Р Е Ш Е Н И Е

65

                                       

                гр. Варна , 11.03.2014г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД , ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в публично заседание на двадесет и пети февруари през две хиляди и четиринадесета година в състав :

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                     ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

                               КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

                           

при секретаря Д.Ч. като разгледа докладваното от съдията Кр.Генковска в.т.дело № 70 по описа за  2014 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по повод на въззивна жалба от „Камелия Ивемо”ЕООД, представлявано от управителя И.И. , против решение № 1079/27.11.2013г. по т.д. № 399/13г. на ВОС, с което се прекратява КАМЕЛИЯ ИВЕМО” ЕООД, ЕИК 148064394, със седалище и адрес на управление гр.Варна, район „Приморски“ ул.“Петър Райчев“ № 36, вх.Г, ет.3, ап.77, представлявано от управителите К.И.Т. и И.В.И., на основание чл.517, ал.4, изр.последно ГПК.

Във въззивната жалба се излагат оплаквания за неправилност на обжалваното решение, поради допуснати нарушения на съдопроизводствените правила и на материалния закон. Моли за отмяна на атакуваното първоинстанционното решение и постановяване на друго, с което се отхвърли предявеният иск.

Въззиваемата страна К.С.З. е подал писмен отговор, с която оспорва основателността на въззивната жалба.

ВнАС съобрази следното:

Пред ВОС е подадена искова молба от К.С.З. против „Камелия Ивемо”ЕООД , в която се твърди, че К.И.Т. е длъжник на ищеца за сумата от 59000 щ.д., ведно със законната лихва върху тази сума и разноски в размер на 4790лв., за които суми е издадена заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист. Въз основа на последния е образувано изп.д. № 407/12г. на СИС при ВРС, І р. Изпълнението е насочено срещу дружествени дялове на длъжника в „Камелия Ивемо”ЕООД. Вписан е запор в Агенция по вписванията. Ищецът е овластен от ДСИ да предяви иск за прекратяване на дружеството. По изп.дело е постъпила само сумата от 8172,64лв., която е недостатъчна да удовлетвори вземането на взискателя изцяло. Моли да се постанови решение за прекратяване на „Камелия Ивемо”ЕООД.

Предявеният иск е с правно осн. чл.517, ал.4 ГПК.

Ответникът оспорва иска. Прави възражение , че на длъжника не е връчена призовка за доброволно изпълнение и респ. не е изтекъл срокът за доброволно изпълнение на задължението му, а така също и копие от заповедта за незабавно изпълнение. Не е връчено от ДСИ на дружеството изявление на взискателя за прекратяване участието на длъжника.

ВнАС като съобрази събраните по делото доказателства и становищата на страните намира за установено следното от фактическа и правна страна:

От представените удостоверение по изп.д. № 407/12г. на СИС при ВРС, 1 р. и постановление от 19.02.2013г. по същото изп.д. се установява , че едноличният собственик на капитала на „Камелия Ивемо”ЕООД – К.Т. въз основа на заповед за незабавно изпълнение по чл.417 ГПК се легитимира като длъжник на ищеца за посочените по исковата молба суми , за които е издадена заповедта и изпълнителния лист въз основа на нея.

От същите писмени доказателства е видно , че въз основа на издадения изп.лист е образувано изпълнително дело с взискател К.С.З. и длъжник К.Т.. Видно от покана за доброволно изпълнение /л.26 делото на ВОС/ такава е връчена на длъжника редовно на 16.10.2012г. Длъжникът е заплатил сумата от 8172,64лв. По молба на взискателя от 29.01.2013г. изпълнението е насочено върху притежаваните дружествени дялове на длъжника в „Камелия Ивемо”ЕООД. ДСИ е наложил запор върху притежаваните от длъжника дружествени дялове в посоченото дружество , считано от вписването му в търговския регистър към Агенция по вписвания с № 20130206120328.

С молба от 18.02.2013г. взискателят е направил изявление за прекратяване участието на съдружника-длъжник в „Камелия Ивемо”ЕООД. Видно от отбелязване върху същата дружеството е уведомено чрез управителя си И.И. на 01.03.2013г. С  постановление от 19.02.2013 год. и на основание чл.517, ал.4 ГПК, ДСИ е овластил взискателя по изпълнителното дело да предяви пред окръжния съд по седалище и адрес на управление иск за прекратяване на дружеството, чийто едноличен собственик на капитала е длъжника по изпълнителното дело К.Т..

Не се прави възражение, а и не се сочат доказателства вземането на взискателя да е било удовлетворено изцяло.

Въз основа на така установеното от фактическа страна ВнАС прави следните правни изводи:

Ищецът установява легитимацията си на кредитор на едноличния собственик на капитала на дружеството-ответник. Дали на длъжника е била връчена или не заповед за незабавно изпълнение от ДСИ ведно с призовката за доброволно изпълнение е ирелевантно за настоящия спор. Това обстоятелство евентуално би се отразило на преценката по чл.414,ал.2 ГПК за спазен срок на възражение, която не е от компетентността на сезирания със спор по чл.517, ал.4 ГПК съд. Безспорно заповед  по чл.417 ГПК срещу К.Т. е издадена и тя на осн. чл.404, т.1 ГПК представлява изпълнително основание за издаване на изпълнителен лист. Липсват доказателства и възражения, че изпълнението е спряно по чл.420 ГПК. В настоящето производство не могат да се обсъжда възражения срещу съществуването на вземането по заповедта за незабавно изпълнение.

В хипотезата на чл.517,ал.4 ГПК, доколкото длъжника Т. притежава всички дялове в ЕООД и изпълнението е насочено върху тях, са изпълнени изискванията на закона за вписване на запора върху дружествените дялове. Не е необходимо връчване от ДСИ на изявление от взискателя до дружеството за прекратяване, нито спазване на реда по чл.96 , ал.1 ТЗ. Липсват възражения от страна на ответника за неизпълнение на условията по чл.517, ал.4 ГПК.

Не се установява дружеството да е изплатило задължението на длъжника спрямо взискателя-ищец.

Следователно искът по чл.517, ал.4 ГПК е основателен и обжалваното решение следва да се потвърди.

Водим от което , съдът

             Р   Е   Ш   И :

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1079/27.11.2013г. по т.д. № 399/13г. на ВОС.

Решението може да се обжалва пред ВКС в едномесечен срок от съобщението.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:              ЧЛЕНОВЕ: