ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№     50                                            29.01.2019 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                                  Търговско отделение

На  29-и януари                                                              Година 2019год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ   

                                      ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА  МАРКОВА

                                                            МАРИЯ ХРИСТОВА

Като разгледа докладваното от Р.Славов в.ч. т. дело № 707 по описа за 2018 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.

Производството е образувано по постъпила частна жалба от адв. Ц.В. от САК, като пълномощник  на С.Й.Н., срещу определение № 3493 от 04.10.2018год. по т.д.№ 1486/2018г. по описа на ВОС, с което е спряно производството по делото, до приключване с влязъл в сила съдебен акт- присъда или постановление за прекратяване на разследването на престъпни обстоятелства, удостоверени в протокол за ПТП с пострадало лице, водено по ДП № 401 от 04.12.2017г по описа на РПУ Провадия, на основание чл.229 ал.1 т.5 ГПК..

Излага доводи за неправилност на постановеният съдебен акт, поради незаконосъобразност и необоснованост,  по изложени съображения. Основните са срещу извода на съда, за наличие на преюдициалност на цитираното наказателно производство.

Излага, че образуваното дознание не е от значение за иска, като сочи, че извода на съда в обратния смисъл,  противоречи на съдебната практика.

Моли определението да бъде отменено и делото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

Частната жалба е подадена в срок. При разглеждането й, съдът съобрази следното:

Производството пред ВОС е образувано по искова молба на С.Й.Н. от  гр. Провадия срещу ЗАД „ОЗК - Застраховане“АД гр. София, с която е предявен иск на пострадало лице, претърпяло телесни увреждания, наложили лечение  и психични страдания от ПТП, причинено от застрахован водач за присъждане на обезщетение по застраховка „гражданска отговорност“ в размер на 35 000лв неимуществи и 16.50лв имуществени вреди, ведно с лихви от началото на забавата на застрахователя.

Съобразно изложеното в исковата молба, ищцата основава претенцията си на гражданската отговорност на застраховано лице, породена от престъпни обстоятелства, които имат значение за правилното решаване на спора. Самата ищца излага, че ПТП, от което са настъпили неимуществентите вреди, е настъпило поради грубо нарушение на правилата за движение по пътищата-управление с превишена и несъобразена скорост от страна на водача на л.а. „Мерцедес“  рег. № В 53 07 ВМ. Излага също, че за ПТП е съставен  протокол за ПТП с пострадало лице и е образувано ДП № 401 от 04.12.2017г по описа на РПУ Провадия срещу шофьора управлявал МПС.

Изложеното в исковата молба твърдение за нарушаване на правилата за движение довело до телесно увреждане на ищцата, причиняващо временна опасност за живота изцяло покрива състав на престъпление по чл. 343 ал.1 б. б НК. Ищцата ясно посочва както автора на деянието, така и съставомерните последици, с което очертава и твърдения за субективен и обективен състав на престъплението.

Следователно, основанието на иска е извършено престъпление което покрива състав на престъпление –чл.343 ал.1 б.б. НК извършено от лице, при управление на МПС, със сключен с ответника договор за гражданска отговорност.

Предпоставка за ангажиране отговорността на ответника застраховател, е установяването на виновността на водача на застрахованото МПС чрез което са нанесени вредите. За установовяване от съда на тези  престъпни обстоятелства  са представени официален удостоверителен документ – протокол за ПТП с пострадало лице, в който е удостоверено и начало на разследване по ДП № 401 от 04.12.2017г по описа на РПУ Провадия. Както се посочи, посочените  в този документ престъпни обстоятелства обуславят пряко решението по образуваното дело, понеже покриват елементите на пораждащия отговорността на застрахования фактически състав и съответно обуславят отговорността на застрахователя. Само въз основа на тях сезираният граждански съд не може правилно да реши въпроса дали е осъществено престъпление, респективно покрит от застрахователя риск, понеже разследването им е в компетентност на наказателните органи, които ще се произнесат с присъда или прекратяване на наказателното производство. Или, когато фактическият състав, обуславящ отговорността на ответника, включва вредата да е настъпила в резултат на престъпление, установено по надлежния ред, изходът на гражданския спор е в зависимост от изхода по наказателното разследване. (Решение № 116 от 15.05.2013 г. на ВКС по гр. д. № 745/2012 г., IV г. о., ГК). Това е така, защото извършеното престъпление поначало се установява с присъда на наказателния съд, и то по реда на Наказателнопроцесуалния кодекс(със съответните доказателствени средства и без ограниченията за доказване в гражданския процес). Влязлата в сила присъда, постановена по този ред, е задължителна за гражданския съд, който се произнася по гражданските последици от деянието (и то в рамките на чл. 300 ГПК, т. е. относно това дали е извършено деянието и неговата противоправност). Следователно поначало в гражданския процес не може да се установява дали дадено деяние съставлява престъпление, а това е в компетеността на съответния наказателен съд. Фактът на престъпното обстоятелство може да се установява самостоятелно само в случаите, когато не може да бъде установено престъплението по редовния наказателнопроцесуален път и е осуетено постановяване на съответна присъда, което не е налице в настоящия случай-както се посочи, образувано е ДП срещу виновното лице, което не е приключило. Предвид изложеното, наказателното производство, с предмет установяване на извършено престъпно деяние от което са настъпили твърдяните неимуществени вреди, преди неговото окончателно приключване, е пречка за упражняване на правото на иск, поради което производството по делото следва да бъде спряно по реда на чл. 229 ал.1 т.5 ГПК до приключване на разследването на транспортното престъпление.

Обжалваното определение е законосъобразно и следва да бъде потвърдено, като на основание чл.272 ГПК препраща и към мотивите на окръжния съд, които споделя.          

Воден от горното, съдът                     

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3493 от 04.10.2018г. по т.д.№1486/2018г. на ВОС, с което производството по делото е спряно до приключване с влязла в сила присъда или постановление за прекратяване на разследването на престъпни обстоятелства, удостоверени в протокол за ПТП с пострадало лице, водено по ДП № 401 от 04.12.2017г по описа на РПУ Провадия, на основание чл.229, ал.1 т.5 от ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението до страните пред ВКС на РБългария при условията на чл. 280 ГПК.

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ: 1.                     2.