Р Е Ш Е Н И Е

51

                                        

                гр. Варна , 26.02.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД , ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в публично заседание на дванадесети февруари през две хиляди и четиринадесета година в състав :

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА

    ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

                               КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

при секретаря Д.Ч. като разгледа докладваното от съдията Кр.Генковска в.т.дело № 703 по описа за 2013 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

    Производството е по повод на въззивни жалби от „Банка ДСК”ЕАД и от „Обединена Българска Банка” АД против решение № 23/19.07.2013г. по т.д. № 31/2013г. на СОС в частта, с която е определена начална дата на неплатежоспособността 01.02.2013г. Във въззивните жалби се излагат съображения , че началната дата на неплатежоспособността следва да се определи към по-преден момент / съответно „Банка ДСК”ЕАД счита , че това е 30.09.2012г., а „ОББ” АД – 31.08.2012г./ , тъй като състоянието на неплатежоспособност като обективно такова се е проявило към тези посочени от въззивниците моменти.

    Постъпила е и въззивна жалба от „ДИСИ & КЕМ КОМПАНИ”, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на щата Делеуеър, САЩ , и продължаващо съществуването си като интернационално търговско дружество в Република Сейшели, против посоченото решение на СОС, доколкото не е постановено решение по чл.632,ал.1 ТЗ. Въззивникът счита , че са налице условията по чл.632, ал.1 ТЗ за постановяване на решение , с което се постанови прекратяване дейността на предприятието, се обяви длъжникът в несъстоятелност и се спре производството.

    Постъпили са писмени отговори от длъжника „Бросс Холдинг”АД, с които се оспорва основателността на въззивните жалби от „Банка ДСК”ЕАД и „ОББ”АД.

    „Бистроу Лимитид”, сед. Лимасол, Кипър, изразява становище за неоснователност на възизвните жалби на „Банка ДСК”ЕАД и основателност на въззивната жалба на дружество „ДИСИ & КЕМ КОМПАНИ”.

    ВнАС прецени следното:

    Производството по т.д. № 31/2013г. на СОС се развива по подадена молба по чл.625 ТЗ от „ДИСИ & КЕМ КОМПАНИ” за откриване на производство по несъстоятелност на „Бросс Холдниг”АД с начална дата 30.01.2013г. В хода на производството е поискано постановяване на решение по реда на чл.632, ал.1 ТЗ.

    По реда на чл.629,ал.4 ТЗ като кредитори в производството са се присъединили „Бистоу Лимитид” /който посочва за начална дата на неплатежоспособността 08.02.2013г./, „Банка ДСК”ЕАД /твърди начална дата – 30.09.2012г./ и „ОББ”АД / сочи начална дата – 31.08.2012г./.

    ВнАС след като обсъди становищата на страните и събраните по делото доказателства , намира за установено следното от фактическа и правна страна:

    Доколкото въззивните жалби определят предмета на произнасянето на настоящата инстанция, на изследване подлежи въпросът към кой най-ранен момент показателите на общото икономическо състояние на длъжника отразяват трайна и обективна невъзможност търговецът да изпълнява изискуеми задължения.

    Съобразно заключението на назначената пред ВнАС ССЕ, което решаващият състав кредитира като обективно дадено и съобразено в най-пълна степен със събрания доказателствен материал и отговарящо на относими за спора въпроси , се налагат следните изводи:

    Вещото лице е констатирало , че фактическото извършване на счетоводството на дружеството длъжник е прекратено в края на м.януари 2013г. и предвид непредставяне на цялостната счетоводна документация за нуждите на експертизата е работено по публикувани ГФО, финансов отчет пред БФБ към 30.09.2012г. и в НАП към 31.12.2012г., доказателства по делото. Поради което не са налични подробни данни. По извлеченията от счетоводни баланси може да се заключи , че : „Бросс Холдинг”АД е извършвало плащания през периода 2010г. до 30.09.2012г. въз основа на наличните и получени в дружеството парични средства. Като приходите от обичайна дейност са покривали разходите за обичайна дейност само за 2010г., но не и за 2011г. и 2012г. / от коефициента на ефективност на разходите за обичайна дейност е видно , че след 2011г. предприятието е било неефективно, резултатът от дейността му е бил загуба/. Дружеството не е извършвало регулярно плащания по всички свои задължения. Според в.лице въз основа на счетоводни данни може да се заключи , че „ Бросс Холдинг”АД е покривало изходящите си парични потоци до 30.09.2012г. След този момент определени задължения за плащане на значителна стойност не са спазвани и не са извършвани – напр. купон по облигационна емисия ISIN код  BG 2100032064 в размер на 232 513,80 евро, а други по-малки задължения са погасявани до 31.12.2012г. / представени пред настоящата инстанция и приети като писмени доказателства банкови извлечения л.186-305 по делото на ВнАС/.

    Общата оценка на финансовото състояние на длъжника, изградена на база изчисляване на показатели, отразява, че същото се е влошило през периода 2011г.-2012г. Коефициентите на ликвидност /т.7-10 от Приложение № 1 към заключението на ССЕ/ : обща , бърза, незабавна и абсолютна са значително под приетите за оптимални стойности към 30.09.2012г. /0,3938- обща ; 0,3037 – бърза; 0,0030- незабавна; 0,0030/ и към 31.12.2012г. / 0,13553- обща; 0,1132 – бърза; 0,0004 – незабавна; 0,0004- абсолютна/.  Съпоставени със стойностите на тези коефициенти към 31.12.2010г., към който момент показателите са близки до приетите за оптимални, се забелязва тенденция на влошаване. Налага се извод , че  към 30.09.2012г. сумата на краткотрайните активи със и без материалните запаси е по-малка от сумата на текущите задължения и че дружеството – длъжник не е в състояние да плаща текущите си задължения . Въпреки своите проблеми с ликвидността, предприятието не е декапитализирано към нито един момент от изследвания тригодишен период. Риск за свръхзадълженост съществува , ако коефициентът на задълженост надхвърля 4, а в случая дори към 31.12.2012г. той е 3,0740.

    Останалите показатели също бележат към 30.09.2012г. тенденция на влошаване. Коефициентите на финансова автономност и този на задлъжнялост за изследвания тригодишен период / 2010г.,2011г. и 2012г./ отразяват опасност пред дългосрочната способност на предприятието да посреща плащанията си. Отрицателните стойности на нетния оборотен капитал към 31.12.2011г., към 30.09.2012г. и към 31.12.2012г. налагат извод за недостиг на оборотен капитал. Коефициентът на финансиране на дълготрайните активи спада под референтната стойност 1 към 31.12.2011г. , 30.09.2012г. и най-драстично към 31.12.2012г. Коефициентите на обращаемост на активите и на краткотрайните активи свидетелстват за забавяне на процесите на обращение в предприятието. Равнищата на рентабилност са положителни величини само за 2010г., а за останалите анализирани периоди – към 31.12.2011г.; 30.09.2012г. и 31.12.2012г. предприятието е нерентабилно, т.е. финансовият резултат от дейността на длъжника е отрицателен.

    Горната установеност налага извод , че влошаване във финансовото състояние на „Бросс Холдинг”АД е налице от края на 2011г. Полученото финансиране по договор за кредит от 13.07.2012г. от „Банка ДСК”ЕАД е целево – за доизграждане на завод за емулсионна полимеризация и според чл.15, ал.1 от същия договор длъжникът се задължава да ползва кредита само за целите и при условията на договора. За наличието на финансови затруднения признава самият длъжник с изпратено на 28.08.2012г. уведомление до БФБ, че дружеството изпитва временни затруднения за издължаване на лихвено плащане по облигационен заем с падеж 31.08.2012г. като заявява готовност да осъществи плащане в тридесетдневен срок от падежа. Именно неплащането и в този срок е наложило вземане на решение на ОС на облигационерите на 18.10.2012г. да разсрочи задължението „Бросс Холдинг”АД на равни месечни вноски от 31.10.2012г. до 31.01.2013г. Следователно неизпълнението на задължението на длъжника да извърши плащане към декларираната от него дата 30.09.2012г., към която и вещото лице може да даде категоричен отговор на база финансов отчет, подаден пред БФБ, за финансовите показатели на дружеството, е израз на сложило се трайно обективно състояние на невъзможност „Борсс Холдинг”АД да обслужва паричните си задължения , без да поставя в опасност интересите на кредиторите си.     

      Следователно датата 30.09.2012г. отговаря в най-голяма степен на изискванията за определянето й за начална датата на неплатежоспособността. В който смисъл следва да се отмени решението на СОС в атакуваната част и се постанови друго.

    По отношение въззивната жалба на „ДИСИ & КЕМ КОМПАНИ” съдът намира същата за недопустима. СОС се е произнесъл с решение по чл.630 ТЗ. Липсва  произнасяне по чл.632, ал.1 ТЗ от първоинстанционния съд, в който случай въззивният може да извърши проверка на предпоставките за постановяване на такова решение. Освен това между страните не се спори и се установява, че разноските по несъстоятелността са предплатени по реда на чл.629б ТЗ. Следователно за въззивника не е налице правен интерес от подадената с изложения вече петитум въззивна жалба. Производството по същата следва да се прекрати.

    Водим от горното , съдът

 

                 Р Е Ш И :

 

    ОТМЕНЯ   решение № 23/19.07.2013г. по т.д. № 31/2013г. на СОС в частта, с която е определена начална дата на неплатежоспособността 01.02.2013г., като вместо него  ПОСТАНОВЯВА:

    ОПРЕДЕЛЯ  начална датата на неплатежоспособността на „БРОСС ХОЛДИНГ”АД - 30.09.2012г.

    ПРЕКРАТЯВА  производството по в.т.д. № 703/13г. на ВнАС в частта по въззивна жалба на „ДИСИ & КЕМ КОМПАНИ”, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на щата Делеуеър, САЩ , и продължаващо съществуването си като интернационално търговско дружество в Република Сейшели, срещу решение № 23/19.07.2013г. по т.д. № 31/2013г. на СОС.

Препис от решението по чл.630, ал.1 , т.1 ТЗ да се изпрати за обявяване в търговския регистър , на осн. чл.622 ТЗ.

    Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му в ТР, съгласно чл.633, ал.1 ТЗ, с касационна жалба пред ВКС от страните по делото и лицата , посочени в чл.613а,ал.2 ТЗ.

 

 

         ПРЕДСЕДАТEЛ:              ЧЛЕНОВЕ: