ОПРЕДЕЛЕНИЕ №1

Гр. Варна, 04.01...2016 година

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА Н.

 

Като разгледа докладваното от съдия Аракелян в.т.д. № 704/2015 г. по описа на Апелативен съд – Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

С определение № 788 от 25.11.2015 г. настоящият състав на съда е дал възможност на въззивника ЕТ „ТОНАСИ – Т.Т.”, представляван от Т.Й.Т., да уточни твърди ли непълнота на обжалвания съдебен акт, а именно решение № 1174 от 15.06.2015 г., постановено по т. д. № 2467/2014 г. на Варненския окръжен съд поради липса на произнасяне на съда по обективно съединени искови претенции и иска ли допълването му.

С молба от 23.12.2015 г. жалбоподателят е заявил категорично, че първоинстанционният съд не се е произнесъл по всички обективно съединени искове свързани с нищожността на договора за покупко-продажба, както и че желае допълване на съдебния акт.

С оглед на това, че процедурата по чл. 250 от ГПК следва да се проведе от първоинстанционния съд, като съд постановил евентуално непълния съдебен акт, то делото следва да се върне на Варненския окръжен съд, за произнасяне по молбата за допълване.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в. т. дело № 704/2015 г. по описа на Апелативен съд – Варна.

ВРЪЩА делото на Варненския окръжен съд за произнасяне по молбата на ЕТ „ТОНАСИ – Т.Т.”, представляван от Т.Й.Т., за допълване на решение № 1174/15.06.2015 г., постановено по т. д. № 2467/2014 г. на Варненския окръжен съд, съдържаща се в подадената до Варненския апелативен съд въззивна жалба, след което делото да бъде върнато на Варненския апелативен съд за произнасяне по въззивната жалба.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: 1.                  

 

 

             2.