ОПРЕДЕЛЕНИЕ

108

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на  10.02.2016 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ

          ЧЛЕНОВЕ:НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

                   ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 70 по описа за 2016 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „Енерго-Про мрежи” АД – гр.Варна срещу определението от 08.12.2015 г. по т.д.№165/2015 г. на Окръжен съд Добрич, ТО, в частта му с която е постановено разглеждане на делото по общия ред с прехвърлянето му в ГО и прекратяване на производството по него пред ТО на съда.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима. Обжалваното определение е постановено по искане на ответника, направено в срока за отговор на исковата молба съгласно чл.369, ал.1 – ГПК, като същото подлежи на обжалване с частна жалба съгласно ал.2 на същия текст.

Разгледана по същество  частната жалба е неоснователна.

След като ищецът е оттеглил исковете си по чл.79, ал.1 във връзка с чл.82 – ЗЗД, са останали за разглеждане от съда само установителните му искове за собственост по чл.124, ал.1 – ГПК, които представляват граждански, а не търговски спор. При това положение съставът на ОС Добрич, Търговско отделение правилно е постановил, че спорът подлежи на разглеждане по общия ред и е прехвърлил делото за разглеждане в Гражданско отделение на съда, като го е прекратил пред събе си като търговско. Няма прекратяване на делото изобщо, а е налице по същество прехвърляне на същото от Търговско в Гражданско отделение на същия съд, с оглед разпределението на делата на търговски и граждански между тях и съответната им специализация за това. С определението не се прегражда по-нататъшното развитие на делото, нито се променя местно-компетентния съд, а само се преминава към общия съдопроизводствен ред, приложим при разглеждане на дело с предмет – граждански спор, без това да води до накърняване по някакъв начин на правото на защита на страните.

Ето защо обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Определението за разглеждане на спора по общия ред подлежи на обжалване само пред въззивния съд, като ГПК не предвижда изрично актът на последния да подлежи на касационно обжалване. Това важи също и за прекратителната му част, която няма самостоятелно съществуване.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА определение №574/08.12.2015 г. по т.д.№165/2015 г. на Окръжен съд Добрич, ТО, в частта му с която е постановено разглеждане на делото по общия ред с прехвърлянето му в Гражданско отделение и прекратяване на производството по него пред Търговско отделение на съда.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.