОД” ООД, е закупил от съдружника И. С.И. още 5 дружествени дяла въз основа на договор от 10.06.2010 г. с нот. заверка на подписите. Управителят на дружеството не е предприел действия за вписване в търговския регистър на настъпилата промяна, поради което претендира да се признае за установено по отношение на дружеството, че е съдружник с 25 дружествени дяла и да се осъди управителят, като представляващ дружеството да впише промените.

Ответникът „Каварна СОД” ООД оспорва иска като недоказан по съображения, че за да породи този договор действие спрямо дружеството и да завърши фактическият състав по промяна на новите обстоятелства следва да се вземе решение за изменение на дружествения договор, каквото в действителност липсва.

Съдът намира, че липсва правен интерес от установяване собствеността на придобитите от ищеца 20 дяла при учредяване на дружеството, за които няма спор. На осн. чл. 269 ГПК производството в тази част следва да се прекрати, а постановеното решение за се обезсили.

Установителният иск следва да се разгледа само относно петте дяла, придобити по договор за покупко-продажба на дялове сключен на 10.06.2010 г. Прехвърлянето на дружествени дялове в хипотезата на чл. 129 ал. 1 пр. 2 от ТЗ –между съдружници по договор с нот. заверка на подписите се осъществява свободно между страните по договора, без решение на ОС.

Съдът споделя мотивите на първоинстанционото решение за неотносимост към спора на въпросите проведено ли е в действителност Общо събраните на съдружниците на 10.06.2010 г. за промяна на дружествения договор. Доводите на ответника, че за да породи договора за прехвърляне на дялове между съдружниците сила спрямо дружеството и да завърши фактическия състав на промяна на новите обстоятелства, следва дружеството да вземе решение на ОС не намират опора в закона. Чл. 129 ал. 1 изр. 2 от ТЗ препраща към изискванията на чл. 122 от ТЗ за вземане на решение на ОС само при приемане на нов съдружник.

Възражението че договорът от 10.06.2010 г. за прехвърляне на дружествени дялове е развален с нот. покана връчена на ищеца на 29.07.2013 г е неоснователно. Освен че е изпратена едва след предявяване на иска, повече от 3 години след сделката и обслужва целите на процеса, нот. покана от продавача И. Иванов, че разваля договора за покупко-продажба на дружествени дялове, защото не му е платена цената не е произвела действие. Чрез нея продавачът се домогва да опровергае истинността на собственото си изявление съдържащо се в нот.заверения договор, че купувачът заплаща дяловете „в момента на нотариалната заверка на подписите под настоящия договор, който има значение на разписка за получената сума” Дори да се приеме, че това изявление няма характер на разписка, поради което свидетелските показания са допустими, противоречието им и липсата на обективност обуславя извода на съда, че чрез тях не се опровергава съдържанието на сключения договор. След като има плащане липсва неизпълнение като необходима предпоставка, елемент от фактическия състав, пораждащ правото на кредитора да развали договора. Възражението не намира опора в доказателствата и следва да се отхвърли като необосновано.

При така установеното от фактическа страна съдът приема, че е достатъчно сключването на договор в изискуемата от закона писмена форма – с нотариална заверка на подписите, за да настъпи транслативния ефект противопоставим на дружеството и останалите съдружници. Във вътрешните отношения между ищеца и дружеството договорът произвежда действие. Но поради предвидения конститутивен ефект на вписването отсъствието му е непротивопоставимо на трети за дружеството лица. 

Прехвърлянето на дружествените дялове е подлежащо на вписване обстоятелство по чл. 129 ал. 2 от ТЗ, но не може да бъде вписано поради това, че формално не е заявено. Затова за ищеца е налице правен интерес поради бездействието на управителя, с което са нарушение неговите членствени права да иска осъждане на дружеството чрез управителя да заяви вписване в търговския регистър на прехвърлянето на дружествените дялове.

Предвид направеното искане и представени доказателства във въззивната инстанция на И. А. следва да се присъдят съдебни разноски 540 лв.

Водим от изложеното съставът на Варненския апелативен съд

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 195/31.10.2013 г. постановено по т.д.73/2013 г.по описа на Добричкия окръжен съд, в частта с която е признато за установено, че И.М.А. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** съдружник в „Каварна СОД” ООД ЕИК 200887305 е придобил още  5 дружествени дяла по сключен с И. С.И. договор за покупко-продажба от 10.06.2010 г. с нот. заверка на подписите и е осъдено дружеството чрез управителя П.Д.Й. да впише промяната в обстоятелствата по партидата на дружеството на осн. чл. 129 ал. 2 от ТЗ и да плати съдебни разноски за първа инстанция в размер на 1261,50 лв. .

ПРЕКРАТЯВА поради липса на правен интерес иска в частта с която е признато за установено, че И.М.А. е съдружник с 20 дружествени дяла придобити при учредяване на дружеството.

ОБЕЗСИЛВА решение № 195/31.10.2013 г. постановено по т.д.73/2013 г.по описа на Добричкия окръжен съд, в частта с която е признато за установено, че И.М.А. с ЕГН ********** съдружник в „Каварна СОД” ООД ЕИК 200887305 е съдружник с 20 дружествени дяла придобити при учредяване на дружеството.

ОСЪЖДА „Каварна СОД” ООД ЕИК 200887305 със седалище и адрес на управление гр. Каварна ул. „Здравец” № 23 да плати на И.М.А. с ЕГН ********** постоянен адрес *** сумата 540 лв. съдебни разноски за въззивната инстанция.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му при условията на чл. 280 ал. 1 от ГПК .

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                                     ЧЛЕНОВЕ :