О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№   48                           28.01. 2019 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на двадесет и четвърти януари                                  година 2019

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:А.Братанова

                             М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 709 по описа  на Варненския апелативен съд за 2018г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ал.1 т.1 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от „Янулов и Ко“ ЕООД, ЕИК *, със седалище и адрес на управление гр.Свети Влас, ул.“Река Дунав“ № 3, община Несебър, представлявано от управителя Любомир Янев Янулов против определение № 162/27.07.2018г.  на Разградския окръжен съд, постановено по т.д. № 84/2017г., с което е оставено без разглеждане постъпилото в регистратурата на РзОС възражение на дружеството вх.№ 3054/20.07.2018г. чрез куриерска услуга от кредитор с предявено вземане против списъка на приетите от синдика вземания на „Лескол Трейд“ ЕООД, ЕИК *, обявен по партидата на длъжника в ТР на 13.07.2018г. По съображения, изложени в жалбата, моли съда да отмени обжалваното определение и да даде задължителни указания на съда по несъстоятелността  да разгледа по същество и се произнесе по възражението му по реда на чл.692 и сл.ТЗ.    

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява основателна, по следните съображения :  

          Списъците с приетите от синдика вземания са обявени по партидата на длъжника „Лескол Трейд“ ЕООД, ЕИК *, с.Лудогорци, община Исперих  на 13.07.2018г. Срокът за подаване на възражения съгласно чл.690 ТЗ е изтекъл на 20.07.2018г. – петък, присъствен ден. Възражението на кредитора „Янулов и Ко“ ЕООД е подадено чрез куриерска служба в последния ден на срока – на 20.07.2018г., но е входирано в деловодството на РзОС и докладвано на съда по несъстоятелността на 27.07.2018г.

          С определение № 629/23.07.2018г. по т.д. № 84/2017г. съдът, като е констатирал, че не са постъпили възражения срещу списъка на приетите вземания, е одобрил същия, а с обжалваното определение № 162/27.07.2018г. е оставил без разглеждане възражението на „Янелов и Ко“ ЕООД, като постъпило в съда след постановяване на определението по чл.692 ал.1 ТЗ.

          Срещу определение № 162/27.07.2018г.  „Янулов и Ко“ ЕООД е подало частна жалба вх.№ 3209/08.08.2018г., която с разпореждане № 176/08.08.2018г. е върната като насочена срещу необжалваем съдебен акт. С определение № 672/09.11.2018г., постановено по в.ч.т.д. № 570/2018г. Варненският апелативен съд е отменил разпореждане № 176/08.08.2018г. на РзОС и е върнал делото за администриране на подадената частна жалба.

          Така предмет на настоящото частно въззивно производство е определение № 162/27.07.2018г., с което е оставено без разглеждане възражението на „Янулов и Ко“ ЕООД против списъка с приети от синдика вземания.

          В самото обжалвано определение първоинстанционният съд е приел, че възражението е било своевременно подадено в срока по чл.690 ал.1 ТЗ, но е постъпило в съда след  постановяване на определение № 629/23.07.2018г.  за одобряване на списъка на приетите вземания и тъй като определението по чл.692 ТЗ  е необжалваемо,  неотменимо и неизменимо от постановилия го съд за съда по несъстоятелността липсва процесуална възможност да се произнесе по съществото на възражението.

          Възражението е подадено от кредитор с предявено вземане и в срока по чл.690 ал.1 ТЗ, тъй като списъкът с приетите вземания е обявен в ТР на 13.07.2018г., а възражението е подадено чрез куриерска служба на 20.07.2018г., т.е. – в последния ден на законоустановения 7-дневен срок . Съгласно изричния императив на чл.690 ал.2 ТЗ в случай на редовно постъпило възражение съдът по несъстоятелността е задължен преди произнасяне по списъците да разгледа възраженията по същество. Ето защо обжалваното определение следва да бъде отменено, а делото – върнато на първоинстанционния съд за произнасяне по съществото на подаденото от „Янулов и Ко“ ЕООД възражение.

          Водим от горното, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И    :

 

          ОТМЕНЯ определение № 162/27.07.2018г.  на Разградския окръжен съд, постановено по т.д. № 84/2017г., с което е оставено без разглеждане постъпилото в регистратурата на РзОС възражение на „Янулов и Ко“ ЕООД вх.№ 3054/20.07.2018г. чрез куриерска услуга против списъка на приетите от синдика вземания на „Лескол Трейд“ ЕООД, ЕИК *, обявен по партидата на длъжника в ТР на 13.07.2018г.

          ВРЪЩА делото на Разградския окръжен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

          Определението е окончателно.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :