РЕШЕНИЕ

 

 

№   175/ 15.06.2015 г.        град Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Апелативен съд - Варна                            търговско отделение трети състав

На тринадесети май                                                                       2015 година

В публично заседание в следния състав:

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златка Златилова

                                                     ЧЛЕНОВЕ: Радослав Славов

                                                                 Женя Димитрова

при участието на секретаря Е.Т. сложи на разглеждане въз.т.д. № 70 по описа за 2015 г. докладвано    съдия    от З.Златилова     за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл. 268 ГПК.

Образувано е по въззивна жалба на „Нола – 7” ООД със седалище гр. София срещу решение  № 142/ 5.09.2014 г. постановено по т.д. 41/2014 г. на ОС Добрич с което са уважени предявените от „Тихия кът”АД като възложител срещу изпълнителя „Нола- 7” ООД искове за присъждане на обезщетение по чл. 265 ал. 1 пр. 2 ЗЗД общо в размер на 32 870,14 лв., и 695,32 лв мораторни лихви върху главницата за периода 21.12.2013 г – 06.03.2014 г., и направените съдебни разноски, вкл. в производството по обезпечаване на доказателства на сума 1 140 лв.

Претендира се отмяната му като порочно и отхвърляне на исковете като неоснователни, поради процесуални нарушения, възстановяване на срока за отговор по чл. 131 ГПК и отмяна на извършените процесуални действия, евентуално отстраняване на пропуските чрез нов доклад по делото и разпределяне на доказателствената тежест.

В писмен отговор „Тихия кът”АД оспорва основателността на жалбата и допустимостта на исканите доказателства.

Въззивната жалба е подадена в срок от легитимирана страна срещу подлежащ на обжалване акт и е допустима.

Съдът констатира валидността и допустимостта на обжалваното решение и в качеството си на инстанция по съществото на спора приема:

Предмет на въззивното производство са предявени при условията на обективно кумулативно съединяване искове с правно основание чл. 265 ал. 1 пр. 2 ЗЗД вр. с чл. 82 ЗЗД срещу „Нола-7”ООД за плащане на сума 32 870,14 лв., представляваща разходите които е направил за отстраняване на скритите недостатъци след приемане на извършените от ответника СМР на плувен басейн по договор № 117131- 1/1.03.2011 г. и  мораторни лихви 695,32 лв.

С определение № 119/17.02.2015 г. съдът се е произнесъл по оплакванията за нарушено право на защита на ответника, на осн. чл. 146 ГПК са посочени подлежащите на доказване факти, разпределена е доказателствената тежест и са допуснати доказателства .

Настоящият състав на съда, като съобрази доказателствата по делото доводите и възраженията на страните намира следното: Безспорно е, че с процесния договор за СМР № 117131- 1/1.03.2011 г., ищецът е възложил на „Нола 7” ООД цялостно оборудване, облицовка и зазимяване на голям и малък басейн, конструкцията на които е изпълнена от „Грийн парк” ЕООД гр. Добрич и приета с акт обр. 14/25.05.2011 г. Необходимите строително монтажните работи са конкретизирани в спецификации: № 1 за изработка на плувен басейн с преливен улей; № 2 за изработка на детски басейн.. Преди да извърши облицовката ответникът е констатирал, необходимост от корекции по конструкцията и е приел да извърши нови мазилки по стените на двата басейна; замазка и рехабилитация на част от дъното както и полагане на дълбокопроникващ грун и отстраняване на подливането на преливен улей. Корекциите като видове количеството и стойност са уточнени с анекс № 1/28.06.2011 г. и спецификация № 3; анекс №2/18.07.2011 г. и спецификация № 4 и анекс № 3/20.07.2011 г и спецификация № 5. Възложената по договора работа е приключена към 27.09.2011 г., но 72 часови експлоатационни проби са извършени през април 2012 г. след което с констативен акт обр. 15 от 18.06.2012 г. обектът е приет от възложителя и е въведен в експлоатация видно от удостоверение № 61/4.10.2012 г. На 4.10.2012 г. е констатиран теч във връзката на преливната система, който е отстранен от изпълнителя видно от подписания протокол от 02.11.2012 г. Процесните недостатъци: отлепена облицовка на дъното на големия басейн – 242,79 кв.м., отлепена хидроизолация на преливниците на големия басейн – 71,55м., отлепена хидроизолация на преливника на детски басейн – 19,55.м.и калцирани течове между стените и дъното на голям басейн – 36м. са констатирани на 3.03.2013 при което ищецът-възложител веднага е уведомил писмено ответника и на 13.03.2013 г. е съставен констативен протокол подписан от двете страни.

Няма спор по констатираните недостатъци, а относно причините за появата им. Ответникът е отказал отстраняването им за своя сметка, по съображения, че се дължат на недостатъци в работата на изпълнителя на конструкцията „Грийн парк” ЕООД и на неправилна експлоатация. След проведено производство за обезпечаване на доказателствата с участието и на другата страна, ищецът е възложил поправката на „Кул Аква” ООД и претендира възстановяване на платената сума 32 544,50 лв, както и на 115,64 лв. /42,64 +73,00 разходи за закупени и монтирани нов контактор и ел. магнитен вентил повредата на които е установена при извършени проби след ремонта на басейна, констатирани на 3.09.2013 г. и вреди в размер на общо 210 лв. платени на собственици на имоти поради невъзможност да ползват басейна /180 лв. неустойка на собственик Т.П. за 47 дни и 30 лв. възстановени разходи  на Т. Е., която е ползвала друг басейн./

За установяване на причините предизвикали констатираните недостатъци по делото са приети писмени и гласни доказателства и е приобщено производството по ч.гр.д. 265/2013 г. на РС Балчик. В това производство са назначени и приети първоначална и тройна СТЕ с участието на двете страни при спазване на разпоредбите на чл. 207 и 208 ГПК. Съдът приема за обективно и компетентно дадени експертизите на вещите лица по първоначалната СТЕ и последващата тройна СТЕ. Вещите лица са установили наличието на описаните в протокола от 13.03.2013 г. недостатъци. Като причини за течовете и отлепената облицовка на дъното на големия басейн и отлепената хидроизолация на преливниците на двата басейна, вещите лица сочат фугата между керамиката, която е пропуснала води, компрометираната замазката, а също и хидроизолацията.

Изключва се възможността проявилите се недостатъци да са вследствие на лошо изпълнение на конструкцията, тъй като басейнът е с двойно дъно и се характеризира със голяма здравина, която не позволява деформации по стените и дъното. Конструктивни дефекти - пукнатини не са установени, нито при приемането с акт обр.№14/25.05.2011 г. нито при огледа на експертите. Забележките на изпълнителя преди започване на работата са били по отношение на съществуващи грапавини, които той е приел сам да отстрани, за да не компрометират работата му по облицовката. Доводът, че там където той е изкъртил компроменираната замазка и положил нова, облицовката не е отлепена, от което следва, че отговорността за недостатъци е на изпълнителя на конструкцията „Грийн парк” ЕООД е несъстоятелен. На първо място твърдяните факти са недоказани, поради неубедителност на гласните доказателства тъй като разпитаният свидетел няма лични впечатления. Освен това възможно е тези все още здрави при огледа плочи да са в резултат на вече отстранени дефекти, тъй като вещите лица са констатирали, че след завършване на първия зимен период е имало отлепени плочи по дъното на големия басейн, които ответникът е подменил още преди предаване на обекта, но за това няма писмена кореспонденция, а само видими по- широки фуги и признание на страните. Но независимо от това, фактът, че част от плочките по дъното, на които изпълнителят е правил замазка не са отлепени е без значение за изключване на отговорността му. Той дължи изпълнение на конкретни СМР и носи отговорност за качеството. Съгл. чл. 302 от ТЗ грижата на добрия търговец за ответника - изпълнител на СМР означава, да прояви професионализъм при изпълнение на конкретния обект, като съобрази специфичните му особености. Затова той е бил длъжен да прецени, че не само част, а цялата замазка по дъното се нуждае от подмяна, да прецени качеството на материалите по признак водонепропускливост и издържливост на температурни амплитуди. Неполагането на тази грижа е виновно поведение, довело до неточно изпълнение в качествено отношение. Заключението на СТЕ е, че фугите между плочките не са еластични, по тях има дупки които спомагат за проникване на вода, че замазката се рони и има жълтеникав цвят, от което се прави извод за липсата на цимент, който да осигури висока якост на разтвора. По дъното не са констатирани следи от хидроизолация, въпреки че такава е отразена в двустранно подписания акт № 12 за скрити работи, като единствено на преливниците има хидроизолация, но и там тя е компрометирана.

Възражението на ответника за неправилна експлоатация при зазимяването, като причина за проявените дефекти не се установява Според заключението на тройната СТЕ и обясненията при приемането ѝ -  методът на зазимяване сух или мокър има отношение към тръбната разводка, помпи и филтри, но при качествено извършени СМР, не може да се отрази на облицовката и да я компрометира. Освен това зазимяването за сезон 2011-2012 г. е извършено от „Нола-7” ООД, а за сезон 2012 – 2013 г. ищецът го е възложил на „Есте груп” Варна, след като изпълнителят не се отзовал на поканата да извърши зазимяването.

Съдът намира, че са налице предпоставките на чл. 265 ал. 1 пр. 2 ЗЗД за ангажиране отговорността на ответника – изпълнител за плащане на разноските, които ищецът възложител е направил за отстраняване на недостатъците. Ищецът незабавно е уведомил ответника – извършител на работата, констатираните недостатъци са резултат от некачественото изпълнение на възложените СМР и разходите за отстраняването им от страна на ищеца- възложител са вреди които следва да се възмездят. Искът за обезщетение на стойност 32 544,50 лв, платени на „Кул Аква” ООД за поправката на констатираните недостатъци, след отказ на изпълнителя да ги отстрани сам е основателен и доказан и следва да се уважи. Кумулативно свързаните с него претенции за вреди в резултат на лошото изпълнение, които виновната страна по договора дължи на другата, при предпоставките на чл. 82 ЗЗД са доказани по основание и размер и следва да се уважат за сумата 115,64 лв. /42,64 +73,00 /, представляваща стойността на нов контактор и ел. магнитен вентил  и вреди в размер на сумата 210 лв. платени на собственици на имоти поради невъзможност да ползват басейна /180 лв. неустойка на собственик Т.П. за 47 дни и 30 лв. възстановени разходи  на Т. Е., която е ползвала друг басейн./

Поради основателността на главния иск основателен е и акцесорния иск за сумата 695,32 лв.. На осн. чл. 86 ал. 1 ЗЗД вр. с чл. 84 ал. 2 ЗЗД ответникът дължи  обезщетение за забава върху сбора от главниците общо 32 870,14 лв. за периода от поканата за плащане 21.12.2013 г до предявяване на иска на 06.03.2014 г.

На осн. чл. 209 ГПК сумата от  1 140 лв.направени съдебни разноски в производството по обезпечаване на доказателства предмет на ч.гр.д. 265/2013 г. на РС Балчик следва да се плати в производството по настоящото дело.

Поради сходство в мотивите и еднаквия краен резултат обжалваното решение следва да се потвърди.

На въззиваемата страна „Тихият кът” АД следва да се възстановяват направените съдебни разноски за въззивна инстанция в размер на платено адвокатско възнаграждение от 3 687,60 лв. /ф-ра и преводно нареждане на л. 60 и л. 61 от въззивното дело/за които страната е направила искане и представила списък по чл. 780 ГПК.

Водим от изложеното съставът на съда

 

Р Е Ш И

 

ПОТВЪРЖДАВА решение  № 142/ 5.09.2014 г. постановено по т.д. 41/2014 г. на ОС Добрич с което са уважени предявените от „Тихия кът”АД като възложител срещу изпълнителя „Нола- 7” ООД искове за присъждане на обезщетение по чл. 265 ал. 1 пр. 2 ЗЗД общо в размер на 32 870,14 лв., и 695,32 лв мораторни лихви върху главницата за периода 21.12.2013 г – 06.03.2014 г., ведно с направени съдебни разноски в производството по обезпечаване на доказателства на сума 1 140 лв., както и 5 426,62 лв. съдебни разноски за първа инстанция.

ОСЪЖДА „Нола-7” ООД със седалище и адрес на управление гр. София ул.”Попова шапка № 23-25 ет. 3 ап. 9 ЕИК 831239547 да плати на „Тихият кът” АД със седалище и адрес на управление гр. Балчик ул.”Възкресия Деветакова” № 26  ЕИК 124652364, сумата от 3 687,60 лв съдебни разноски за въззивната инстанция.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба при условията на чл. 280 ал. 1 ГПК пред ВКС в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ :                            ЧЛЕНОВЕ