Р Е Ш Е Н И Е №  79

 

Гр.Варна, 25.03.2016 год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в публично съдебно заседание на петнадесети март, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

              

При участието на секретаря Д.Ч., като разгледа докладваното от съдия Ж.ДИМИТРОВА в.т.д. № 700 по описа за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е с правно основание чл.613а, ал.1 ТЗ вр. чл. 710 ТЗ.

Образувано е по въззивна жалба на Н.К. *** срещу решение № 676/28.08.2015 год. по т.д.№ 968/2014 г. по описа на Окръжен съд – Варна, с което, на осн. чл. 710 ТЗ „Вандом” ООД е обявeно в несъстоятелност постановена е обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника, прекратена е дейността на дружеството, както и правомощията на органите му, лишен е длъжника от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността и е постановено започване на осребряване на същото, както и е задължен длъжника да прави добавка във фирмата си «в несъстоятелност».

Твърди, че решението е неправилно, тъй като е налице производство по т.д.2033 по описа за 2014 година на Варненски окръжен съд, по което е ищец и претендира за вписването си като съдружник в дружеството с 50% от капитала на дружеството. При постановяване на решение, с което се възстановят правата му би могъл да предложи оздравителен план и така да получи адекватна защита на правата си. На второ място, съдът е приел вземания на „Варнаком” ЕООД, които са нищожни, тъй като са сключени между свързани лица, при необичайни условия само и единствено с цел да се обяви дружеството в несъстоятелност, т.е. при условията на умишлено банкрутиране на дружеството. Срещу тези сделки са предявени отменителни искове и обявяване на дружеството в несъстоятелност преди постановяване на решение по тях е неправилно.

Налице са предпоставки за спиране на производството до приключване на производството по това дело, както и по делата, с които са предявени отменителните искове за вземанията на „ВАРНАКОМ” ЕООД. Моли съдът да постанови решение, с което отмени решението на първоинстанционния съд и спре производството по делото.

Въззиваемата страна е депозирала писмен отговор, в който моли да се потвърди решението.  

Предявената въззивна жалба е депозирана от надлежна страна по смисъла на чл. 613а ТЗ, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, в преклузивния срок по чл. 713, ал. 1 ТЗ, поради което същата е процесуално допустима.

По искането за спиране, съдът се е произнесъл с определение от 15.03.2016 година, в което са изложени съображения за липса на предпоставки за спиране на производството.

Производството по несъстоятелност на „ВАНДОМ” ООД гр. Девня е било образувано по молба по чл. 625 ТЗ от "ВАРНАКОМ" ЕООД гр. Бургас, като с решение № 228/19.03.2015г. е обявена свръхзадължеността на “Вандом” ООД гр. Девня и е открито производство по несъстоятелност.

По въпроса за неплатежоспособността на дружеството е налице влязло в сила решение, поради което съдът е обвързан от силата на пресъдено нещо. При наличие на открито производство по несъстоятелност, съдът е длъжен да проведе процедурата по одобряване на списък на приетите и неприети вземания и при липса на оздравителен план да премине към обявяване на дружеството в несъстоятелност и осребряване на имуществото.

Решението за наличие на задължения по представените записи на заповеди, както и решението за наличие на имот или не са въпроси, които биха повлияли на масата на несъстоятелността, т.е. биха увеличили масата на несъстоятелността, но не са правно релевантни за възможността да се представи оздравителен план.

Овластеният от съда временен синдик е изготвил списъци на приетите и неприети вземания, предявени в срока по чл.685 ал.1 от ТЗ, обявени в търговския регистър на 08.05.2012г. В установения от чл.690 ал.1 от ТЗ срок Н.К.К., в качеството му на кредитор, е депозирал възражения срещу приетите вземания на други двама кредитори и срещу неприетите негови вземания. По възраженията му са образувани в ч.т.д. №№ 724/15г., 725/15г. и 726/15г., приключили с постановени от съда по несъстоятелността определения.

Съгласно нормата на чл. 710 ТЗ съдът обявява длъжника в несъстоятелност, ако в предвидения от закона срок не е бил предложен план за оздравяване на предприятието или предложеният план не е бил приет или утвърден. Срокът за предлагане на оздравителен план съгл. чл. 698 ТЗ е едномесечен, считано от момента на обявяването в ТР на определението на съда за одобряване списъка на приетите вземания по чл. 692 ТЗ. Списъкът на приетите от синдика вземания на кредитори към търговеца, предявени в срока по чл.685 ал.1 от ТЗ, същият обявен в ТР на 08.05.2015г., е одобрен с определение № 2339/30.06.2015г. по т.д. № 968/14 на ВОС. Определението е обявено в търговския регистър на 02.07.2015г., като в срока по чл.698 от ТЗ няма предложен от легитимирано лице оздравителен план. Не са налице данни по делото за депозирани оздравителни планове от други сред оправомощените да сторят това съгл. нормата на чл. 697 ТЗ лица. Това, от своя страна, обуславя настъпването на визираните в чл. 710 ТЗ последици, а именно обявяването на „ВАНДОМ” ООД гр. Девня в несъстоятелност. Твърдението, че решението по т.д.2033/2014 година по описа на Варненски окръжен съд  би легитимирало въззивника като съдружник и би създало възможност да внесе оздравителен план не може да бъде споделено, тъй като при успешно проведен иск по чл.29 ЗТР заличаването има действие занапред. /в този смисъл ТР 1/2002 година на ОСГК.

 Законодателят е предвидил, че ако в предвидения от закона едномесечен срок по чл. 698 ТЗ не е предложен оздравителен план, съдът по  несъстоятелността обявява длъжника в несъстоятелност, поради което следва да се постанови решение за обявяване на длъжника в несъстоятелност.

Поради съвпадане на правните изводи на двете инстанции решението на първоинстанционния съд следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, настоящият състав на Варненският апелативен съд

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 676/28.08.2015 год. постановено по т.д.№ 968/2014 г. по описа Варненския окръжен съд.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в 1-месечен срок от съобщаването му до страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                  2.