РЕШЕНИЕ № 48/08.03.2016 г.

гр. Варна,  7.03.2016 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, втори състав, на двадесет и седми януари през две хиляди и шестнадесета година в публичното заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

      ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

При участието на съдебен секретар Д.Ч.                               

като разгледа докладваното от съдия Аракелян в. т. дело № 703/2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 258 и сл.от ГПК.

Настоящата съдебна инстанция е сезирана с две въззивни жалби:

1/ Въззивна жалба от „СТРОИТЕЛЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ФЛОТ” АД, със седалище в гр. Варна, с ЕИК 103328302, против решение № 392 от 20.05.2015 г. на Варненския окръжен съд, постановено по търг. дело № 1404/2014 г., поправено с решения № 602 от 16.07.2015 г. на Варненския окръжен съд и № 694 от 01.10.2015 г. на Варненския окръжен съд по същото дело, в частта, с която е уважен искът на Ф.К.Ч. за отмяна на взетото по т. 7 решение на общото събрание на акционерите на АД, проведено на 31.07.2014 г. в гр. Варна в зала № 4 на РКС на КНСБ - Варна, ул. „Хр. Самсаров” № 3, ет. 3 за избирането на М А П като член на СД на дружеството, като незаконосъобразно, на осн. чл.74 от ТЗ.

В жалбата се излагат съображения за неправилност на решението с молба същото да бъде отменено и искът отхвърлен като неоснователен. Твърди се, че е налице вътрешно противоречие в мотивите на съдебния акт в частта, в която е прието, че не е необходимо в поканата за Общото събрание на акционерите да се посочи поименно лицето, което се предлага за член на Съвета на директорите, а същевременно се приема, че следва да бъдат изготвени материалите за професионалните качества на все още неиндивидуализираното лице. Изложено е в обжалваното решение, че не следва да се представят мотиви относно допълнително включените въпроси в дневния ред на ОСА от миноритарните акционери. Изразява се мнение, че разпоредбата на чл. 224, ал. 2 от ТЗ е неприложима в настоящия казус, тъй като към момента на обявяване на поканата не е било налице решение за конкретно лице да бъде предложено за член на СД, а предложението е гласувано на ОСА от мнозинството акционери по повод на предложение за решение от 08.07.2014 г., направено по реда на чл. 223а, ал. 1 от ТЗ. Според жалбоподателя в ТЗ няма забрана член на СД да бъде избран на самото ОСА по предложение на акционерите. Претендират се разноски за двете съдебни инстанции.

В постъпил отговор на въззивната жалба Ф.К.Ч. изразява становище, че решението в обжалваната от акционерното дружество част е правилно и законосъобразно, като моли същото да бъде потвърдено като правилно.

2/ Въззивна жалба от Ф.К.Ч., чрез адв. А., против решение № 392 от 20.05.2015 г. на Варненския окръжен съд, постановено по търг. дело № 1404/2014 г., поправено с решения № 602 от 16.07.2015 г. на Варненския окръжен съд и № 694 от 01.10.2015 г. на Варненския окръжен съд по същото дело, в частта, с която са отхвърлени исковете за отмяна на взетите по т.4.1, т.5 и т.8 решения на проведено на 31.07.2014 г. общо събрание на акционерите на „СТРОИТЕЛЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ФЛОТ” АД, касаещи решение – с балансовата печалба за 2013 г. да бъде покрита непокрита загуба за минали години /т.4.1/, за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г. /т.5/ и за приемане за сведение доклад за дейността на дружеството от 01.01.2014 г. /т.8/, на основание чл. 74, ал. 1 от ТЗ.

В жалбата се излагат подробни съображения за неправилност на решението, като се преповтарят същите, изложени в исковата молба. Моли се за отмяна на решението в тази част и уважаване на иска. Също претендира разноски.

Не е постъпил отговор на въззивната жалба от насрещната страна.

 Настоящият състав на съда намира, че въззивните жалби са подадени в срок, от надлежни страни и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което са процесуално допустими и ангажират въззивната инстанция с произнасяне по същество на правния спор.

 След като прецени доказателствата по делото – поотделно и в тяхната съвкупност, по вътрешно убеждение и въз основа на приложимия закон и относимите правни норми, Варненският апелативен съд приема за установено следното от фактическа и правна страна:

 Видно от обстоятелствената част на исковата молба, уточнителната молба от 18.08.2014 г., допълнителната искова молба и въведения петитум, ищецът Ф.К.Ч. твърди незаконосъобразност на приетите на 31.07.2014 г. от ОСА на „СТРОИТЕЛЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ФЛОТ” АД решения по т. 4.1., т. 5, т. 7 и т. 8 от протокола.

По отношение на приетото решение по т. 4.1. от дневния ред – за покриване на непокритата загуба за минали години с балансовата печалба за 2013 г., пороците, водещи до незаконосъобразност на решението, според ищеца са вследствие на противоречие на взетото решение с интереса на акционерите и че същото е в ущърб на правото им да получат дивидент, както и че липсва информация през кои точно отчетни периоди е натрупана твърдяната загуба.

По отношение на приетото решение по т. 5 от дневния ред – за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г., визуализираните пороци, водещи до незаконосъобразност на решението, според твърдяното  са вследствие на противоречие на решението със закона и устава на дружеството, изразяващо се в крайно недостатъчната информация, която е била предоставена и съответно необходима за вземане на подобно решение.

По отношение на приетото решение по т. 7 от дневния ред за – за избирането на М А П като трети член на СД на дружеството, сочените от ищеца пороци, водещи до твърдяната незаконосъобразност на решението, според изложеното са вследствие на противоречието на взетото решение с императивни разпоредби на закона и в частност на чл. 223, ал. 4, т. 5 от ТЗ. Твърденията са, че в протокола от 20.06.2014 г. от заседанието на СД и обявената въз основа на него покана за ОСА предвидената точка 7 от дневния ред, касаеща: „Избор на трети член на СД. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира/не избира трети член на СД” не отговаря на изискването за „конкретност” по смисъла на чл. 223, ал. 4, т. 5 от ТЗ, доколкото не са посочени данни относно предстоящото да бъде избрано за трети член на СД лице. Такива са имена, постоянен адрес и професионална квалификация. Едновременно се въвежда като порок на решението по т. 7 и твърдяно противоречие с разпоредбата на чл. 224, ал. 2 от ТЗ, доколкото липсват материали, свързани с дневния ред на ОСА, включващи данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Ищецът твърди, че на 26.06.2014 г. е поискал представянето на всички материали, но такива по отношение на избрания за трети член на СД – Мариела Петкова, липсвали.

По отношение на приетото решение по т. 8 от дневния ред – приемане за сведение доклад за дейността на дружеството за периода от 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г., според изложеното от ищеца пороците, водещи до незаконосъобразност на решението са в резултат на приемането на доклад, който обективно липсва и въобще не е съставен, а и доколкото липсва адекватна информация, същият твърди, че  не би могло да бъде и прието подобно  решение.  

Настоящата съдебна инстанция приема, че независимо дали се касае за решения относно обстоятелства, подлежащи на вписване (респ. вече вписани) или не, в правомощията на Общото събрание е да ги отмени или измени, без да е предвиден съдебен или какъвто и да било контрол относно мотивите за такова действие. Преценката за материалната и процесуална законосъобразност на решенията на Общото събрание се прави към момента на вземането им, като константна е съдебната практика относно извода, че не е възможен съдебен контрол относно тяхната целесъобразност.

Предвид изложеното по- горе, въведените от ищеца обстоятелства, касаещи решенията по точки 4.1., т. 5 и т. 8 от проведеното на 31.07.2014 г. ОСА касаят въпроси по целесъобразност, за което вече се посочи, че съдебен контрол не е допустим. Дали ще бъде взето решение за покриване на непокритата загуба от предходни години или не (т. 4.1.), не може да се ангажира и сведе нито с материалната (противоречие на решението с материалноправна норма на устава или ТЗ), нито с процесуалната (състояща се в опорочена процедура по свикване или вземане на решението) незаконосъобразност на решението. Изходът от гласуването по това решение зависи единствено от вътрешното убеждение на всеки отделен акционер, респ. от необходимия за вземане на решението кворум, но не и от други фактори. По същия начин дали ще се освободят от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г. или не (т. 5), е недопустимо да се поставя за преценка от съда, доколкото също касае въпрос по целесъобразност. Що се касае до приемането „за сведение” на доклада за дейността на дружеството за периода от 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г. (т. 8), този въпрос също е ирелевантен и е поставен извън  обхвата на съдебната проверка, която се свежда до съответствието на проведеното ОС и неговите решения с императивни норми на закона и устава.

В тази част решението на окръжния съд е правилно и следва да се потвърди.

По отношение на приетите решения по т. 7 – относно избора на трети член на СД, на първо място следва да се уточни, че ищецът въвежда в процеса две самостоятелни основания на конститутивния иск по чл. 74, ал. 1 ТЗ: 1/ нарушаване на изискването на чл. 223, ал. 4, т. 5 ТЗ – за наличието на конкретно предложение по всяка от точките от дневния ред) и 2/ нарушаване на изискването на чл. 224, ал. 2 от ТЗ – за необходимостта от писмени материали за събранието по т. 7 от дневния ред, включващи информация за професионалните и лични качества на предложеното за нов член на СД лице.

Видно от обстоятелствената част на исковата молба, съответно от уточнителната молба (чл. 23) и нейния петитум, относими към иска по чл. 74 от ТЗ досежно атакуваното като незаконосъобразно решение на ОСА, проведено на 31.07.2014 г. по т. 7 от дневния ред за избор на М А П като трети член на Съвета на директорите на „СТРОИТЕЛЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ФЛОТ” АД, ищецът е въвел в процеса като основание за процесуална незаконосъобразност, а оттам - и за  отмяна на решението, твърдението, че в протокола от заседание на СД от 20.06.2014 г., респ. впоследствие в поканата за свикване на ОСА, не е посочено кои лица ще бъдат предложени за нови членове на СД. Това твърдение е относимо към съдържанието на поканата и в частност към императивното задължение за конкретно предложение по всяка точка от дневния ред – чл. 223, ал. 4, т. 5 от ТЗ. Нормата има императивен характер и с оглед спецификата на акционерното търговско дружество, в което акционерите, освен числеността си / презумптивно възможно изключително многобройна/ не се предполага задължително да се познават /напр. за физически лица/ или да имат информация един за друг /за юридически лица/, има за цел да осигури предварителна рамка на очакваните решения, ограничавайки възможността за случайни, необмислени такива и смекчавайки последиците от проявлението на противоречиви интереси на самото ОСА (така изрично Решение № 216 от 20.01.2014 г. на ВКС по т. д. № 45/2013 г., I т. о., ТК, постановено по реда на чл. 290 от ГПК/. Изричното изброяване в чл. 224, ал. 2 от ТЗ, включващо избор на членове на СД, както е в процесния случай, във връзка с императивното изискване на чл. 223, ал. 4, т. 5 от ТЗ, въвежда на второ място императивност и в изискването за минимално необходимата, предварително изготвена информация относно предлагания членски състав на СД. Това императивно изискване обаче винаги се предпоставя от предложен в поканата членски състав и в този смисъл го следва.

От представените по делото доказателства не се установява поканата за ОСА на 31.07.2014 г. в частта по т. 7 от дневния ред да отговаря на чл. 223, ал. 4, т. 5 от ТЗ. Същата е бланкетна, без конкретно предложение за избор на нов член на СД. Конкретизацията по това предложение (с посочване на М А П за член на СД), направена с обявяването в ТР на 14.07.2014 г. на „искането” по чл. 223а, ал. 1 и 2 от ТЗ от Стоян Янчев Стоилов, в качеството му на  акционер с 9,86 % от капитала, не би могло да бъде зачетено като предложение на свикващия общото събрание на акционерите орган на АД, още по-малко като такова, обективирано в поканата за свикване на ОС. Същото е израз на упражнено от съответния акционер право да прави конкретни предложения за решения по дневния ред – чл. 223а от ТЗ и не би могло да санира незаконосъобразността на атакуваното решение, изразяващо се в нарушаване на чл. 223, ал. 4, т. 5 от ТЗ.

В този смисъл правният извод на настоящия съдебен състав се различава от разрешението, дадено от първоинстанционния съд. В обжалваното съдебно решение е изразено становище, че не е задължително в предложението за решение да бъде поименно посочено лицето, което се предлага да бъде избрано, тъй като с бланкетното предложение вносителят на поканата осигурява възможност предложенията да се издигнат и аргументират от акционери на самото ОСА. Настоящата съдебна инстанция приема, че този правен извод на първоинстанционния съд не кореспондира с изискването за представяне на материали за предлаганото лице. Изискването за изготвяне на конкретни материали и предоставянето им на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването или изпращане на поканите за свикване на общото събрание, иманентно е свързано и с яснотата на въпроса кое конкретно лице ще бъде предложено. Следователно, няма как да се представят материали за точно определено лице, ако предложението за негов избор се издигне на самото ОСА.

Като краен извод е налице съвпадение между изводите на първата и настоящата инстанция, и с оглед на изложеното по – горе, искът по чл. 74 ТЗ досежно решението по т. 7 от Протокола на ОСА от 31.07.2014 следва да бъде уважен, респ. първоинстанционното решение – потвърдено.

Независимо от това, настоящата инстанция излага следните правни аргументи и досежно второто въведено основание, сочено като твърдяно нарушение на чл. 224, ал. 2 от ТЗ:

С оглед вземането на информирано решение от общото събрание на акционерите при избор на членове на съвети, писмените материали за него трябва да включват данни за предложените за членове. В чл. 224, ал. 2 ТЗ се въвежда по императивен начин минимумът от информация, с която трябва да бъде запознато общото събрание при избора, като се изброява, че това са имената на предложените лица, постоянният им адрес и професионалната им квалификация. Разбира се, няма законова пречка в Устава на дружеството да се предвидят и други условия, на които да отговарят кандидатите или изискване за други документи, които следва да се представят. Единственото изискване е този императивно лимитиран законов минимум от информация да се съдържа в писмените материали за събранието, които трябва да са на разположение на акционерите още преди провеждането му, най-късно до датата на обявяването или изпращане на поканите за свикване на общото събрание – чл. 224, ал. 1 от ТЗ (в случая процесната покана е обявена в ТР на 30.06.2014 г., а събранието проведено на 31.07.2014 г.).  Целта на законовата норма е безпротиворечиво ясна - предоставяне на информация за личните и професионални качества на предложените за членове на съвети лица и „по този начин при избора се създават гаранции за възможно най-пълно осведомяване на избиращия орган за обстоятелствата, които са от съществено значение за вземането на адекватно решение.” (Решение № 66 от 19.05.2010 г. на ВКС по т. д. № 832/2009 г., I т. о. – постановено по  чл. 290 от ГПК).

Правото на информираност на акционера не е нарушено и не предпоставя отмяна на решенията на ОСА, на основание чл. 224, ал. 1 от ТЗ, когато по кореспондиращите им конкретни предложения за решения :  1/ не е било задължително или 2/ необходимо – за формиране на волята на акционера и за мотивирано упражняване правото му на глас, наличието на писмени материали. В настоящия случай, императивното изискване за представяне на писмени материали по чл. 224, ал. 2 вр. ал. 1 от ТЗ е изискване за удовлетворяване на правото на сведения във втората хипотеза (необходимост), респ. липсата им е относима към процесуалната законосъобразност по свикването на общото събрание и би обусловила отмяна на взетото решение, на основание чл. 74 от ТЗ.

Видно от направеното от ищеца Ф.Ч. искане от 26.06.2014 г. до изпълнителния директор на ответното дружество за предоставяне на всички материали, свързани с провеждането на ОСА, насрочено за 31.07.2014 г. и подписаната от неговия представител по пълномощие адв. А. декларация от 26.06.2014 г. за получаване на документи (покана от СД за свикване на ОСА, Доклад за дейността на дружеството за 2013 г., ГФО за 2013 г. и др.) нито един няма отношение към бъдещия избран трети член на СД – Мариела Петкова (л. 108-109). Настоящият съдебен състав не приема тезата, че след като ищецът не е потърсил писмените материали, предоставени от акционера Стоян Янчев Стоилов във връзка с обявеното на 14.07.2014 г., на основание чл. 223а, ал. 1 и 2 от ТЗ, искане за избор на Мариела Петкова, сам се е поставил в невъзможност да получи необходимата му информация. Съдът счита, че представянето на писмени материали по чл. 224, ал. 2 от ТЗ е императивно правило, което не може да бъде дерогирано или заменено със законовата  възможност, но не и задължение, предоставена на акционерите по реда на чл. 223а, ал. 1 от ТЗ . 

Предвид всичко гореизложено, настоящият състав на съда приема твърдяната от ищеца процесуална незаконосъобразност на решението по т. 7 от дневния ред на ОСА от 31.07.2014г. и по см. на чл. 224, ал. 2 ТЗ за доказана, поради което исковата претенция и на посоченото основание също се явява основателна и доказана.

Доколкото нито една от въззивните жалби не е основателна, направените за настоящата инстанция разноски остават върху страните по начина, по който са направени.

 

   Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 392 от 20.05.2015 г. на Варненския окръжен съд, постановено по т. д. № 1404/2014 г., поправено с решения № 602 от 16.07.2015 г. на Варненския окръжен съд и № 694 от 01.10.2015 г. на Варненския окръжен съд по същото дело.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховен касационнен съд на РБ в едномесечен срок от връчването му на страните.

 

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          

 

 

                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                         2.