О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №760

 

12.11.2015г., гр. Варна

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на дванадесети ноември през две хиляди и петнадесета година, проведено в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                               ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

                                                                                    ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА ч. т. д. № 708

по описа на ВнАС за 2015г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК, образувано по въззивна частна жалба вх. № 28481/23.10.2015г. по вх. регистър на ВОС, подадена от Й.В.С. ***, срещу определение № 3097/07.09.2015г. по т. д. № 1385 по описа на ВОС за 2013г., с което е оставена без разглеждане жалба вх. № 24630/10.08.2015г., уточнена с молба вх.№25596/21.08.2015г., срещу действията на синдика С.М. при извършване на продажба на вземания на длъжника „Фърстлайн Кънстръкшън БГ” ЕООД /н/ от „Холидей мениджмънт” ООД /н/, ЕИК 103952006, на 27.07.2015г.

В жалбата се заявяват конкретни оплаквания за незаконосъобразност на атакувания съдебен акт, с твърденията, че в резултат на неправилен извод на съда по несъстоятелността за липса на компетентност относно отмяната на обжалваните действия на синдика, са нарушени правата й на справедлив процес и на ефективни средства за защита по чл. 6 и чл. 13 от ЕКПЧ, както и основни начала на гражданския процес по чл. 5, чл. 7, чл. 9 – чл. 11 ГПК. Излага се също, че тъй като в случая няма акт по чл. 717 з ТЗ, който да бъде обжалван пред апелативния съд, съдът по несъстоятелността следва да се произнесе по въпроса има ли продажба или не, какви са мотивите за издаване на постановление за възлагане или отказ на издаването му. Жалбоподателката не е обективирала искане към въззивния съд.

Насрещната страна „Фърстлайн Кънстръкшън БГ” ЕООД / в несъстоятелност/ не представя отговор по реда и в срока по чл. 276, ал. 1 ГПК и не изразява становище по жалбата.

Частната жалба е подадена в срока по чл. 396, ал. 1 ГПК, от легитимирано лице, срещу подлежащ на обжалване акт на съда по несъстоятелността по смисъла чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК като преграждащ по – нататъшното развитие на повдигнатия от жалбоподателя спор относно самостоятелна проверка за законосъобразност на действия на синдика, при наличие на правен интерес от обжалването и е процесуално допустима.

Настоящият състав на АС - Варна, като обсъди твърденията и доводите в жалбата във връзка с направените оплаквания, намира частната жалба за неоснователна по следните съображения:

Жалбоподателката обосновава правният си интерес от самостоятелно обжалване действията на синдика С.В.М. с твърдения, че неправилно не е допусната като участник в насрочена за 27.07.2015г. продажба, по реда и при условията на чл. 717жи сл. ТЗ, чрез търг с явно наддаване, на актив от масата по несъстоятелност, съставляващ вземания на длъжника „Фърстлайн Кънстръкшън БГ” ЕООД /н/ от „Холидей мениджмънт” ООД /н/, ЕИК *. Следователно същата е трето лице в производството по несъстоятелност, респ. не е страна по правен спор относно нейни граждански права и задължения в рамките на производството по т. д. № 1385/2013г. по описа на ВОС, ТО, при което позоваването в жалбата на нарушения на права по чл. 6 и чл. 13 от Европейската конвенция за правата на човека, както и на основни начала на гражданския процес, е лишено от основание.

С жалба от 10.08.202015. третото лице – настоящ частен жалбоподател, е сезирало съда с искане за проверка за законосъобразност и отмяна действия на синдика Ст. М., допуснати в процедура по насрочена продажба на активи от масата на несъстоятелността. Претендира се от съда по несъстоятелност „ да бъде обявена за купувач на вземането, предмет на продажбата, „ алтернативно, да се задължи синдикът да я обяви за купувач” и/или да се сезира прокуратурата, в случай, че някой от участниците в проданта е осъществил състав на престъпление.

С обжалваното определение № 3097/07.09.2015г. съдът по несъстоятелността е оставил жалбата без разглеждане, с мотивите, че не разполага с правомощия за отмяна действията на синдика по извършване на продажби на имущество на длъжника, а същите подлежат на преценка при издаване на акта по чл.717з от ТЗ.

Определението е правилно. Действията на синдика като орган по несъстоятелността подлежат на ревизия само в изрично посочените от закона случаи, от лимитиран кръг лица и на специфични основания. Извършените действия на синдика по повод насрочена за 27.07.2015г. продажба на актив от масата по несъстоятелност, по реда и при условията на чл. 717жи сл. ТЗ, чрез търг с явно наддаване, която не е проведена поради невнасяне на задатъци в размер на 10 % от цената на актива до обявения краен срос, не подлежат на самостоятелно обжалване нито от участниците в производството по несъстоятелност, нито от трети лица. Предвидената в чл.717з, ал.3 ТЗ обжалваемост се отнася единствено до хипотезата на същинско осребряване, след проведен търг по реда на чл. 717 и сл. ТЗ.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3097/07.09.2015г. по т. д. № 1385/2013г. по описа на ВОС, Търговско отделение.

Определението е окончателно по аргумент от чл. 613 ал. 3 ТЗ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                                         2.