РЕШЕНИЕ

311                                                 27.11.2015 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                                  Търговско отделение

На  27-и ноември                                                                  Година 2015год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ    

                                      ЧЛЕНОВЕ:  ЖЕНЯ ДИМИТРОВА   

                                                          ДАРИНА МАРКОВА  

 

Като разгледа докладваното от Р.Славов ч. т. дело № 705 по описа за 2015 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.

            Производството е образувано по жалба на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания”ЕООД /в л./ гр.Шумен, представлявана от ликвидатора д-р В.Р.В., срещу Решение № 106/05.10.2015год. по т.д. № 526/2015 год. на Окръжен съд - гр. Шумен, с което е потвърден отказ на АВ, ТР под № 20150812123356/13.08.2015год, на ДЛ по регистрация при ТР, постановен по заявление вх.№ 20150812123356/12.08.2015год., за заличаване на жалбоподантеля от ТР.

Излага доводи за неправилност на постановеният съдебен акт,   поради незаконосъобразност и необоснованост, като моли решението да бъде отменено и постановено ново, с което да бъде отменен обжалвания отказ на длъжностното лице по регистрация.

Въззивната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на решението на окръжния съд, като неизгодно за него и е редовна. При разглеждането й по същество, съдът съобрази следното:

За да се произнесе, съдът взе в предвид следното:

Производството пред окръжния съд е образувано по жалба на  „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания”ЕООД /в л./ гр.Шумен, представлявана от ликвидатора д-р В.Р.В., срещу отказ на АВ, ТР под № 20150812123356/13.08.2015год, на ДЛ по регистрация при ТР за заличаване на дружеството.

С обжалваното решение съдът е приел жалбата за неоснователна и е потвърдил  отказа на АВ по изложени съображения, идентични със съображенията на ДЛ към АВп при постановяване на обжалвания отказ.

По жалбата съдът съобрази следното:

Със заявление вх.№ 20150812123356/12.08.2015год. „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания”ЕООД /в л./ гр.Шумен, представлявана от ликвидатора д-р В.Р.В., е заявило за вписване следното обстоятелство:- заличаване на дружеството в ТР към Агенция по вписванията. По заявлението е постановен отказ №20150812123356/13.08.2015год. За да постанови отказа, органа е посочил, че покана до кредиторите съгласно изискването на чл.267 ТЗ не е обявена, поради което не би могло да се заяви за вписване обстоятелството заличаване на търговеца.

Обжалваният отказ, респективно обжалваното Решение на ШОС с което е потвърден, са законосъобразни. Не се спори, а това се установява и от партидата на дружеството в ТР, че  покана към кредиторите да предявята вземанията си не е обявявана, до момента на подаване на заявлението. А в чл.267 ТЗ е вмеенно императивно задължение на ликвидаторите, същите като обявят прекратяването на дружеството, да поканят неговите кредитори да предявят вземанията си. Поканата се отправя писмено до известните кредитори и се обявява в търговския регистър. Обявяването на поканата  до кредиторите има съществено значение за извършваната ликвидация на дружествата, понеже съобразно чл.272 ал.1 ТЗ имуществото на дружеството се разпределя само ако са изминали 6 месеца от деня, в който поканата до кредиторите е обявена в ТР.  А разпределянето на имуществото е предпоставка за приключване на ликвидацията, респективно за заличаване на дружеството в ликвидация, съобразно чл.-273 ТЗ.

С оглед на изложеното,  длъжностното лице по регистрация  законосъобразно е приело, че не са налице предпоставките за заличаване на дружеството-жалбоподател, респективно  правилно първостепенният съд с обжалваното решение е потвърдил обжалвания  отказ на АВ, ТР под № 20150812123356/13.08.2015год, на ДЛ по регистрация при ТР, постановен по заявление вх.№ 20150812123356/12.08.2015год.

Поради съвпадане на крайните изводи на настоящето решение с първоинстанционното решение, същото следва да бъде потвърдено, като на основание чл.272 ГПК препраща и към мотивите на първоинстанционното решение, които споделя напълно..

 Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                      Р   Е   Ш   И :

ПОТВЪРЖДАВА Решение  № 106/05.10.2015год. по т.д. № 526/2015 год. на Окръжен съд - гр.Шумена, с което е потвърден отказ на АВ, ТР под №20150812123356/13.08.2015год, на ДЛ по регистрация при ТР, постановен по заявление вх.№ 20150812123356/12.08.2015год., за вписване по партидата на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания”ЕООД /в л./ ЕИК 127521765  гр.Шумен, представлявана от ликвидатора д-р В.Р.В. заличаване на търговското дружество.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    ЧЛЕНОВЕ: 1.                      2.