О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№       37                                23.01.  2019 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на двадесет и трети януари                                        година 2019

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:А.Братанова

                             М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 706  по описа  на Варненския апелативен съд за 2018г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.248 ал.3 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от ЕТ „Симет – Светозар Тошев“, ЕИК *, със седалище и адрес на управление с.Опанец, ул.“Първа“ № 1, общ.Добрич, представлявано от управителя си С* Н* Т* против определение № 532/15.10.2018г. на Добричкия окръжен съд, постановено по т.д. № 104/2018г., с което е върната подадената от процесуалния представител на дружеството адв.М.М. от Добричка АК молба по чл.248 ГПК като нередовна. По съображения, че при прекратяване на производството по делото поради констатирана от съда недопустимост на предявения иск в негова полза е възникнало правото да претендира разноски по реда на чл.78 ал.4 ГПК, че искането за присъждането им е направено своевременно – още с отговора на исковата молба, че молбата от 27.09.2018г., с която се представят договора за правна защита и съдействие и списъка по чл.80 ГПК е депозирана преди дружеството да е узнало и получило прекратителното определение на съда от 21.09.2018г. и най-вече по съображения, че неправилно съдът е приел, че е инициирано производство по чл.248 ГПК, моли обжалваното определение да бъде отменено и вместо него – постановено друго, по силата на което да му бъдат присъдени направените от него съдебно-деловодни разноски в размер на 2 103,06лв. В условията на евентуалност моли определението да бъде отменено, а делото върнато на Добричкия окръжен съд за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждането на молба вх.№ 5928/27.09.2018г. Направено е и едно трето искане – да бъде възстановен срока по реда на чл.248 ГПК.

          В законоустановения срок не е постъпил писмен отговор от ответната по жалбата страна.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Жалбата е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество същата се явява неоснователна, по следните съображения :

          С отговора на исковата молба ответникът е направил искане за присъждане на разноски. Договорът за правна защита и съдействие и списъкът по чл.80 ГПК е представен с молба вх.№ 5928/27.09.2018г. – л.223. С определение № 468/21.09.2018г. производството по делото е прекратено поради констатирана от първоинстанционния съд недопустимост на предявения иск. Т.е. към момента, в който са представени доказателствата за направени разноски прекратителното определение вече е постановено. В тази хипотеза искането за присъждане на разноски съставлява искане за допълване на съдебния акт, което се осъществява по реда на чл.248 ГПК. Поддържаното в частната жалба оплакване за неправилна правна квалификация на производството е неоснователно. Ето защо правилно окръжният съд е изискал представянето на копие от молбата за връчване на другата страна. И пак правилно поради неизпълнение на това указание е върнал молбата като нередовна.

          По инкорпорираната в частната жалба  молба за възстановяване на срока по чл.248 ГПК компетентен да се произнесе е окръжният съд като първа инстанция, предвид на което същата следва да му бъде изпратена по компетентност.

          Водим от горното, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на ЕТ „Симет – Светозар Тошев“, ЕИК *, със седалище и адрес на управление с.Опанец, ул.“Първа“ № 1, общ.Добрич, представлявано управителя си от С* Н* Т* против определение № 532/15.10.2018г. на Добричкия окръжен съд, постановено по т.д. № 104/2018г., с което е върната подадената от процесуалния представител на дружеството адв.М.М. от Добричка АК молба по чл.248 ГПК като нередовна.

          ИЗПРАЩА на Добричкия окръжен съд  молбата  на ЕТ „Симет – Светозар Тошев“, ЕИК *, със седалище и адрес на управление с.Опанец, ул.“Първа“ № 1, общ.Добрич, представлявано управителя си от С* Н* Т* за възстановяване на срока  по чл.248 ГПК  по компетентност.

          Определението в частта, с която е оставена без уважение частната жалба може да се обжалва пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :