ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

    гр. Варна,  №   798              /   03.12.                   2014 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, втори състав, в закрито заседание в състав:                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В*А*

        ЧЛЕНОВЕ: М* Н*

А* Б*

 

като разгледа докладваното от съдия А* в. ч. т. дело № 704/2014 г. по описа на Апелативен съд - Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 274, ал. 1, т. 2 вр. чл.121 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на „П* БМФ” АД – гр. Варна, чрез юрисконсулт П. К*, срещу Определение № 4039 от 16.10.2014 г. на Варненския окръжен съд, постановено по т. д. № 1193/2014 г., с което е прекратено производството по делото и изпратено по подсъдност на Софийски градски съд, на осн. чл. 118, ал. 2 от ГПК.

В жалбата се твърди, че определението е неправилно. Сочи се, че неправилно съдът му е отказал качеството „потребител на застрахователна услуга” по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на КЗ, тъй като в полза на дружеството е възникнало правото да получи застрахователно обезщетение, което е посочено в раздел Застрахователно обезщетение на ОУ. Цитира съдебна практика, според която изборната местна подсъдност по чл. 113 от ГПК е приложима към искове за заплащане на застрахователно обезщетение, предявени от застраховани лица. Моли за отмяна на определението и връщането му на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

В депозиран писмен отговор от „ЗАД А*” АД – гр. София, се излагат съображения за неоснователност на жалбата с довода, че ищецът не е потребител на застрахователна услуга, тъй като претенцията не е на основание сключения договор, а поради твърдяно встъпване в правата на удовлетворения кредитор (суброгация). В договора е предвидено сумата да се превежда на „П* БМФ” АД, но не защото се дължи нему, а за изплащане на правоимащите лица. Моли се за потвърждаване на определението.

Съдът съобрази следното:

Пред Варненският окръжен съд „П* БМФ” АД – гр. Варна е предявило иск, основан на твърденията, че е заплатило на наследниците на В* М* И* /бивш работник при ищеца, починал при трудова злополука/ сумата, на която дружеството е осъдено с влязло в сила решение на ВРС по гр. д. № 2722/2013 г. по предявени от същите искове с правно осн. чл. 200 от КТ. Решението е постановено при участието на трето лице – помагач на страната на ответника „ЗАД А*” АД – гр. София. Между „П* БМФ” АД и застрахователното дружество е бил сключен Договор за групова застраховка „Злополука и заболяване” по чл. 231, ал. 2 от КЗ. С оглед на настъпване на застрахователното събитие /смъртта на В* И*/, застрахователят е следвало да преведе за изплащане от „П* БМФ” АД определена уговорена в договора сума. След отказ от изпълнение на това си задължение, за ищецът се е породил правен интерес от предявяване на настоящия иск.

Ответното дружество „ЗАД А*” АД – гр. София в отговора на исковата молба е направило изричен отвод за местна подсъдност, с оглед разпоредбата на чл. 108, ал. 1 от ГПК, а именно, че делото следва да се разгледа от местнокомпетентния Софийски градски съд.

При така установеното, съдът прави следните правни изводи:

Съгласно § 1, т. 1 от ДР на КЗ „потребител на застрахователни услуги” е застрахованият, третото ползващо се лице, третото увредено лице, другите лица, за които са възникнали права по застрахователен договор, както и физическото или юридическото лице, което проявява интерес да се ползва от услугите, предоставяни от застраховател или от застрахователен посредник във връзка с предмета му на дейност.

Настоящият състав на съда намира, че ищецът е потребител на застрахователна услуга по см. на § 1, т. 1 от ДР на КЗ, тъй като основава претенциите си на сключения договор за групова застраховка, от условията на който ще зависи изхода на спора.

В този случай разпоредбата на чл. 113 от ГПК намира приложение, като искът може да се предяви пред съда, в чийто район се намира седалището на ищеца. Седалището е в гр. Варна, следователно искът следва да се разгледа от Варненския окръжен съд.

Водим от горното, ІІ състав на т. о. при Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯВА Определение № 4039 от 16.10.2014 г. на Варненския окръжен съд, постановено по т. д. № 1193/2014 г.

ВРЪЩА делото на Варненския окръжен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: