О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№___780_

гр. ВАРНА, __21.12.2018г.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание на двадесети декември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                          ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

                                                                МАРИЯ ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Христова

в.ч.д.№703 по описа за 2018г.,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.275 и сл. от ГПК.

Образувано е по частна жалба от П.С.Г., чрез адв.С., срещу решение №225/05.11.2018г. по в.г.д.№225/2018г. на ШОС, с което е върната като просрочена депозираната от жалбоподателката въззивна жалба срещу решение №364/19.04.2018г. по г.д.№950/2017г. на РС – Шумен в частта, с която е прекратено, поради недопустимост, откритото по реда на чл.193 от ГПК производство по оспорване автентичността на подписа, положен в известие за доставяне от „МиБМ ЕКСПРЕС“ ООД R№1100014784773 и е прекратено производството по в.г.д.№225/2018г. на ШОС досежно нея.

При проверка за редовност и допустимост на производството съдът констатира, че жалбата не е надлежно комплектована с приложенията необходими за произнасяне на въззивния съд по отношение нейната допустимост /подаване в срок от получаване на препис от обжалвания акт/, както и по отношение на нейната основателност /липсват приложенията по първоинстанционното производство касаещи връчване препис от постановеното по делото решение и датата на получаването му; начина на подаване на въззивната жалба /дали същата е изпратена по пощата, куриерска фирма/, респ. датата на изпращането й.

С оглед на изложеното, съдът намира, че производството по делото следва да бъде прекратено и делото върнато на ШОС за администриране на жалбата, като същата се комплектова с делото, а при невъзможност за изпращането му, ведно с препис от него.

Воден от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д.№703/2018г. по описа на АС-Варна.

ВРЪЩА делото на ШОС за администриране на жалбата, съобразно указанията в мотивите на определението. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

След изпълнение на указанията, делото да се изпрати на АС – Варна за произнасяне по депозираната жалба.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: