РЕШЕНИЕ

 

 

 

Номер  165/16.06. 2014 г.                                    град Варна                                                             

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Варненски апелативен съд                                                 Търговско отделение                     

на      четиринадесети май                                                                 Година 2014 в публично заседание в следния състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

                                          ЧЛЕНОВE: РАДОСЛАВ СЛАВОВ         

                                                        ПЕТЯ ХОРОЗОВА                         

Секретар Д.Ч.

като разгледа докладваното от Мара Христова

в.т. дело номер      71        по описа за 2014 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:                                                       

          Производството е образувано по въззивна жалба на С.Р.С. в качеството му на ЕТ „Б-С.Р.”***, срещу решение №63/10.01.2014 г. по т.д. № 81/2013 г. на Разградски окръжен съд, с което на осн. чл.631 ТЗ окръжният съд е отхвърлил молбата на ЕТ„Б-С.Р.”*** по чл.625 ТЗ за обявяване неплатежоспособността на ЕТ и откриване на производство по несъстоятелност с начална дата на неплатежоспособността 21.11.2013 г..

          Въззивникът навежда доводи за неправилност на обжалваното решение, с оглед на което моли за неговата отмяна и постановяване на друго решение от настоящата инстанция, с което се уважи искането.

          Жалбата е редовна, депозирана е в срок от надлежна страна срещу подлежащ на въззивно обжалване съдебен акт, поради което е допустима.

          Разгледана по същество, същата е основателна по следните съображения:

          Депозираната пред Разградски окръжен съд молба е с правно основание чл.607а ал.1 вр. с чл.608 ТЗ вр. с чл.625 ТЗ. Към молбата са приложени предвидените в чл.628 ал.1 и ал.3 ТЗ доказателства. В молбата се твърди, че ЕТ „Б-С.Р.”*** има непогасени задължения към кредитори в общ размер от 34 354,18 лв., от които данъчни задължения към ТД на НАП-Варна офис Разград в размер на сумата от 28 810,01 лв., предмет на ИД №20137620400711, както и разноски по същото ИД от 2 757,65 лв. и към „А” ЕАД гр. Разград – 2 783,52 лв.. Всички задължения според молителя са изискуеми, като същевременно молителят твърди, че не притежава имущество, с което да може да погаси тези задължения, както и че е спрял плащанията спрямо кредиторите си.

          С оглед наведените в молбата и въззивната жалба твърдения, след преценка на събраните по делото доказателства включително и допуснатата пред въззивната инстанция на осн. чл.621а ал.1 т.2 ТЗ ССЕ, чието заключение настоящият състав кредитира изцяло, съдът намира следното:

          Предвид липсата на първични счетоводни документи вещото лице не е могло да извърши пряка съпоставка между водените в баланса задължения с тези, посочени от длъжника в молбата му по чл.625 ТЗ. Въз основа обаче на представените данни от страна на НАП, ССЕ е констатирала, че са налице публични задължения по РА №031004704/2011 г., чиито размер към 14.04.2014 г. /датата на извършената от в.л. проверка/ възлиза на 25 321,55 лв., от които 11 980,28 лв. главница и 13 341,27 лв. лихви. Освен това съществуват публични задължения по ИД 6000/2004 г. в общ размер от 4 192,16 лв.. В баланса на ЕТ към 31.12.2013 г. са отразени само главниците на публичните задължения. По посоченото ИД в информацията при НАП не е отразено постъпление на суми, като към същото ИД са присъединени за принудително събиране множество задължения по декларации по ЗДФЛ, ЗДДС и осигурителни задължения, възникнали през периода 2010 г-2012 г..         В хода на делото пред настоящата инстанция са представени доказателства за изнесени на публична продан и осъществена продажба на недвижими имоти, собственост на физическото лице С.Р.С., предмет на ИД 20137620400711, за удовлетворяване на взискатели на длъжника ЕТ „„Б-С.Р.”*** и „А” ЕАД гр. Разград.

Въз основа на разполагаемите балансови данни, данните от ОПР и ГДД, вещото лице е определило коефициентите на автономност и задлъжнялост, които през целия изследван период 2009 г. – 2013 г. имат отрицателни величини. Предприятието на ЕТ е декапитализирано т.е. липсва капитал за обезпечаване на задълженията. Налице е траен характер на това състояние. През същия период коефициентите на ликвидност са извън рамките на препоръчителните стойности. Краткотрайните активи не са достатъчни за погасяване на краткосрочните задължения и за погасяването им още през 2009 г. ЕТ е следвало да пристъпи към продажба на дълготрайните си активи. В подкрепа на този извод е факта, че основен дял в размера на краткотрайните активи имат вземанията, чиито срок на събираемост надхвърля рамките на един отчетен период. Същевременно ЕТ не разполага с бързоликвидни активи. По отношение разликата между стойностите на краткотрайните активи и краткосрочните задължения, същата през целия изследван период – 2009 г. – 2013 г. е отрицателна величина. Същото се отнася и за разликата между общия размер на активите и задълженията с уточнението, направено от вещото лице, че всички задължения са квалифицирани в балансите като текущи. Следователно дори и ЕТ да е пристъпил към продажба на дълготрайните си активи, то тяхната стойност не е достатъчна за погасяване на текущите задължения през нито един от посочените периоди.

          След анализ на всички разполагаеми данни за активите на ЕТ, възлизащи на обща балансова стойност от 24 521,20 лв. и парични средства само от 2 000 лв., следва извода, че ЕТ не разполага с достатъчно ликвидни активи, които да погасят дори съществуващите и безспорно установени публични задължения в общ размер от 29 513,71 лв..

          С оглед така изложеното съдът приема че по представените данни за ДРА се установява съществуването на публичноправни задължения на ЕТ към държавата, свързани с търговската му дейност, които не са погасени, поради което следва, че условията на чл.608 ал.1 т.2 и ал.2 ТЗ са налице. Налице е обективното състояние на неплатежоспособност на ЕТ.

          Съобразно констатациите в заключението на ССЕ, съдът приема за начална дата на неплатежоспособността 31.12.2009 г.. Тази дата е възможно най-ранната, към която дата коефициентите на автономност и задлъжнялост имат отрицателни величини, задълженията на ЕТ надхвърлят неговите активи, а всички останали коефициенти са под препоръчителните стойности. 

          При липса на доказателства за достатъчно бързоликвидно имущество и парични средства, достатъчни за покриване началните разноски по производството по несъстоятелност, съобразно заключението на вещото лице, с определение №365/16.05.2014 г. по в.т.д. №71/2014 г. на ВАпС на осн. чл.629б ТЗ съдът е указал на заинтересованите лица вкл. на НАП, както и на длъжника да предплатят необходимата сума. По делото не са представени доказателства това указание да е изпълнено в определения от съда срок.

          Предвид изложеното, производството по несъстоятелност следва да бъде открито при условията на чл.632 ал.1 ТЗ.

          Поради несъвпадане в крайните изводи на настоящия съдебен състав с тези на първоинстанционния съд, обжалваното решение следва да бъде отменено изцяло.

          На осн. чл.620 ал.2 ТЗ длъжникът ЕТ „Б-С.Р.”*** следва да заплати по сметка на Разградски окръжен съд сумата от 50 лв., държавна такса по молбата по чл.625 ТЗ.

          Водим от горното и на осн. чл.632 ал.1 ТЗ, съдът

 

                                                Р  Е  Ш  И  :

 

          ОТМЕНЯ решение №63/10.01.2014 г. по т.д. №81/2013 г. на Разградски окръжен съд изцяло и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

          ОБЯВЯВА в неплатежоспособност ЕТ „Б-С.Р.”, ЕИК 826017025, със седалище и адрес на управление гр. Разград, ул.”Йордан Чобанов” №12, представляван от С.Р.С., ЕГН **********.

          ОПРЕДЕЛЯ начална дата на неплатежоспособността 31.12.2009 г..

          ОТКРИВА производство по несъстоятелност на ЕТ„Б-С.Р.”, ЕИК 826017025,  , със седалище и адрес на управление гр. Разград, ул.”Йордан Чобанов” №12, представлявано от С.Р.С., ЕГН **********.

ДОПУСКА обезпечение чрез налагане на общ запор и възбрана върху имуществото на ЕТ „Б-С.Р.”, ЕИК 826017025, със седалище и адрес на управление гр. Разград, ул.”Йордан Чобанов” №12.

          ПРЕКРАТЯВА дейността на предприятието на длъжника ЕТ„Б-С.Р.”, ЕИК 826017025, със седалище и адрес на управление гр. Разград, ул.”Йордан Чобанов” №12.

          ОБЯВЯВА ЕТ „Б-С.Р.”, ЕИК 826017025, със седалище и адрес на управление гр. Разград, ул.”Йордан Чобанов” №12, в несъстоятелност на осн. чл.632 ал.1 ТЗ.

          СПИРА производството по несъстоятелност на ЕТ „Б-С.Р.”, ЕИК 826017025, със седалище и адрес на управление гр. Разград, ул.”Йордан Чобанов” №12.

          ОСЪЖДА ЕТ „Б-С.Р.”, ЕИК 826017025, със седалище и адрес на управление гр. Разград, ул.”Йордан Чобанов” №12, представляван от С.Р.С., ЕГН **********, да заплати на осн. чл.620 ал.2 ТЗ по сметка на Разградски окръжен съд държавна такса по молбата в размер на сумата от 50 лева.

          Решението подлежи на незабавно изпълнение.

          Решението подлежи на вписване в книгата по чл.634в от ТЗ, водена при Разградски окръжен съд, и в Търговския регистър при Агенцията по вписвания по партидата на ЕТ „Б-С.Р.”, ЕИК 826017025, за което да се изпрати служебно препис от решението на осн. чл.624 ТЗ.

          Решението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от деня на вписването му в ТР.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                                      2.